پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بخشودگی 10 درصدی مالیاتی با استفاده از صندوق مکانیزه فروش

خبرهای بانکی- طبق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی موظفند ۲۵ درصد مالیات دهند و در صورتی که اشخاص از صندوق فروش مکانیزه استفادهکنند، مشمول بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات میشوند.

طبق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی موظفند ۲۵ درصد مالیات دهند و در صورتی که اشخاص از صندوق فروش مکانیزه استفادهکنند، مشمول بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات میشوند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل از فارس، مالیات به عنوان یکی از ارکان نظام درآمدی کشور براساس قوانین و سیاست ابلاغی اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم توسعه توسعه مورد وفاق همه نخبگان، مسئول و عموم مردم است.

با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم آگاهی مودیان از قانون مالیاتهای مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهرهمندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان و عدم تعلق جریمههای احتمالی که قانونگذار برای آنان پیشبینی کرده، میکند.

در این بخش از دانستیهای مالیاتی به تعریف اشخاص حقوقی و تکالیف و وظایف آنها خواهیم پرداخت.

*مفهوم کلی اشخاص حقوقی

کلیه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهای خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت میشوند و همچنین شرکتهای دولتی، وزارتخانهها، نهادهای عمومی و... که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت مینمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی میباشد (مانند اتحادیهها و مجامع صنفی، انجمنهای حرفهای، احزاب و...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی میشوند.

* نرخ مالیات 25 درصدی اشخاص حقوقی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهدبود.

*اخذ مالیات از کل درآمد مشمول برای حقوقیهای غیر تجاری

در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول میشود. اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا بهوسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند، به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود

نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند، طبق مقررات مربوط به قانون مالیاتها مشمول مالیات میباشند.

ضمنا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلا پرداخت شدهاست. با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

*معافیت حداکثر 5 درصدی برای ابراز مالیات

براساس ماده 105 قانون و تبصرههای آن به ازای هر ده درصد(10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

*تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

قبل از آنکه ماده (106) قانون مالیاتها مورد بازنگری قرارگیرد. ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین میشد.

*تعیین مالیات براساس نظام یکپارچه اطلاعات

در حالیکه در اصلاحیه قانون مالیاتها قانونگذار بمنظورشفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیز تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی پیشبینی نمود. از اینرو ماده (106) قانون مالیاتها بقرار ذیل اصلاح شد:

- ماده 106 صراحت دارد: درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) قانون مالیاتها و تبصره آن تعیین میشود.

- از آنجاییکه ماده فوق به برخی از مواد قانون مالیاتها استناد نموده است، از این رو در ادامه ضروری است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گیرند.

*مالیات براساس کل فروش کالا و خدمات

براساس ماده 94، اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینهها و استهلاکات حاصل میشود.

*تنظیم و نگهداری دفاتر مالیاتی

در صدر ماده 95، اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظفاند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم میگردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامههای مالیاتی خود را نیز براساس آنها تنظیم نمایند.

- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود، اما چنانچه مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. (ماده97)

*تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی

در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود.

*ارایه اظهارنامه مالیاتی

اشخاص حقوقی مکلفاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارایه اولین فهرست مزبور، ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند، تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهدبود.(ماده110)

* پلمب دفاتر قانونی

در سالهای گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه های ویژه ای در ادارات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی میتوانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمبشده توسط باجههای مربوطه اقدام نمایند.

اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال 1394 مودیان میبایست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده باشند و برای عملکرد سال 95 نیز موظفاند تا پایان مهلت (29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

*پرداخت حق تمبر

طبق ماده 48 و تبصرههای آن، اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکتهایی که به افزایش سرمایه اقدام مینمایند، مکلفاند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند.

ضمنا در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه میشود. (ماده 51)

همچنین بهموجب ماده(27) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

* ارائه لیست حقوق بگیران

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه لیست حقوقبگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن میباشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حقالتحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(84) قانون مالیاتها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) میباشد و کارفرمایان موظفاند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده درماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهندبود. (ماده 86 و تبصره آن)

*صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفاند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسبمورد مشمول جریمهای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله میشود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یکدرصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد. در صورتیکه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) قانون مالیاتها باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.(ماده 169 و تبصره 1 آن)

*استفاده از سامانه صندوق فروش

مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (169) موظفاند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

*بخشودگی 10 درصد مالیات برای استفاده از صندوق فروش

معادل ده درصد(10%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دو درصد(2%) فروش میباشد. ( تبصره 2 ماده 169)

* ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی مکلفاند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبتنام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیشبینی شدهاست پایبند باشند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۱٣ ۱٦:٠۹:۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!