پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرد:

جزئیات تادیه وجوه سپرده گذاران خرد ثامن الحجج

خبرهای بانکی- پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج از امروز – سه شنبه- در شعب بانک پارسیان آغاز شد. مدیرعامل این بانک در رابطه با چگونگی پرداخت پول سپرده گذاران خرد و میزان برآورد و نحوه تامین منابع توضیحاتی ارائه کرد.

پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج از امروز – سه شنبه- در شعب بانک پارسیان آغاز شد. مدیرعامل این بانک در رابطه با چگونگی پرداخت پول سپرده گذاران خرد و میزان برآورد و نحوه تامین منابع توضیحاتی ارائه کرد.

به گزار ش پایگاه خبرهای بانکی، کورش پرویزیان با اشاره به آغاز پرداخت وجوه سپرده گذاران خرد تعاونی اعتباری ثامن الحجج که اخیرا بانک پارسیان متولی انجام تعهدات آن شده است ، اظهار کرد: پرداخت وجوه سپرده گذاران خرد از امروزهمزمان با 13 بهمن ماه شروع شده وامیدواریم که بر اساس زمان بندی انجام شده بتوانیم تا پایان سال جاری به تعهدات خود در این رابطه عمل کرده و وجوه مربوط به سپرده های کمتر از10 میلیون تومان را بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی پرداخت کنیم.
وی درباره اینکه پرداخت سپرده های بالاتر از10 میلیون تومان به سال آینده موکول می شود نیز گفت : فعلا فقط پرداخت سپرده های زیر 10 میلیون تومان تعیین تکلیف شده و ابلاغیه ای برای پرداخت وجوه بالاتر ارسال نشده است.
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین در رابطه با حجم سپرده های خرد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: فعلاً با توجه به اینکه آمار تسهیلات گیرندگان و همچنین میزان بدهی آنها کاملا مشخص نیست نمی توان آمار دقیقی در مورد حجم کل سپرده ها و منابع قابل پرداخت به آنها اعلام کرد.
وی با بیان اینکه در فرم گواهی ابلاغیه به تعاونی و این بانک مانده پرداختی به طور خالص پرداخت می شود، ادامه داد: بنابر این، بر اساس میزان مانده سپرده و تسهیلاتی که فرد در تعاونی ثامن الحجج دارد، محاسبات انجام شده و خالص مبلغ پرداختی در این تعاونی مشخص شده و به بانک پارسیان اعلام می شود.
پرویزیان گفت: برآوردها نشان می دهد که در مجموع پرداختی به سپرده گذاران زیر سه میلیون تومان در حدود 200 میلیارد تومان و مبالغ مربوط به سپرده های زیر 10 میلیون تومان حدود 1200 میلیارد تومان است. در حقیقت محاسبه خالص برآوردی از کسر تسهیلات دریافتی و سپرده های مردم در ثامن الحجج است و منظور کل سپرده آنها نیست.
وی این را هم گفت که در صورت نهایی شدن آمار مربوط به حجم منابع قابل پرداخت به سپرده گذاران خرد(زیر 10 میلیون تومان)، بعید است که از رقم 1200 میلیارد تومان بیشتر باشد .
پرویزیان، همچنین در مورد اینکه آیا به وجوهی که به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد سود نیز تعلق می گیرد، تاکید کرد: بانک پارسیان موظف به پرداخت خالص پرداختی اعلام شده از سوی بانک مرکزی به سپرده گذاران است. اما اگر سپرده گذاران منابع خود را در بانک پارسیان سپرده گذاری کنند آنگاه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط بانک مرکزی به آنها سود سپرده تعلق خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک پارسیان درباره چگونگی تامین منابع برای پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج نیز یاد آور شد که وجوه سپرده گذاران از طریق منابع در اختیار بانک پارسیان تامین و پرداخت می شود.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ در ﺷﻌﺐ بانک ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.ا. ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ، ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺛﺎﻣﻦاﻟﺤﺠﺞ از اﻣﺮوز در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺧﺮد ﺷﺮوع شده است .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﭙﺮده ھﺎ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ، ﭘﻨﺞ و 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و در دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﭙﺮده ھﺎی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از 13 ﺑهﻤﻦ ﺗﺎ ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه، دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﭙﺮده ھﺎی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﭙﺮده ھﺎی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از 10اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن، ﺳﭙﺮده ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮔﻮاھﯽ، از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪد آﺧﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ 12 اﻟﯽ 18 در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ، روزھﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ 12 اﻟﯽ 16 در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ (ﺑﻪ ﺟﺰ روز 22 ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه) و ھﻤﭽﻨﯿﻦ روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻌﺐ ﺷهﺮﺳﺘﺎن از ﺳﺎﻋﺖ 8 اﻟﯽ 13 (ﺑﻪ ﺟﺰ روز 23 ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
زمانبندی مراجعه به شعب پارسیان بر اساس عدد آخر کد ملی:

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱٣ ٠٣:٣٦:٠٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!