پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سال پایه شاخص های اقتصادی

مبنای سیاست های پولی و دورنمای کلان اقتصادی

نیوزبانک-طرح تجدید نظر در سال پایه شاخص های اقتصادی یکی از مهم ترین و عظیم ترین فعالیت های آماری کشور است که به عنوان یک طرح ملی با موافقت مقامات ارشد کشور صورت می پذیرد.

طرح تجدید نظر در سال پایه شاخص های اقتصادی یکی از مهم ترین و عظیم ترین فعالیت های آماری کشور است که به عنوان یک طرح ملی با موافقت مقامات ارشد کشور صورت می پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، علیرضا مقتدایی مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان این مطلب اعلام کرد: هدف اصلی این طرح به روزآوری چارچوب های آماری، مبنا قرار دادن یک سال مشخص به عنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخص ها، ارتقای روش ها، به روزآوری طرح های در دست اجرا و افزودن طرح های مناسب و مورد نیاز به گستره بررسی های آماری بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: اطلاعات بدست آمده از اجرای این طرح ، مبنای بسیار مهم و پایه ای است که بر اساس آن سیاست های پولی بانک مرکزی و در نتیجه دورنمای کلان اقتصادی کشور شکل خواهد گرفت. در حال حاضر، پس از سالهای 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383، سال 1390 به عنوان سال پایه جدید انتخاب شده است.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ویژگی های تجدید نظر سال 1390را چنین عنوان کرد: اتصال شهرهای مورد بررسی از طریق پایگاه داده های تحت وب به مرکز، استفاده از نرم افزار های جدید در اجرای مراحل مختلف طرح، تهیه و به روزآوری نقشه های هم مقیاس با لحاظ نمودن رشد و گسترش شهرها و تطابق هرچه بیشتر روش ها و فرآیندها با استانداردهای بین المللی می باشد.

وی در همین زمینه افزود: به منظور کاهش خطاها و کنترل تمامی عوامل تأثیرگذار بر نتایج طرح های آماری و به کارگیری متغیرهای مهمی نظیر وضعیت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی، با استفاده از روش های علمی و آماری در سال پایه جدید تعدادی شهر به مجموعه شهرهای مورد بررسی ( که بعضاً دارای منطقه بندی های شهری نیز هستند و هر منطقه از آن شهرها مانند تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و ... به مثابه یک شهر کوچک می باشند) اضافه شد.

علیرضا مقتدایی گفت: مدیریت کل آمارهای اقتصادی به عنوان مسئول اجرای طرح تجدیدنظر در سال پایه شاخص های قیمت از سال 1389 با تدوین برنامه عملیاتی اجرای طرح تجدیدنظر، به تهیه و اصلاح نقشه شهرهای مورد بررسی پرداخته و پس از دریافت اطلاعات حاصل از انجام کار میدانی، نسبت به پالایش داده ها و همچنین رفع مغایرت های موجود در اطلاعات مندرج در نقشه ها و اطلاعات دریافتی از بررسی میدانی اقدام نمود.

لازم به ذکر است پس از تکمیل و تصحیح بلوک ها، عملیات فهرست برداری جهت ثبت اطلاعات کامل خانوارهای ساکن در هر بلوک جهت انتخاب نمونه در طرح های بودجه خانوار (با هدف اصلی محاسبه ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوارها جهت محاسبه نرخ تورم)، مسکن اجاری، اشتغال و بیکاری و ... انجام گردید.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد : شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) نیز از جمله مهمترین شاخص های اقتصادی است که سال پایه آن از 1383 به 1390 تغییر خواهد کرد.

وی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را یکی از انواع شاخص های قیمت دانست و گفت : این شاخص نشان دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به دوره پایه (سال پایه) است و به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در سری های زمانی آمارهای اقتصادی و تهیه حساب های ملی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایشان تاکید کرد: شاخص یاد شده وسیله ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت ها در بازار خرده فروشی است و یکی از بهترین معیارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول کشور به شمار می رود. این شاخص برای سنجش تأثیرات سیاست گذاری های اقتصادی بر سطح عمومی قیمت ها و در طرح ریزی برنامه های رفاهی و اجتماعی و تعدیل میزان مزد و حقوق ها، تنظیم قراردادها و حل بسیاری از دعاوی حقوقی نیز کاربرد وسیعی دارد.

مقتدایی گفت: از آنجایی که خانوارها برای تامین نیازهای خود طیف بسیار وسیعی از کالاها و خدمات مختلف را تهیه می کنند ، می بایست سبد مورد مطالعه طوری در نظر گرفته شود تا نشان دهنده مصرف عمومی جامعه با تعریف یک خانواده در کل کشور به عنوان سبد ملی باشد . لذا در «بررسی آماری بودجه خانوار» با استفاده از روش های آماری و مباحث نمونه گیری پوشش جغرافیایی متناسب با توزیع جمعیت در کشور و همچنین توزیع نمونه های مورد بررسی با پوشش زمانی متناسب در نظر گرفته می شود .

همچنین خانوارهای نمونه، با رعایت استانداردهای آماری انتخاب شده و بر این اساس نماینده خوبی برای نشان دادن همه خانوارها با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت باشند. نتایج بررسی بودجه خانوار پایه اصلی انتخاب اقلام نماینده و تعیین ضریب اهمیت هر قلم نماینده در شاخص تورم قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: به منظور اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (فلسفه محاسبه شاخص تورم) و همچنین به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی ، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیین می شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می شود. از طرفی دیگر ، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد. به همین دلایل تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود.

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: جهت بررسی تغییرات قیمت ، اقلام سبد مصرفی جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران ثابت، رسمی و کارآزموده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آن ها صورت می گیرد. در واقع ، برای دستیابی به قیمت های واقعی و با رعایت نکات و دستورالعمل های تهیه شده جهت به حداقل رسانی خطاهای غیرنمونه گیری، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماهه به مکان هایی که خانوارها مایحتاج خود را از آنجا خریداری می کنند (خرده فروشی ها) مراجعه و قیمت جاری کالاها و خدمات را پرسش می نمایند.

مقتدایی در خصوص جمع آوری اطلاعات عنوان کرد: همواره سعی شود قیمت های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع آوری و گزارش شود. پس از جمع آوری قیمت ها، برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی فرمول شاخص قیمت لاسپیرز بکار می رود که از این فرمول برای محاسبه میزان تورم در سطح هر یک از استان ها و سپس کل کشور استفاده می شود.

وی تاکید کرد:شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال 1315 تا کنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می شود دارای تغییرات متفاوتی بوده که در جدول پیوست درج شده است.

درخاتمه ایشان افزود: هم اکنون فرآیندها و محاسبات مربوط به تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سال 1383 به سال 1390 به مراحل پایانی رسیده است و نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه جدید (1390 ) در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/۱٧ ۱٠:۵۹:٣٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!