پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مشتریان بانک قرض الحسـنه رسـالت اعتبارسنجی می شوند

خبرهای بانکی- به گفته مدیرعامل بانـک قرض الحسـنه رسـالت موضـوع اعتبارسـنجی یـک سـال اسـت بـه طـور جـدی در دسـتور کار مدیران ارشـد بانـک قـرار گرفتـه اسـت و مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت در سراسر کشور اعتبارسنجی می شوند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، محمدحسین حسـین زاده در خصـوص این موضوع و در جمع مدیران بانک گفت: یـک نقـش و یـک وظیفـه بـر عهـده داریـم، نقـش مـا بعنـوان بانـک قرض الحسـنه رسـالت پررنگتر از وظیفه¬مـان اسـت. می خواهیم جمعی از مشـتریان را مدیریـت کنیـم، به آنهـا خدماتی که مطلـوب آنها ودر تـوان مـا باشـد ارائه دهیم و ریسـکی بـرای بانک هم نداشـته باشـد. وی افـزود: می توانیـم بـه جـای فراینـد تکمیـل پرونـده، وثایـق و ضمانت¬نامه¬ هـا از سرویسـی بـه نـام اعتبارسـنجی اسـتفاده کنیـم. تمـام دنیـا در کارهـای بزرگشـان از طریـق شـرکت های بین المللـی از ایـن سـرویس ها اسـتفاده می کننـد. مدیرعامـل بانـک قرض الحسـنه رسـالت گفـت: در ایـران تفـاوت مـا بـا دیگـران ایـن اسـت کـه همـه تسـهیلات بانـک قرض الحسـنه رسـالت، خـرد اسـت و بیشـتر هـم شـخصیت¬های حقیقـی از ایـن تسـهیلات اسـتفاده می کننـد. وی بـا بیـان اینکـه سـازوکار مناسـبی درکشـور بـرای اعتبارسـنجی اشـخاص حقیقـی وجـود نـدارد، اظهـار داشـت: بـرای اعتبارسـنجی اشـخاص حقیقـی بـه انـدازه کافـی دیتـا متمرکـز نیسـت . حسـین زاده بـا تاکیـد بر اینکه مـا نباید منتظـر اتفاقی نـو بمانیـم بلکـه خودمـان بایـد آن را رقـم بزنیـم، اضافـه کـرد: در فراینـد افتتـاح حسـاب سیسـتمی به نـام فرانـام وجـود دارد. ایـن سیسـتم ممکـن اسـت هزینه هـا و ریسـک های بـرای بانـک در بـر داشـته باشـد ولـی بـا یـک اسـتعلام از جایـی کـه می¬توانیـم بـه آن اعتمـاد کنیـم نتیجـه خـود را می گیریـم. وی افـزود: در همـه سـاختارها هـم خطـا وجـود دارد. بـه همـان میـزان کـه ایـن سیسـتم در مسـیر قانونمنـد شـدن پیش رود، ریسـک کاهـش می یابد. خطـا نباید باعـث شـود کـه اگـر درصـد پایینـی مشـکل بوجـود آمـد در اصـل موضـوع تردیـد ایجـاد کنیـم. پـس خودمـان کمـک کنیـم جـای معتبـر ایجـاد شـود که بتوانیـم بـه آن اعتمـاد کنیـم.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۱/۲٤ ۱۲:٤٨:۱۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!