پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در مناطق محروم ارائه می شود

خدمات بانک و بیمه ای بنیاد برکت

نیوزبانک-بنیاد برکت امکان ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان را برای ساکنان مناطق محروم روستایی و کمتر توسعه یافته کشور به اجرا درآورد.

بنیاد برکت امکان ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان را برای ساکنان مناطق محروم روستایی و کمتر توسعه یافته کشور به اجرا درآورد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از باشگاه خبرنگاران، تجربه 5 سال فعالیت بنیاد برکت در مناطق محروم نشان داد که خلا برخی خدمات دراین مناطق یکی از موانع پیشرفت و توسعه بخش های اقتصادی و کارآفرینی است که از مهمترین آنها می توان خدمات بانکی و خدمات بیمه ای را نام برد.

بنیاد برکت درهمین راستا و برای پوشش این خلا توسعه خدمات مزبور را در دستور کار خود قرارداد.

پوشش خدمات بیمه تکمیل درمان درمناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ازسوی این بنیاد با ایجاد شرکت خدمات بیمه برکت عملیاتی شد و در اولین مرحله طرح پوشش خدمات بیمه درمانی بدون فرانشیز را درسه طرح و با کیفیت متناسب با نیازساکنان اینگونه مناطق طراحی و بصورت آزمایشی درمناطق روستایی ده استان کشور به اجرا درآورده است.

براساس این طرح جمعیتی بالغ بر 70 هزار نفر تحت پوشش قرار خواهند گرفت و خدمات بیمه تکمیل درمان و حوادث طبیعی و منازل روستایی و خودرو به طور آزمایشی، اجرایی شده است.

بنیاد برکت در صدد است خدمات بیمه ای را به سایر استان های کشور نیز گسترش دهد و در عین حال خدمات بیمه ای را در حوزه کشاورزی، صنعت و امور اجتماعی عملیاتی سازد.

آموزش و فرهنگ سازی خدمات بیمه، توسعه خدمات بانکی الکترونیک در مناطق روستایی، ارائه خدمات بانکی به افراد فاقد یا کم بهره ازاین خدمات و ارایه خدمات بانکی به شرکت های کوچک و متوسط، از دیگر برنامه های آینده بنیاد برکت برای مناطق محروم کشور است.

پنج سال پیش بنیاد اجتماعی، اقتصادی و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ برکت برای ایجاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی و روﺣﻴﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺮوم ﻛﺸﻮر براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب با ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم(ره) تاسیس شد.

این بنیاد شکل گرفت تا ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻓﺮاد، ﮔﺮوه ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رهبر ﻣﻌﻈﻢ انقلاب موثر و مفید ﺑﺎﺷﺪ.

بنیاد برکت ﻫﺪف راﻫﺒﺮدی خود را، اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺶ از 10 ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ قرار داده است.

در همین حال این بنیاد ﻋﺪم ﺗﺼﺪی ﮔﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی را در مناطق محروم به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار خود قرار داد و ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری، همت گماشت.

ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و راه اﻧﺪازی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، به طور جدی مورد توجه بنیاد برکت بوده و در همین حال ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺤﻠﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، تاکید داشته است.

ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺼﺪی ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﻣﺤﻠﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران در راه اﻧﺪازی ﺑﻨﮕﺎﻫ ﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و آﻣﻮزش آنان و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، از دیگر مسایل مورد توجه بنیاد برکت در این سال ها بوده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/٣٠ ۱۱:۱٤:۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!