پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معرفی سامانه بانکداری اینترنتی جدید بانک ملی

خبرهای بانکی- بانک ملی ایران با هدف ارائه کاملترین مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان و استفاده از جدیدترین فنّاوریهای حوزه فناوری اطلاعات و یکپارچه کردن خدمات قابلارائه به آنها، اقدام به طراحی سامانه بانکداری اینترنتی جدید بانک ملی با نام بام کرده است.

بانک ملی ایران با هدف ارائه کاملترین مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان و استفاده از جدیدترین فنّاوریهای حوزه فناوری اطلاعات و یکپارچه کردن خدمات قابلارائه به آنها، اقدام به طراحی سامانه بانکداری اینترنتی جدید بانک ملی با نام بام کرده است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، این سامانه بر اساس «ویژگی هر مشتری یک سامانه» به نحوی طراحی شده است که کاربر علاوه بر دریافت طراحی و پیامهای ویژه خود میتواند بر اساس کاربردهای مورد نیازش چیدمان صفحه پیشخوان خود را با نظر خود انجام دهد. حذف ابزارهای رمزساز جانبی (token) و افزایش امنیت سامانه از روشهایی مستقل از سختافزار جانبی از دیگر ویژگیهای سامانه است.

با توجه به جایگاه مشتریان در نزد بانک ملی ایران و با اذعان به این موضوع که بخشی از کارهای روزمره مشتریان اعم از کنترل بودجهبندیهای مختلف زندگی، بهخاطر سپاری عنوان هزینهها و درآمدهای انجام شده و اطلاعات بانکی و تماس افراد مختلف بیارتباط بهحساب بانکی او نیست در این سامانه تلاش شده با ایجاد برنامکهایی با عناوین بودجهریزی، دفتر تلفن، یادداشتگذاری بر روی صورتحساب سامانهای کامل شامل خدماتی فراتر از خدمات بانکداری را به مشتری ارائه شود.

به دلیل تنوع ابزارهای الکترونیکی مورداستفاده در سطح جامعه از قبیل تلفن همراه، تبلت، لپتاپ و رایانههای شخصی، صفحات این سامانه بهصورت واکنش گرا طراحی گردیده و بدون نیاز به تنظیماتی از سوی کاربر با دستگاه مورداستفاده کاربر هماهنگ میگردد.

با توجه به تنوع بالای عناوین مختلف تراکنشهای بانکی اعم از پایا، ساتنا و… بخشهای انتقال وجه این سامانه نیز کاملاً بهصورت هوشمند طراحی شده است تا بدون نیاز به تعیین نوع تراکنش از سوی مشتری با دریافت مبلغ و حساب مقصد نوع تراکنش تشخیص داده شده و پیام لازم به کاربر نمایش داده شود.

نحوه عضویت در سامانه بانکداری اینترنتی جدید بانکی ملی

به دلیل اینکه مراحل امنیتی و کنترل سامانه بانکداری اینترنتی جدید بانک ملی از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه اعلام شده از سوی مشتری انجام میگیرد لذا معرفی شماره همراه مربوطه بهصورت کتبی به شعبه از الزامات ثبتنام مشتریان است.

لذا مشتریانی که قبلاً عضو سامانههای پیامکی بانک بوده و این مرحله را طی کردهاند بدون نیاز به مراجعه به شعبه میتوانند در لحظه عضویت خود را در سامانه بانکداری اینترنتی جدید بانک ملی ثبت و فعال کنند.

سایر مشتریان در مرحله اول باید ضمن مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور اقدام به تکمیل فرم مربوطه نموده و سپس مراحل ثبتنام اینترنتی در سامانه بانکداری اینترنتی جدید بانک ملی را تکمیل نمایند.

امکانات سامانه بانکداری اینترنتی جدید بانک ملی

مشاهده خلاصه حسابها در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر میتواند لیستی از حسابهای متعلق به خود و اطلاعات مختصری از آنها را مشاهده نماید. این اطلاعات شامل مواردی همچون شمارهحساب، ماندههای حساب و نوع حساب است.

مشاهده صورتحساب در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر میتواند تاریخچهای از لیست تراکنشها و جزییات هریک از آنها تا روز قبل را مشاهده نماید. همچنین امکان مشاهدهی تراکنشها با دستهبندی درآمد و مخارج در بازههای زمانی هفتگی، ماهیانه و بهصورت نموداری را دارد. ضمناً امکان مشاهده تراکنشهای روز جاری بهصورت آنلاین نیز در این بخش فراهم است.

محاسبه اقساط تسهیلات در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر میتواند به محاسبه اقساط تسهیلات، بر اساس مقادیر دلخواه خود از قبیل نوع تسهیلات، مدتزمان تسهیلات با نرخهای دلخواه یا نرخهای موجود در بانک بپردازد. نسبت مبلغ اصل وام به مبلغ کل بازپرداخت را میتوان بهصورت گرافیکی در این برنامک مشاهده نمود.

محاسبه سود سپردهها در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر میتواند به محاسبه سود سپردهها، بر اساس مقادیر دلخواه خود از قبیل نوع سپرده، مدت سپردهگذاری و مبلغ سپرده، با نرخهای دلخواه یا نرخهای موجود در بانک بپردازد. نسبت مبلغ سود سپرده به مبلغ کل اصل سپرده را میتوان بهصورت گرافیکی در این برنامک مشاهده نمود.

داشبورد اینترنت بانک ملی

با استفاده از امکانات این بخش، کاربر میتواند برنامکهای پراستفاده قابلنمایش بر روی صفحه اصلی پرتال بانک را انتخاب نماید. خاطرنشان میسازد که بهصورت پیشفرض تعدادی از برنامکها جهت استفاده بر روی پرتال بانک ملی قرار داده شدهاند و کاربران امکان تغییر و ویرایش این موارد را دارا هستند.

مدیریت مالی شخصی در اینترنت بانک ملی

در این برنامک، امکان انجام عملیات مدیریت مالی برای مشتری فراهم شده است. تخصیص برچسب به تراکنشها، نمایش پای چارت مخارج بر اساس گروههای هزینهای و بودجهبندی از دیگر سرویسهای این برنامک است.

تاریخچه انتقال پول در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر میتواند تاریخچهای از انتقال پولهای قبلی خود را مشتمل بر تاریخ انتقال، مبلغ، وضعیت پرداخت و… را مشاهده نماید.

مشخصات کاربر در اینترنت بانک ملی

در این برنامک اطلاعات مشتری از قبیل اطلاعات شناسنامهای، تماسی و تاریخ آخرین ورود نمایش داده میشود و درصورتیکه نیاز به اصلاح اطلاعات موجود و تغییر رمز ورود باشد، کاربر میتواند از این برنامک استفاده نماید. زبان پیشفرض، مانده پیشفرض و نام موردنظر جهت نمایش در پرتال نیز در این برنامک تنظیم می شود.

پرداخت قبض در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر میتواند قبوض را بهصورت تکی با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و یا بهصورت دستهای از طریق آپلود فایل حاوی اطلاعات قبوض پرداخت نماید. علاوه بر آن کاربر میتواند قبضها را در سیستم ثبت و در زمان مناسب تمامی یا تعدادی از آنها را توسط کارتهای بانک ملی خود پرداخت نماید.

.

انتقال پول کارت به کارت در اینترنت بانک ملی

از طریق این برنامک امکان انتقال پول کارت به کارت درون بانکی و شتابی برای مشتریان بانک فراهم است. درعینحال در این برنامک جهت سهولت کار امکان انتخاب مقصد تراکنش از دفترچه تماس کاربر نیز فراهم است.

انتقال پول در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر میتواند انتقال پول بین حسابهای ملی خود، حساب ملی سایرین، حساب به ملی کارت، پایا، ساتنا بهصورت آنی یا با امکان زمانبندی پرداخت مستمر را انجام دهد. نوع انتقال بهصورت هوشمند توسط سامانه تعیین می-گردد. امکان ویرایش و حذف درخواستهای ثبت شده در این بخش از طریق برنامک تأیید انتقال پول قابل انجام است.

تعیین مبلغ و تاریخ چک در اینترنت بانک ملی

در این برنامک امکان تعیین مبلغ و تاریخ چک برای کاربر فراهم است.

استعلام وضعیت چک در اینترنت بانک ملی

در این برنامک امکان استعلام وضعیت چک برای کاربر فراهم است.

مشاهده واحدهای بانک در اینترنت بانک ملی

در این برنامک امکاناتی همچون جستجوی واحدهای بانکی به تفکیک شعب، خودپرداز یا هردو، نمایش موقعیت واحدهای بانک بر روی نقشه، نمایش لیست مشخصات واحدهای بانکی و ارائه ترکیبی از امکانات نمایش مشخصات و مسیریابی بر روی نقشه در اختیار کاربر قرار میگیرد.

دفترچه تلفن

در این برنامک کاربر امکانات مدیریت مخاطبان خود همچون ثبت و ویرایش مشخصات مخاطبین و انتقال پول به آنها را دارا است.

بازخوردها

در راستای کمک به ارتقای سطح خدمات پرتال، در این برنامک کاربر امکان ثبت و ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در قالب بازخورد دارد.

مشاهده گزارش تسهیلات در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر امکان انتخاب هر یک از تسهیلات اعطا شده، مشاهده لیست اقساط پرداخت شده و مشاهده نمودار وضعیت باز پرداخت اقساط خود را دارد.

.رخ ارز در اینترنت بانک ملی

در این برنامک کاربر امکان جستجو و مشاهده نرخ خریدوفروش ارز (دلار آمریکا/ یورو/ درهم امارات) و مشاهده نمودار رشد یا نزول نرخ را در بازه ده روز دارد.

شایان ذکر است برنامکهای مختلف بهمرور به این سامانه افزوده شده و اطلاعات مربوط به آنها در صفحه اول پورتال قابل مشاهده خواهد بود.

قابلتوجه سازمانها و ادارات و شرکتها و مؤسسات

درصورتیکه سازمان و یا شرکتی برنامکهای ویژهای داشته باشد میتواند از طریق ارتباط با بخش بازاریابی بانک به شماره تلفن ۶۰۹۹۳۷۶۱-۰۲۱ هماهنگی لازم جهت افزودن برنامک خود به سامانه جهت مشاهده توسط کارکنان و یا مشتریان خود به عمل آورد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۱٣ ۱۱:۵۱:۲٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!