پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با اصلاحیه شورای پول و اعتبار;

شرط تأهل برای‌ تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن برداشته شد

خبرهای بانکی - جدیدترین اصلاحیه دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم، شرط سنی حداقل ۱۸ سال به جای شرط تاهل برای متقاضی تسهیلات در نظر گرفته شد.

جدیدترین اصلاحیه دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم، شرط سنی حداقل ۱۸ سال به جای شرط تاهل برای متقاضی تسهیلات در نظر گرفته شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی ( نیوز بانک)، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پسانداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار به تهیه واحد مسکونی اقدام میکنند پرداخت کند.

در این راستا دستورالعمل پرداخت تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به شرح زیر اعلام میشود:

الف- ضوابط و شرایط اختصاصی حساب:

1- حساب صندوق پسانداز مسکن یکم (خانه اولیها) به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی، افتتاح میگردد؛ در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلاتگیرنده/ گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد.

2- سقف فردی تسهیلات قابل اعطا بر روی هر واحد در شهر تهران 800 میلیون ریال، در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال و سایر مناطق شهری معادل 400 میلیون ریال تعیین میگردد.

3- حداقل متوسط موجودی در هر دوره 6 ماهه برای کسب سقفهای تسهیلاتی 800 میلیون ریال، 600 میلیون ریال و 400 میلیون ریال، به ترتیب 135 میلیون ریال، 100 میلیون ریال و 67 میلیون ریال تعیین میگردد. بنابراین چنانچه سپرده گذاران اقدام به افتتاح حساب با حداقل های اعلام شده کرده و در طول مدت سپردهگذاری موجودی حساب خود را افزایش ندهند پس از شش دوره انتظار شش ماهه معادل سه سال میتوانند از سقف های تعیین شده بهرهمند گردند.

4- دارندگان حسابهای صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل 12 ماه (2 دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودیهای لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند.بنابراین چنانچه سپرده گذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیلات 800 میلیون ریالی را داشته باشند باید مبلغ 400 میلیون ریال ، سپرده گذاران شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیلات 600 میلیون ریالی باید مبلغ 300 میلیون ریال و سپرده گذاران شهر های کمتر از 200 هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیلات 400 میلیون ریالی باید مبلغ 200 میلیون ریال را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپردهگذاری نمایند.

5- کسب حداقل متوسط موجودی تعیین شده برای هر سقف تسهیلاتی، طی حداقل مدت انتظار اولیه (دو دوره شش ماهه ابتدایی مورد محاسبه) جهت بهرهمندی از تسهیلات الزامی میباشد.

6- حداقل مبلغ جهت افتتاح حسابهای صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم در شهر تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها معادل 67 میلیون ریال تعیین میگردد. بدیهی است واریز به/ برداشت از حساب آزاد بوده، در محاسبه متوسط موجودی هر دوره، حداقل موجودی روزانه ملاک عمل خواهد بود.

7- نرخ سود تسهیلات فروشاقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر 14 درصد میباشد.

8- نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر 14 درصد) میباشد.

9- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم 12 سال (144 ماه) میباشد.

نکته: در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از 12 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروشاقساطی ناشی از سهمالشرکه با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه، حداکثر 144 ماه تعیین خواهد گردید.

توضیح: بدیهی است در شهر تهران و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت پرداخت تسهیلات با سقفهای پایینتر (600 میلیون ریال و یا 400 میلیون ریال) امکانپذیر بوده، حداقل متوسط موجودی لازم برای دورههای ششماهه با توجه به سقف تسهیلاتی انتخابی تعیین خواهد گردید.

ب- متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی) :

1- متقاضی اعم از متأهل یا مجرد باید 18 سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند.

2- متقاضی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهمالشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.

3- متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانهای و ... )

نکته1: در زمان افتتاح حساب صندوق پسانداز مسکن یکم الزامی به قرمز شدن یا ارائه فرم «ج» نبوده، اقرارنامه کتبی مبنی بر عدم استفاده از امکانات مذکور و سلب مسئولیت از بانک در صورت وجود سابقه در زمان پرداخت تسهیلات -که در نمونه فرم افتتاح حساب پیشبینی گردیده- از افتتاحکننده حساب اخذ میگردد.

نکته2: دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف میدهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمیگردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپردههای کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر 10 درصد) بهرهمند میگردند.

نکته 3: در صورتی که دارنده حساب صندوق پسانداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، میتواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پسانداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقفهای مقرر در حساب صندوق پسانداز مسکن عادی بهرهمند گردد.

ج- ویژگیهای ملک مورد معرفی:

ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آییننامه 2800 و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) باید :

از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از 15 سال سپری نشده باشد.

د- شرایط استفاده از سقفهای تسهیلاتی پسانداز مسکن یکم توأم با انواع حسابهای تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پسانداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن:

مدل تجمیع:

1- تجمیع امتیاز صندوق پسانداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف 350 میلیون ریال و برای زوجین تا سقف 500 میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان­پذیر است.

2- دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن (شامل حساب صندوق پسانداز ساخت مسکن (صرفاً برای ساخت مسکن) و صندوق پسانداز مسکن و حساب پسانداز مسکن جوانان) با شرایط زیر میتوانند از سقف تسهیلات جدید بهرهمند شوند:

2-1- از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه(16/3/94)، حداقل یک سال سپری شده باشد.

2-2- حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دورههای سپردهگذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم باشد.

2-3- باید یک فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح نموده و حداقل یک دوره 6 ماهه سپری نمایند.

2-4- حداقل متوسط موجودی هر دوره در حساب جدید نیز مطابق با سقف تسهیلات درخواستی رعایت شود.

توضیح1: در صورت وجود حسابهای متعدد صندوق پسانداز مسکن، صرفاً یک فقره حساب صندوق قبلی در قاعده تجمیع قابل پذیرش است.

ه- سایر شرایط و ضوابط :

1- به سپرده صندوق پسانداز مسکن یکم هیچ گونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلق نمیگیرد.

2- تسهیلاتگیرنده باید توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی، و از این قبیل) توسط شعبه محرز شود.

3- دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم میتوانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فیمابین خود را کنند.

4- انتقال حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترینِ سقفهای مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هر کدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حسابهای صندوق پسانداز مسکن میسر است.

5- هر گونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حسابها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، مورد قبول سپردهگذار است.

6- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پسانداز مسکن یکم است.

7- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حائز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات میباشد، استعلام از سامانههای اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای متقاضی و همسر وی، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی، همسر و فرزندان صغیر وی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.

8- سپردهپذیری و پرداخت تسهیلات از محل حسابهای تعهدی مسکن قبلی و تا سقفهای مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.

9- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دورهای) امکانپذیر است.

10- خرید مشترک واحد مسکونی مطابق ضوابط حسابهای صندوق پسانداز مسکن و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی این طرح امکانپذیر است.

11- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پسانداز مسکن یکم صرفاً در مناطق شهری امکانپذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

12- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پسانداز مسکن امکانپذیر است.

13- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولیها به اتباع خارجی امکانپذیر نیست.

14- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور بر اساس آییننامه و دستورالعملهای داخلی بانک در مورد انواع حسابهای پسانداز مسکن است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۱۹ ۱۵:٠٣:۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!