پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در طی 9 ماه؛

بدهی دولت به بانک ها 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

خبرهای بانکی- از رقم 166 هزار و 640 ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، معادل 110 هزار و 130 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها بوده كه طي 9 ماه رشد 9.6 درصدي داشته و حدود 9650 ميليارد تومان نسبت به اسفند 93 بيشتر شده است.

نماگرهاي اقتصادي سه ماهه سوم 94 بانك مركزي كه به تازگي منتشر شده نشان مي دهد كه در نه ماه اول سال 94، ميزان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 20 هزار و 40 ميليارد تومان افزايش يافته و كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي با ثبت عدد 166 هزار و 640 ميليارد تومان در آذر 94، معادل 13.7 درصد رشد كرده است. 

از رقم 166 هزار و 640 ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، معادل 110 هزار و 130 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها بوده كه طي 9 ماه رشد 9.6 درصدي  داشته و حدود 9650 ميليارد تومان نسبت به اسفند 93 بيشتر شده است.
براين اساس، وضعيت شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك ها همچنان به عنوان يكي از چالش هاي عمده بازار پول روبه افزايش است. 
 
 

ميليارد تومان – درصد

شاخص

اسفند93

آذر 94

رشد 9 ماهه -  درصد

افزايش ميليارد تومان

پايه پولي

131150

142780

8.9

11060

ضريب فزاينده

5.96

6.48

8.7

0.52

بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي

146600

166640

13.7

20040

بدهي دولت به بانك ها

100480

110130

9.6

9650

 
 
 
رشد 20 هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 
 
رشد بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت هاي دولتي به سيستم بانكي شامل بانك ها و بانك مركزي، نشان مي دهد كه درآذرماه 94 ميزان بدهي بخش دولتي به عدد 166 هزار و 640 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال قبل 13.7 درصد رشد كرده است و از عدد 146 هزار و 600 دراسفند 93 با افزايش 20 هزار و 40 ميليارد تومان به 166 هزار و 640 در آذرماه 94 رسيده و طي اين 9 ماه معادل 13.7 درصد رشد داشته است.
 
9650 ميليارد تومان  افزايش بدهي دولت به بانك ها 
 
از اين رقم، معادل 110 هزار و 130 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها بوده كه طي 9 ماه رشد 9.6 درصدي  داشته و حدود 9650 ميليارد تومان نسبت به اسفند 93 بيشتر شده است. 
بدهي دولت به بانك مركزي نيز معادل 26 هزار و 490 ميليارد تومان بوده كه نسبت به اسفند 93 معادل 8 هزار و 130 ميليارد تومان بيشتر شده و رشد 44.3 درصدي داشته است. 
بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها نيز با رقم 2860 ميليارد تومان با كاهش 19.4- درصدي مواجه شده و بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي نيز با ثبت عدد 27 هزار و 160 ميليارد تومان رشد 12.1 درصدي داشته است. 
 
 
رقم پايه پولي 
 
رقم پايه پولي در آذرماه 94 به 142 هزار و 780 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 93 و طي 9 ماه معادل 11 هزار و 60 ميليارد تومان افزايش يافته و 8.4 درصد رشد كرده است. 
 
رشد 18.3 درصدي نقدينگي 
 
رقم نقدينگي كشور نيز به رقم 925 هزار و 170 ميليارد تومان رسيده كه 18.3 درصد نسبت به سال 93 رشد كرده و افزايش 143 هزار ميليارد تومان در طول 9 ماه داشته است. 
 
ضريب فزاينده 6.48 شد
 
رابطه نقدينگي با پايه پولي نيز نشان مي دهد كه ضريب تكاثر پولي يا ضريب فزاينده كه نشان دهنده گردش پايه پولي در اقتصاد است، به عدد 6.48 رسيده و ضريب فزاينده پولي نيز در 9 ماه اول 94 نسبت به اسفند 93 كه 5.96 بوده معادل 0.52 واحد افزايش داشته است. 
 
از رقم نقدينگي 925 هزار ميليارد توماني معادل 115 هزار و 810 ميليارد تومان آن پول شامل 30 هزار و 120 ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص،  و 85 هزار و 690 ميليارد تومان سپرده ديداري يا حساب جاري بوده است. 
رقم پول در اين 9 ماه با رشد منفي 4.1- درصدي همراه بوده است. 
اما سپرده هاي غيرديداري يا شبه پول شامل سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت، و قرض الحسنه رشد قابل توجه 22.3 درصدي داشته است. به عبارت ديگر، با وجود رشد نقدينگي 18.3 درصدي، به دليل كاهش حجم پول و اسكناس و حساب جاري، بخش عمده نقدينگي  اضافه شده و بخشي از پول قبلي جذب سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت شده است كه به آن سود تعلق مي گيرد و تمايل مردم و اقتصاد به نگهداري پول به صورت سپرده داراي سود همچنان روبه افزايش است و نگهداري پول به صورت حساب جاري و اسكناس در حال كاهش است. 
 
كل سپرده هاي غير دولتي نزد بانك ها نيز به رقم 895 هزار ميليارد تومان رسيده كه در اين 9 ماه رشد 19.8 درصدي داشته است. 
 
 
مجموع مطالبات سيستم بانكي 
 
 
مجموع مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي وبخش غير دولتي به عدد 848 هزار و 960 ميليارد تومان رسيده كه رشد 9.2 درصدي داشته است. اين رشد 9 درصدي در مقايسه با رشد 18 درصدي نقدينگي نشاندهنده انضباط مالي دولت است زيرا در سال هاي دولت قبلي، رقم مطالبات سيستم بانكي از كل حجم نقدينگي بيشتر شده بود در حالي كه در آذر 94 كل مطالبات سيستم بانكي به ميزان 77 هزار ميليارد تومان كمتر است. 
ازاين رقم مطالبات سيستم بانكي، بدهي بخش دولتي معادل 166 هزار و 640 ميليارد تومان و بدهي بخش غير دولتي و خصوصي يا مانده تسهيلات بانك ها حدود 682 هزار ميليارد تومان است. 
 
كل سپرده هاي بخش غير دولتي به عدد 895 هزار و 50 ميليارد تومان رسيده و سپرده دولت نيز نزد سيستم بانكي يعني بانك ها و بانك مركزي معادل 72 هزار و 860 ميليارد تومان و سپرده شركت هاي دولتي 4160 ميليارد تومان بوده است. 
 
اسكناس و مسكوك منتشر شده 
 
حجم اسكناس و مسكوك منتشر شده نيز در آذر 94 به 44 هزار و 730 ميليارد تومان رسيده است. كه معادل 10 هزار و 90 ميليارد تومان آن نزد بانك ها بوده است. 
 
 
سپرده قانوني 
 
سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي نيز به رقم 94 هزار و 550 ميليارد تومان در آذر 94 رسيده كه معادل 10.56 درصد حجم سپرده هاي غير دولتي نزد بانك هاي كشور است و نشان مي دهد كه درصد سپرده قانوني نسبت به قبل كه حدود 11 تا 13 درصد بوده كمتر شده است. 
سپرده ديداري بانك ها نزد بانك مركزي نيز معادل 8 هزار و 20 ميليارد تومان بوده كه رشد 104 درصدي نسبت به اسفند 93 داشته است. 
كاهش 3.3 درصدي بدهي بانك ها به بانك مركزي 
بدهي بانك ها به بانك مركزي در اسفند 93 معادل 85 هزار و 810 ميليارد تومان بوده كه در آذر 94 به 82 هزار و 990 ميليارد تومان رسيده و معادل 2820 ميليارد تومان كمتر شده و كاهش 3.3 درصدي داشته است.  
بدهي بانك ها به بانك مركزي كه شاخص عمده پولي و بانكي و نشان دهنده برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي و اضافه برداشت بانك ها را نشان مي دهد شامل 27 هزار و 520 ميليارد تومان بدهي بانك هاي تجاري بوده كه كاهش 8- درصدي داشته است. بدهي بانك هاي تخصصي نيز به رقم 55 هزار و 470 ميليارد تومان بوده كه كاهش 0.8- درصدي داشته است. 
به عبارت ديگر، به دنبال سياست هاي جديد بانك مركزي براي تبديل جريمه ديركرد 34 درصدي به خطوط اعتباري زير 18 درصد، كاهش سپرده قانوني، كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي،  و تبديل اضافه برداشت ها به خطوط اعتباري، رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي در نهايت كاهش داشته است. 
 
 
توليد ناخالص
 
رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1383 براي سال هاي 1390 تا 1393 به ترتيب 4.3، 6.8-، 1.9- و 3 درصد اعلام شده و هنوز نرخ رشد اقتصادي براي فصل هاي سال 94 اعلام نشده است. از آنجا كه نرخ رشد چهار فصل سال 93 به ترتيب 3.8، 3.8، 3.7، و 0.6 درصد اعلام شده و در فصل زمستان كاهش بوده، پيش بيني مي شود كه در سال 94 نرخ رشد اقتصادي در محدوده زير 2 درصد تحقق يافته است. 
 
 
هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي كه يكي از عوامل موثر بر رشد تقاضا است در سال 93 به 3.1 درصد براي مصرف بخش خصوصي و 2.7 درصد براي مصرف بخش دولتي رسيده است. 
رشدسرمايه گذاري يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز براي سال 1393 معادل 3.5 درصد اعلام شده كه نسبت به رشد منفي 6.9- درصدي سال 92 و 23.8 درصدي سال 1391 مثبت بوده اما هنوز از رشد سرمايه گذاري در سال 94 ارقامي منتشر نشده است. در سال 93 رشد سرمايه گذاري در بخش ساختمان 0.7 درصد و براي بخش ماشين آلات 8.7 درصد اعلام شده است. 
 
 
توليد 3.3 ميليون بشكه اي نفت 
 
در سه ماهه سال 94 توليد نفت به 3.3 ميليون بشكه در روز رسيده كه نشان دهنده مثبت شدن رشد توليد نفت در سال 94 بوده است. 
 
توليد نفت در سال هاي 92 و 93 به ترتيب با 6.7- درصد و 12- درصد كاهش از 3.7 ميليون بشكه در روز در سال 91 به 3.5 ميليون بشكه در سال 92 و 3 ميليون بشكه در سال 93 كاهش يافت. اما در سال 94 به بيشاز 3.1 ميليون بشكه درتابستان 94 و 3.3 ميليون بشكه در پايين 94 افزايش داشته است. 
صادرات نفت نيز از 1 ميليون و 428 هزار بشكه در زمستان 93 به 1 ميليون و 561 هزار بشكه در پاييز 94 افزايش داشته است. 
اين نكته نشان مي دهد كه در 9 ماهه اول سال 94 به ميزان 9.3 درصد رشد در صادرات نفت داشته ايم. 
توليد نفت نيز 9.4 درصد طي 9 ماه اول 94 رشد كرده است. 
 
رشد منفي صنعت 
 
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در پاييز 94 نسبت به سال پايه 1390=100 به 89.4 رسيده  كه كاهش 11 درصدي را در اين چهار سال نشان مي دهد. اگرچه اين شاخص با دو سال رشد منفي در سال هاي 91 و 92 با عدد هاي بالاي 8.3- و 4-  درصد در سال 93 بارشد مثبت 6.9 درصدي به 94.1 رسيد اما در سال 94 بار ديگر رشد منفي را تجربه كرده و از عدد 98.4 در زمستان 93 به عدد 89.4 در پايين 94 رسيده و با رشد هاي منفي 5-، 0.2- و 2.3- در سه فصل اول سال 94 مواجه شده است. 
 
تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي نيز در سال هاي 93 و 94 با رشد منفي مواجه شده و از متوسط 4312 هزار جواز تاسيس در هر فصل سال 92 به به 3659 جواز در پاييز 94 كاهش يافته است.  ميزان تقاضا براي سرمايه گذارري نيز درسال 93 با رشد 16.4- درصدي و در سال 94 با رشد هاي 23-، 25- و 45 درصدي مواجه شده و در پاييز 94 با رشد مثبت 45 درصدي نسبت به فصل قبل مواجه شده است كه نشان دهنده تحرك بهتر در سرمايه گذاري صنعتي در پاييز 94 بوده است. 
تعداد پروانه هاي بهره برداري نيز در سه فصل سال 94 با رشد هاي 12-، 1.5- و 10.6 درصد همراه شده كه نشان دهنده مثبت شدن آن در فصل پاييز 94 است. سرمايه گذاري براساس پروانه هاي بهره برداري نيز بعد از دو فصل رشد منفي 27- و 17.5- درصدي بهار و تابستان، در فصل پاييز با رشد بالاي 132 درصدي همراه بوده كه نشان دهنده تحرك قابل توجه در سرمايه گذاري صنعتي پاييز 94 است. 
 
 
كاهش 60 درصدي پروانه هاي ساختماني و سطح زيربنا در چهارسال اخير
 
تعداد پروانه هاي ساختماني  در كل كشور كه از سال 1391 رشد منفي داشته اند در سال 94 نيز رشد منفي خود را ادامه داده و  و از ميانگين هر فصل 48هزار فقره در سال 90 به 20 هزار فقره در پاييز 94 رسيده ودر طول فصله هاي بهار 91 تا پاييز 94 همواره رشد منفي خود را ادامه داده است. به طوري كه در سال 94 با رشد هاي منفي 17-، 11- و 3- درصد در سه فصل اول مواجه شده است. 
سطح زيربنا نيز از 30 ميليون مترمربع در هر فصل سال 90 به 12 ميليون مترمربع در پاييز 94 كاهش يافته و در تمام چهارسال قبل و فصل هاي آن با رشد منفي مواجه شده است به طوري كه در سال 94 نيز رشد هاي منفي 13-، 15- و 2 درصدي را در بهار و تابستان و پاييز محقق كرده است. 
به عبارت ديگر در اين چهارسال و در سال 94 نسبت به سال 90، تعداد پروانه ساختماني 58 درصد و سطح زيربنا 60 درصد رشد منفي داشته است. 
البته ميزان سرمايه گذاري به خاطر وجود تورم با رشد مثبت در سال هاي 90تا 93 مواجه شده اما در سال 94 مسيزان سرمايه گذاري بخش خصوصي با رشد منفي 6-، 5- و 25- درصدي در سه فصل سال 94 مواجه شده است و از 19 هزار ميليارد تومان در زمستان 93 به حدود 15 هزار ميليارد تومان در پاييز 94 كاهش يافته است. 
 
صادرات 50 ميليارد دلاري 
 
ميزان صادرات نفتي در 9 ماه سال 94 به بيش از 27 ميليارد دلار و 93 ميليون دلار و ميزان صادرات غيرنفتي 23 ميليارد و 291 ميليون دلار رسيد و روي هم عدد صادرات كشور در اين 9 ماه بيش از 50 ميليارد و 384 ميليون دلار بوده است 
واردات كشور نيز شامل 1.7 ميليارد دلار گاز و فراورده هاي نفتي مانند بنزين، و 36 ميليارد و 872 ميليون دلار ساير كالاها و روي هم واردات كشور 38 ميليارد و 583 ميليون دلار بوده و خالص حساب جاري نيز 11 ميليارد و 801 ميليون دلار به نفع صادرات كشور بوده است. 
 
بدهي هاي خارجي 
 
بدهي كوتاه مدت خارجي نيز 337 و ميان مدت و بلندمدت 5 ميليارد و 339 ميليون دلار و كل بدهي كشور 5 ميليارد و 675 ميليون دلار در نه ماه اول 94 بوده است. 
سررسيد بدهي ها نيز در سال 94 معادل 459 ميليون دلار و براي سال هاي 95 تا 98 به بعد به ترتيب، 1146، 1020، 832 و 2219 ميليون دلار اعلام شده است. 
 
 
 
افزايش 0.4 درصدي نسبت مطالبات معوق 
 
 
نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات ريالي  و ارزي بانك ها نيز به 12.5 درصد در آذر ماه 94 رسيده و نسبت به اسفند 93 معادل 0.4 واحد يا 3.3 درصد رشد كرده و از 12.1 درصد به 12.5 درصد رسيده است.  
نسبت تسهيلات غير جاري ريالي نيز به 12.2 درصد رسيده كه نسبت به سال 93 معادل  8.9 درصد يا 1 واحد بيشتر شده است و از 11.2 به 12.2 درصد رسيده است. 
 
نسبت تسهيلات غير جاري ارزي نيز  به 14.1 درصد رسيده كه نسبت به سال 93 معادل 20.3- درصد يا 3.6 واحد كمتر شده است و از 17.7 به 14.1 درصد رسيده است
 
تاریخ خبر: ١٣٩۵/۰٢/١٢ ۰٢:٣٢:۴۰

اخبار مرتبط

نظرات

۰ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!