پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سایه سنگین بازارهای نوظهور بر اقتصاد جهان در ۲۰۱۶

خبرهای بانکی-گرچه رشد ضعیف اقتصادی بازارهای نوظهور، رشد جهانی را تحتتاثیر قرار خواهد داد، با این حال رشد فعالیتهای اقتصادی از ۲.۴درصد در ۲۰۱۵میلادی به ۲.۹درصد در ۲۰۱۶خواهند رسید.» این جدیدترین پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی است. رشد اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی سرعت خواهد گرفت.

گرچه رشد ضعیف اقتصادی بازارهای نوظهور، رشد جهانی را تحتتاثیر قرار خواهد داد، با این حال رشد فعالیتهای اقتصادی از ۲.۴درصد در ۲۰۱۵میلادی به ۲.۹درصد در ۲۰۱۶خواهند رسید.» این جدیدترین پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی است. رشد اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی سرعت خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)به نقل از وبسایت بانک جهانی، رشد ضعیف اقتصادی در اغلب بازارهای نوظهور بهطور همزمان باعث شده نگرانیها نسبت به تحقق اهداف برنامههای جهانی کاهش فقر و رفاه عمومی ایجاد شود، چراکه این کشورها در طول یک دهه گذشته سهم پررنگی در رشد اقتصادی جهانی داشتند، بهویژه اینکه کاهش رشد اقتصادی بازارهای نوظهور، اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تحتتاثیر قرار خواهد داد و این مساله دستاوردهای فعلی در زمینه بیرون کشیدن افراد از فقر را تهدید خواهد کرد.

جیم یونگ کیم رییس بانک جهانی، گفته است: «بیش از 40 درصد فقرای جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند، کشورهایی که در سال 2015 رشد اقتصادی ضعیفی را تجربه کردند. کشورهای در حال توسعه باید روی مقاومت در برابر شرایط اقتصادی با رشد ضعیفتر و آسیبپذیرتر تمرکز کنند. فواید اصلاحات در سیاستگذاری و شرایط کسبوکارها بسیار زیاد است و میتواند به جبران اثرات کندی رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ کمک کند.»

بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال 2015 کمتر از انتظار بود، سالی که در آن قیمت کالاها سقوط کرد، تجارت و جریان سرمایه گذاری کاهش یافت و بیثباتی مالی فعالیتهای اقتصادی را تضعیف کرد. اکنون رشد محکمتر اقتصادی به حرکت روبه جلوی کشورهای با درآمد بالا، ثبات در قیمت کالاها و انتقال تدریجی چین از مدل اقتصادی «سرمایهگذاری و تولید» به سوی مدل «مبتنی بر خدمات و مصرف» بستگی دارد.

در وبسایت بانک جهانی آمده است، پیشبینی میشود که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال 2016 تا 4.8 درصد باشد. این پیشبینی اگرچه نسبت به پیشبینی گذشته کمتر است اما از پیشبینیهای پس از بحران اقتصادی مالی جهان که رشد 4.3درصدی را پیشبینی کرده بود، اندکی بیشتر است. پیشبینی میشود که رشد اقتصادی چین در سال2016 بیشتر شود، درحالی که انتظار میرود روسیه و برزیل همچنان در رکود بهسر ببرند. منطقه شرق و جنوب آسیا، به رهبری هند، رشد نسبتا خوبی را در سالجاری تجربه خواهد کرد. مذاکرات اخیر پیمان ترانس پاسیفیک میتواند شرایط تجارت را بهبود بخشد. کائوشیک باسو معاون رییس بانک جهانی، میگوید: «در عملکرد، واگرایی بزرگتری در میان اقتصادهای نوظهور دیده خواهد شد. در مقایسه با 6ماهه گذشته، ریسکها افزایش یافته و در این شرایط ترکیبی از سیاستهای مالی و بانک مرکزی میتواند در کاهش خطرات و حمایت از رشد اقتصادی مفید باشد.»

اگرچه بعید بهنظر میرسد اما کاهش سریعتر از انتظار رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور میتواند پیامدهای جهانی داشته باشد. ازجمله خطراتی که احتمال آن میرود استرس مالی در سراسر ایالات متحده بهدلیل چرخه سختتر بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) و تشدید تنشهای ژئوپلیتیک است. آیهان کوزه مدیر گروه چشمانداز توسعه بانک جهانی، در این باره میگوید: «رشد اقتصادی قویتر در بازارهای توسعهیافته فقط تاحدی خطرات ناشی از کاهش ادامهدار رشد اقتصادی در اغلب بازارهای نوظهور را جبران میکند. علاوه بر این، خطر بحران مالی در یک دوره جدید از هزینههای بالای استقراض همچنان به قوت خود باقی است.»

رشد اقتصادی مناطق مختلف

شرق آسیا و پاسیفیک: رشد اقتصادی در این منطقه همچنان کند پیشبینی شده است. به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی این منطقه در 2016میلادی 6.3درصد خواهد بود. در سال2015 رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میلادی 6.4درصد پیشبینی شده بود. پیشبینی شده که رشد اقتصادی چین امسال به 6.7درصد خواهد رسید که نسبت به سال گذشته که رشد اقتصادی این کشور 6.9درصد بود، اندکی کاهش دارد.

بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی منطقه در سال2015 به استثنای چین، تغییری نسبت به سال2014 نکرده است. در سال2014 هم رشد اقتصادی این منطقه 6.4درصد بوده است. علت اصلی این عدم تغییر، جبران رشد اقتصادی ضعیف کشورهای صادرکننده کالا ازجمله اندونزی و مالزی بوده که با رشد پرشتاب ویتنام و بهبود تدریجی رشد اقتصادی در تایلند بود. به گفته بانک جهانی، کاهش سریعتر از انتظار رشد اقتصادی در چین، تجدید نوسانات بازارهای مالی و سختتر شدن غیرمنتظره شرایط تامین مالی ازجمله خطراتی است که رشد اقتصادی شرق آسیا و پاسیفیک را تهدید میکند.

اروپا و آسیای مرکزی: پیشبینی شده که رشد اقتصادی در این منطقه از 2.1درصد در سال2015 به 3درصد در سال2016 افزایش یابد. بنا بر این گزارش، در سال جاری میلادی سقوط قیمت نفت آهستهتر شده یا تثبیت خواهد شد، رشد اقتصادی روسیه بهتر خواهد شد و اقتصاد اوکراین نیز بهبود خواهد یافت. به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی روسیه در 2016، حدود 7دهم درصد تنزل خواهد یافت. این درحالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال2017 نیز به 3.8درصد تنزل یافته بود. همچنین درصورت ثبات قیمت کالا، رشد اقتصادی در شرق این منطقه ازجمله اروپای شرقی، جنوب قفقاز و آسیای مرکزی به آرامی آغاز خواهد شد. بخش غربی منطقه یعنی بلغارستان، رومانی، ترکیه و غرب بالکان با تقویت نسبی منطقه یورو، شاهد رشد ملایمی خواهند بود.

خاورمیانه و شمال آفریقا: پیشبینی شده که رشد اقتصادی این منطقه از 2.5درصد در سال2015 به 5.1درصد در سال جاری میلادی افزایش یابد. تعلیق یا برچیده شدن تحریمهای اقتصادی علیه ایران اجازه خواهد داد که ایران در بازارهای انرژی جهان نقش بزرگتری داشته باشد. همچنین انتظار میرود که با فرض تثبیت قیمت نفت در سال2016، رشد اقتصادی دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه نیز سرعت گیرد. با این حال گذشته از احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت و عدم بهبود شرایط زندگی که خود میتواند جرقه ناآرامیهای اجتماعی در این منطقه باشد، احتمال تشدید درگیریها بزرگترین خطری است که این منطقه و اقتصاد آن را تهدید میکند.

جنوب آسیا: پیشبینیها درباره رشد اقتصادی این منطقه خوشبینانه است. بنا بر نظر کارشناسان، رشد اقتصادی این منطقه از 7درصد در سال2015 میلادی به 7.3درصد در سالجاری میلادی خواهد رسید. این منطقه که واردکننده خالص نفتخام است از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بهرهمند خواهد شد. همزمان بهدلیل وابستگی کمتر به اقتصاد جهان، این منطقه از تبعات نوسانات رشد اقتصادی در مناطق دیگر در امان خواهد بود. پیشبینی شده که رشد اقتصادی پاکستان در سالجاری میلادی حدود 4.5درصد باشد.

جنوب صحرای آفریقا: پیشبینی شده که رشد اقتصادی این منطقه با ثبات در قیمت کالاها از 3.4درصد در سال2015 میلادی به 4.2درصد در سال جاری میلادی افزایش یابد. فعالیتهای اقتصادی در سراسر جنوب صحرا بسیار متفاوت خواهد بود که دلیلش ضعیف ماندن رشد مصرف در کشورهای صادرکننده نفت بهدلیل افزایش بهای سوخت و کاهش تورم در کشورهای واردکننده نفت است که به افزایش هزینههای مصرفکننده منجر شده است. پیشبینی شده رشد اقتصادی نیجریه که سال گذشته رشد 3.3درصدی را تجریه کرده بود، امسال 4.6درصد باشد. آفریقایجنوبی از رشد اقتصادی 1.3درصد در سال2015 به رشد اقتصادی 1.4درصد در سالجاری میلادی خواهد رسید.

امریکای لاتین و کاراییب: پیشبینی شده که اقتصاد این منطقه در سالجاری بهآرامی از رکود سال قبل دور شود. البته روند رشد اقتصادی در کشورهای مرکزی و شمال امریکا با مناطق کاراییب و جنوبی تفاوت دارد. به گزارش بانک جهانی، انتظار میرود رکود فعلی برزیل به 2016 هم کشیده شود اما در سال2017 شاهد رشدی دوباره باشد. مکزیک نیز باوجود قیمت پایین نفت و فشارهای بحران مالی به یُمن اجرای اصلاحات ساختاری و تقویت تقاضا از بازار ایالاتمتحده شاهد رشد اقتصادی خوا

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۲٠ ۱٠:٣٨:۵۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!