پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

درآمد تا سقف ۲ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است

خبرهای بانکی ـ بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور درآمد سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال در سال آینده معاف از مالیات خواهد بود.

به گزارش خبرهای بانکی ، بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور درآمد سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال در سال آینده معاف از مالیات خواهد بود.

در تبصره 6- الف- آمده است: سقف معافیت مالیاتی ماده (84 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 ،مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد. نـرخ مالیـات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 )%و به نسبت مازاد آن بیست درصد(20 )%است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضـوع مواد (57 (و (101 (قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

12 ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید در سال 1397 تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200(ریـال از مشترکــــــان آب ً دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(100 (%وجوه دریافتی تا سقف نهصدو پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صـرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. ده (10 )درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و نود (90 ) درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی اسـتانها و شـرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی ایـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو (2 (ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. ه- عوارض موضوع ماده (5 (قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان شصت (60 ) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف پانزده هـزار میلیـارد ریـال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. و- 1 -به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود در سال 1397 بیستدرصد (20)%از وجوه تبصره(2 )ماده (39) قانون مالیات بر ارزشافزوده معادل هفت هزار میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد 13 هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاددرصد(70)%و سیدرصد(30 )%بهصورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخـت و هزینه کند. 2 -حکم بند (ب) ماده (39 (قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1397 تنفیذ می گردد. 3 -مفاد جزء (3 (بند (پ) ماده (32 (قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در سال 1397 مجرا نمی باشد. ز- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضـریب ارزش افـزوده فعالیـت آن بخـش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصـادی و دارایی میرسد. ح- مطابق ماده (12 (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 (به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانـه از هـر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000 (ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000 (ریال اخذ و برای موارد مندرج در ماده مـذکور بـه مصـرف برسـانند. بـرای مشـترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه (50 (درصد خواهد بود. ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0 (%از نه درصد(9 (%مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریـز بـه حسـاب درآمـد عمـومی موضـوع ردیفهـای 110512 ،110513 و 110514 جـدول شماره(5 (این قانون در موضوعات ماده (94 (قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه بهشرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید. 14 ی- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 1388و 1389 موضوع جزء( ب 5 ( بند( 11 (ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء( ز ) بند ( 7 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور را مطابق تبصره ( 2 ) ماده (5 (لایحه قانونی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358) ماده 113 قانون تـامین اجتمـاعی مصـوب 1354 ( همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده (10 ) درصد محاسبه و دریافت نماید. ک- مراجع صدور سند مکلفند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال را، قبل از تنظیم شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موضوع مواد (42 ) و (43 )قانون مالیات بـر ارزش افـزوده و همچنـین رسـید پرداخت مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه مورد مبادله طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل آن اخذ نماید. در صورتی که مودیان موضوع این حکم کپی یا اصل رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این حکم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نمایند، مراجع صدور سـند مکلفنـد پـس از دریافـت کپی از سند مذکور اصل ان را به مودی ارائه نماید.

منبع: فارس
تاریخ خبر: ۱٣۹٦/٠۹/۱۹ ۱۱:۱۹:٣٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!