پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قاسمی، مدیر عامل :

هدف پاسارگاد رسیدن به نمره 1000 در تعالی سازمانی است

نیوزبانک - مدیر عامل بانک پاسارگاد گفت: مسئولیت بانک پاسارگاد با کسب تندیس تعالی سازمانی سنگین تر شد.

مدير عامل بانک پاسارگاد گفت: مسئوليت بانک پاسارگاد با کسب تنديس تعالي سازماني سنگين تر شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، مجيد قاسمي در همايش افتتاحيه برنامه هاي تعالي سال 92 اين بانک، با قدرداني و تشکر از کارکنان بانک، گفت: از شما براي آنکه مسير تعالي سازماني را به خوبي پيدا کرديد، سپاسگزارم.

وي تصريح کرد: البته قرار نيست ما به نمره 650 تعالي سازماني که به تنديس زرين ختم مي شود، کفايت کنيم بلکه نمره تعالي سازماني تا 1000 است و ما بايد خود را به 1000 برسانيم. هدف پاسارگاد رسيدن به نمره 1000 تعالي سازماني است.

قاسمي همچنين به استراتژي اصلي اين بانک براي قرار گرفتن در ميان 500 شرکت برتر دنيا اشاره کرد.

مدير عامل بانک پاسارگاد گفت: ما بايد مديراني در سطح استانداردهاي بين المللي تربيت کنيم.

وي اظهار داشت: در روند برنامه ريزي تاسيس، فعاليت، گسترش و عملکرد بانک پاسارگاد در پهنه اقتصاد ايران نماد بارز يک سازمان متعالي را عينيت بخشيده و هم اکنون فرصت و ظرفيت بالقوه اي فراهم شده است که به عنوان يک بانک سرآمد معيار و الگوي استانداري را در اختيار نظام بانکي ايران قرار دهد.

وي از راه اندازي دانشگاه خاتم که متعلق به بانک پاسارگاد است نيز خبر داد و گفت: در اين دانشگاه فعلا 5 رشته در مقطع کارشناسي ارشد و سه رشته در مقطع کارشناسي راه اندازي شده است.

قاسمي از آمادگي اين بانک براي تربيت ارزياب در گروه بانک و بيمه خبر داد و افزود: بانک پاسارگاد آماده است تا يافته هاي جديد مديريتي خود را در اختيار سازمان مديريت صنعتي قرار دهد و در اين زمينه به سرمايه گذاري هاي بيشتر اقدام کند.

در ادامه اين مراسم، اشرف سمناني عضوکميته داوري وکميته علمي جايزه ملي بهره وري وتعالي سازماني گفت: بانک پاسارگاد با کسب تقديرنامه وتنديس بلورين جايزه تعالي سازماني دردوسال متوالي نشان دادکه اجراي مدل تعالي سازماني موفقيت به همراه دارد .

وي با اشاره به روند شکل گيري مدل رشد مطلوب دربهره وري وجايزه تعالي سازماني درکشور گفت: وزارت صنايع ومعادن پس ازسالها بررسي به اين نتيجه رسيد که ايزوها نتوانستند رشد مطلوب دربهره وري را ايجاد کنند .

وي افزود: برهمين اساس پس ازسالها بررسي به اين نتيجه رسيدند که براي آنکه سازمانها رقابت پذيرباشند الزام دارند که با مدل هاي ديگر کارکنند که موسسه مطالعات راهبردي وراهبري نيروي انساني جايزه تعالي سازماني را گذاشتند.

وي خاطرنشان کرد که درسال اول هيچ سازماني نتوانست تقديرنامه اي کسب کندواين نتيجه حاصل شد که سازمانهاي ما با سازمانهاي متعالي فاصله زيادي دارند .

اشرف سمناني با بيان اينکه بانک پاسارگاد با داشتنن گذشته بنيادي وريشه اي توانست مدل جديد تعالي سازماني را اجرايي وتقديرنامه وتنديس کسب کند ،گفت :البته رسيدن به اين تنديس مسئوليت ها رابيشترمي کند زيرا انتظار ميرود به عنوان الگو بيشترفعاليت کند وبه ديگربانکها که درسطح کسب گواهي هستند کمک کنند تا ارتقاء يابند .

به گزارش خبرنگار موج دراين مراسم همچنين مهندس اثني عشري ،ارزياب ارشد جايزه ملي بهره وري وتعالي سازماني نيزبا بيان اينکه باورتعالي درجاي جاي سازمان بانک پاسارگاد وجود دارد گفت :پايبندي به مسئوليت هاي اجتماعي باعث خوشنامي بانک وموفقيت هايش شده است وبنده درهنگام ارزيابي بانک به واقع ديدم که نمي شود يک کارمند بانک پاسارگاد را عصباني کرد وبا خوشرويي پاسخگو هستند .

وي به کارآفريني سازماني اشاره کرد وگفت :براي رسيدن به اهداف نيازبه کارافريني سازماني داريم يعني تک تک افراد اقدامات لازم را براي کارافريني انجام دهند وتنوع هاي مختلف دربحث استراتژي ايجادکنند.

وي به "استفاده ازدانش حياتي "و"داشتن ديدگاه وفلسفه درپشت هرحرکتي دربانک پاسارگاد "اشاره کرد وخطاب به مسئولان وکارمندان اين بانک گفت :شما سازمان پيشتازي بوديد وانتظارجامعه آن است که اين پيشتازي را حفظ کنيد وپرتلاش به کارخود ادامه دهيد .

دراين مراسم همچنين سيد مسعود همايونفرعضوکميته داوري وکميته راهبردي وکميته علمي جايزه ملي بهره وري وتعالي سازماني با بيان اينکه دستيابي به تنديس کاربسياردشواري است گفت: اين کارنتيجه برنامه ريزي مديريت تغييرومديريت هاي ميانبراست وکسب اين تنديس توسط بانک پاسارگاد جاي تقديروتبريک دارد.

وي که درسخنانش به "سيرتکوين وشکل گيري جايزه ملي بهره وري وتعالي سازماني "درکشورايران پرداخت اظهارکرد:جهاني شدن وتغييرتکنولوژي ها وپيچيدگي محيط سازماني موجب شدتا قبل ازدهه 80 کيفيت محصول وخدمات آن مورد توجه قرارگيرد اما پس ازاين دهه به اين نتيجه رسيدند که براي رسيدن به محصول وخدمات با کيفيت بايد فرايندها را با کيفيت کنيم .

همايونفر با بيان اينکه ازسال 78مطالعات درباره بهره وري وتعالي سازماني شروع شد تا مدل بهره وري درکشوراجرايي کنيم ،گفت :درسال 82مدل الهام گرفته ازمدل اروپايي afqmرامعرفي کرديم وهمراه با تغييرمدل هاي جهاني ،تحولاتي درمدلهاي ايران داشته ايم .وي ازشاخص هاي تعالي سازماني را "تعالي منابع انساني "،"يادگيري وآموزش ""خدمات "و"سلامت نيروها "اشاره کرد وگفت :ويرايش نهايي براي مدل تعالي سازماني انجام شد وامسال نيز براساس مدل 2013اروپا تغييراتي خواهيم داشت .

وي بابيان اينکه تعالي سازماني به يک نهضت براي توسعه مديريت تبديل شده که بسيارخوشحال کننده است ،گفت :اميدوارم با خصوصياتي که بانک پاسارگاد دارد اين راه ادامه يابد والگوي خوبي براي ديگران باشد .

وي به بانک پاسارگاد براي نوآوري پيشنهاد کرد که يک گزارش csiدرسال 92منتشرکند که قطعا نوآوري درکل کشورخواهد بود.

دکترعلي کرمانشاه رئيس سازمان مديريت صنعتي ودبيرجايزه ملي بهره وري وتعالي سازماني نيز درهمايش افتتاحيه برنامه هاي تعالي سال 1392بانک پاسارگاد ،اظهارداشت: بانک پاسارگاد راه گشاي تحولات ساختاري دربخش خدمات است وپاسارگاد ازمجموعه هايي است که نوآوري رادرخدمات شکل داده است .

وي ضمن اشاره بر اين نکته که ،صنعت نوين مالي وبانکي با تاخيردرفضاي تعالي وارد شده است،گفت: يکي اززمينه هاي همکاري بانکها با سازمان مديريت صنعتي دراين بخش ،نظريه پردازي وبازتعريف مفاهيم درصنعت است .

کرمانشاه ازافزودن شاخص مسئوليت پذيري براي شرکتهاي برترخبرداد وافزود :ارز رانبايد تنها يک متغييراقتصادي ببينيم بلکه بايد انرايک متغيير اجتماعي ديد بلکه بايد ارزآوري بيشتريک مسئوليت اجتماعي باشد.

تيزنوبيک مديرامورشعبه هاي بانک پاسارگاد هم دراين مراسم گفت: شايسته سالاري محوري ترين برنامه سال 91بانک پاسارگاد بود وبه معناي کامل اجرا شده است.

وي ادامه داد: حتي يک تفربدون شايستگي به اين بانک وارد نشده وتمامي افرادي که دراين بانک فعاليت مي کنند با انگيزه ،همت وغيرت کارمي کنند.

تيزنوبيک با اشاره به اينکه تعالي سازماني درفرهنگ سازسماني اين بانک نهادينه شده است اظهارداشت: بين بدنه اين بانک وکارمندان انسجام کامل وجود دارد وکمترسازماني راميتوان يافت که اين انسجام را دارا باشد.

وي گفت: در پايان سال 91 به کل اهدافي که به اين بانک ابلاغ شده ،دست پيدا کرديم واين موضوع يکي ازافتخاراتي است که به آن مي باليم .

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۱/۲٦ ۱۲:٠۵:٤۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!