پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در مراسمی با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران؛

بانک اقتصاد نوین نخستین شعبه سبز نظام بانکی کشور را افتتاح کرد

خبرهای بانکی- نخستین شعبه سبز نظام بانکی کشور با حضور حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصادنوین و محمدهادی حیدرزاده مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران و جمعی از مدیران این دو نهاد در شعبه آیت الله کاشانی بانک اقتصادنوین افتتاح شد.

نخستين شعبه سبز نظام بانکي کشور با حضور حسن معتمدي مديرعامل بانک اقتصادنوين و محمدهادي حيدرزاده مديرکل سازمان حفاظت از محيط زيست استان تهران و جمعي از مديران اين دو نهاد در شعبه آيت الله کاشاني بانک اقتصادنوين افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، در مراسم افتتاح شعبه سبز بانک اقتصادنوين که با شعار "باهم براي طبيعت" و نماد سرو ايراني افتتاح شد، مديرعامل بانک اقتصادنوين طي سخناني از تامين مالي طرحهاي اقتصادي به شرط رعايت الزامات زيست محيطي خبر داد و گفت: مذاکرات اوليه براي تامين مالي اين طرحها صورت گرفته به فراخور نيازهاي اين بخش مطابق با برنامههاي بانک اقتصادنوين و تاييدات سازمان حفاظت محيط زيست در نظر گرفته خواهد شد.
معتمدي اظهار داشت: افتتاح شعبه سبز بانک اقتصادنوين از آنجا آغاز شد که پيشنهادهاي موجود به تدريج به مجموعهاي از توافقات تبديل شد و سال گذشته موفق شديم با کمک محيط زيست استان تهران، توافقات را به تفاهمنامه تبدل کنيم.
وي اضافه کرد: هر چند بانک اقتصادنوين در وهله نخست بحث محيط زيست و فعاليتهاي خود در اين رابطه را تحت عنوان مسئوليت اجتماعي آغاز کرد اما ارزيابيهاي بعدي نشان داد که اين فعاليتها علاوه بر مسئوليت اجتماعي، يک بحث اقتصادي است.
وي ادامه داد: وقتي کار را آغاز کرديم، موارد زيادي در تفاهمنامه ذکر کرديم که موضوع نخست فعاليت در تامين مالي اين حوزه بود. در کنار اين مسئله، در حوزه عملياتي داخل بانک نيز وارد شديم و در همين ارتباط سعي ميکنيم رفتار خود را به عنوان يک دوستدار محيط زيست، استاندار کنيم.
معتمدي افزود: يکي از کارهايي که بانک در حال حاضر شروع کرده، الگوسازي شعب است. به همين خاطر، ما شعبه آيتالله کاشاني را به عنوان شعبه پايلوت انتخاب کرديم، البته چندين شعبه براي اين کار مورد بازديد قرار گرفتند اما مشخصات اين شعبه براي کار پايلوت، مناسبتتر به نظر رسيد.
مديرعامل بانک اقتصادنوين اضافه کرد: بعد از تاييد طراحي شعبه توسط محيط زيست استان تهران، کار اجرايي به سرعت انجام شد. واقعيت اين است که کار انجام شده در کشور نمونه قبلي ندارد. بر اين اساس، ضمن اينکه قصد داريم اين کار را در خود بانک ترويج کنيم، گزارشي را نيز به رئيس کل بانک مرکزي تقديم خواهيم کرد تا اين کار در شبکه بانکي و نهادهاي مشابه شبکه بانکي عملياتي شود.
معتمدي با اشاره به برنامه بعدي اقتصادنوين در حوزه حفاظت از محيط زيست گفت: کار بعدي پيشرو اين است که سازمان محيط زيست از محل پارک پرديسان، مالکيت معنوي زميني را به بانک اقتصادنوين تخصيص داده و قرار است در آن زمين در اسفند ماه، هفت هزار درخت کاشته شود.
مديرعامل بانک اقتصادنوين گفت که در راستاي ترويج حفاظت از محيط زيست و درختکاري، اين درختها به مشتريان و کارکنان بانک نامگذاري خواهد شد و هر يک در اين پرديس يک اصله درخت خواهند داشت. همچنين قصد داريم با هماهنگي سازمان محيط زيست، هداياي خود به مشتريان را به گونهاي طراحي کنيم که فرهنگ حفاظت از محيط زيست را ترويج کند.
معتمدي همچنين در پايان اين مراسم به در جمع خبرنگاران تاکيد کرد گفت: شعبه سبز بانک اقتصادنوين، يک الگو و نمونه در راستاي فرهنگسازي حفاظت از محيط زيست به شمار ميرود، همکاران بانک در اين شعبه آموزش لازم را ديدهاند تا در کنار فعاليتهاي بانکي خود، بحثهاي زيست محيطي را نيز به مشتريان ترويج دهند. اين کار را از شعبه آيتالله کاشاني آغاز کرديم و در 250 شعبه خود توسعه خواهيم داد.
مشتريان بانک اقتصادنوين صاحب پلاک درخت ميشوند
مديرکل محيط زيست استان تهران نيز در اين مراسم گفت: پيرو تفاهمنامه امضا شده با بانک اقتصادنوين، مشتريان اين بانک در راستاي ترويح فرهنگ حفاظت از محيط زيست، صاحب پلاک درخت ميشوند.
محمدهادي حيدرزاده اظهار داشت: در يکسال همکاري خود با بانک اقتصادنوين، خوشبختانه توانستيم گام به گام به مفاد مندرج در تفاهمنامه پايبند باشيم.
مديرکل محيط زيست استان تهران اضافه کرد: خيلي از دستگاهها و ارگانها، فعاليتهاي نمادين در حوزه محيط زيست انجام ميدهند اما به نظر ميرسد دوران فعاليتهاي نمادين در بخش حفاظت محيط زيست به پايان رسيده است. دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد، به خاطر اين مردم با موضوع و مقوله محيط زيست آشنا نبودند، شايد ضرورت فعاليتهاي نمادين در اين حوزه احساس ميشد اما آن دوران گذار طي شده و مردم نسبت به فعاليتهاي نمادين آشنا شدند و ديگر فعاليتهاي نمادين، موضوع محيط زيست نيست.
حيدرزاده افزود: امروز بحث محيط زيست به عنوان يک اولويت در هر سه قوه مطرح است. مسئله ديگر اينکه دستگاهها و بنگاههاي اقتصادي بر اساس يک الزام بايد به موضوع محيط زيست توجه کنند؛ به عبارت ديگر اگر بخواهيم در بازار جهاني و مراودات بينالمللي حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد الزامات زيست محيطي را رعايت کنيم و اين هم شامل بخش خصوصي و دولتي است. اين مهم ميسور نيست مگر اينکه عاليترين مقام آن دستگاه به اين باور برسد.
مديرکل محيط زيست استان تهران ادامه داد: البته بنگاههاي اقتصادي مثل بانکها هيچ حرکتي را بدون توجيه اقتصادي انجام نميدهند. توجه به مقولات زيست محيطي حتما اگر به خوبي انجام شود، داراي توجيه اقتصادي است. اقداماتي که امروز بانک اقتصادنوين در شعبه سبز خود انجام داده، علاوه بر ترويج فرهنگ زيست محيطي، داراي ابعاد اقتصادي مثل کاهش مصرف است.
حيدرزاده گفت: اگر ما کاهش هزينه را يک نوع ايجاد منابع قلمداد کنيم، در حقيقت بنگاه اقتصادي با کاهش مصارف خود در راستاي الزامات زيست محيطي، منابع ايجاد ميکند.
مديرکل محيط زيست استان تهران افزود: حرکت بانک اقتصادنوين در افتتاح شعبه سبز، آغار کار است و بسيار اميدوارم شعبه سبز به صورت گسترده در کشور توسعه يابد. درخواست دارم اگر روند اين مار مثبت بود، همايشي را بتوانيم سال آينده در هفته بانکداري تحت عنوان بانکداري سبز داشته باشيم.
حيدرزاده اضافه کرد: برنامه بعدي ما با بانک اقتصادنوين، در هفته درختکاري است و اميدواريم در سالهاي آينده همه مشتريان بانک اقتصادنوين، يک پلاک درخت داشته باشند. البته در وهله نخست طرحي که با بانک اقتصادنوين به منظور کاشت نهال داريم، به کارکنان اين بانک و تعدادي از مشتريان خاص، پلاک درخت تعلق ميگيرد.
وي ابراز اميدواري کرد نهضتي که بانک اقتصادنوين در راستاي ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست آغاز کرده در کل کشور تداوم داشته باشد و بتوان از طريق محيط زيست، تعلق خاطر مشتري به بانک را ايجاد کرد.
در اين مراسم بهرام فتحعلي رئيس هيات مديره بانک اقتصادنوين نيز طي سخناني با اشاره به اهميت حفظ محيط زيست گفت: بانک اقتصادنوين ميکوشد در کنار ايفاي وظايف خود در بازار پولي، در بخشهاي اجتماعي و فرهنگي نيز نقش موثر و تاثير گذار ايفا کند که يکي از اين بخش ها توجه به رعايت استانداردهاي حفظ محيط زيست و ترويج فرهنگ اين بخش است.
وي تاکيد کرد: توجه به حفظ محيط زيست زمينه را براي بهبود فضاي زندگي ما در همه عرصه فراهم مي کند.
محمدرضا اميني مديرعامل شرکت خدمات پشتيباني بانک اقتصادنوين نيز در افتتاح شعبه سبز جزييات و مشخصات اين شعبه را تشريح کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/٠٨ ٠۱:۱۱:۲۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!