پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مجمع جهانی اقتصاد معرفی کرد

۱۰ اقتصاد برتر جهان از لحاظ کیفیت

خبرهای بانکی-مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در گزارش سالانه خود از رقابت پذیرترین اقتصادهای جهان، ۱۴۰ کشور جهان را مورد بررسی قرار داد که این اقتصادها ۹۸.۳ درصد از بازدهی اقتصاد کل جهان را در اختیار دار

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در گزارش سالانه خود از رقابت پذیرترین اقتصادهای جهان، ۱۴۰ کشور جهان را مورد بررسی قرار داد که این اقتصادها ۹۸.۳ درصد از بازدهی اقتصاد کل جهان را در اختیار دارند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوزبانک)؛ طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول (IMF) انتظار میرود اقتصاد جهان امسال ۳.۳ درصد رشد کند که این نرخ بهمیزان قابل توجهی پایینتر از نرخ رشد اقتصاد در سال ۲۰۱۴ میلادی است. بهنظر میرسد نرخ رشد در میان اقتصادهای پیشرفتهای چون آمریکا رفتهرفته درحال شتابگیری بوده، درحالیکه رشد اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه رو به کندی رفته است.

بهگزارش هافینگتونپست، گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، از رقابت پذیری با عنوان مجموعهای از قوانین، سیاستها و عواملی یاد میکند که سطح بازدهی اقتصادی کشورهای مختلف را مشخص میکند. ازنظر مجمع جهانی اقتصاد، اقتصادی سالم است که رشد متعادل و بلندمدتی داشته و استانداردهای بالای زندگی را برای شهروندانش به ارمغان آورد. از این نظر، مجمع جهانی اقتصاد، ۱۴۰ کشور را در سه سطح توسعهای مورد بررسی قرار داده است. کشورهای مورد مطالعه در این ارزیابی، ۹۸.۳ درصد از بازدهی اقتصادی کل جهان را به خود اختصاص میدهند. ۱۰ اقتصاد برتر جهان (نه از حیث بزرگی، بلکه از لحاظ کیفیت)، طبق ارزیابیهای مجمع جهانی اقتصاد، شامل کشورهای ذیل میشوند.

سوئیس:

تولید ناخالص داخلی: ۴۷۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار

امید به زندگی: ۸۲ سال و ۷ ماه

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۴۶.۱

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۳۲۰.۸

سوئیس، برای هفتمین سال پیاپی، رقابتپذیرترین اقتصاد جهان شناخته شد. این کشور، مانند سنگاپور و ایالات متحده، در بسیاری از معیارهای راقبتپذیری، وضعیت بسیار مطلوبی داشته است. زیرساختهای این کشور، در مقایسه با سایر کشورهای جهان بهترین است. با اینحال، همانند شمال اروپا و ایالات متحده، طی سالهای اخیر کیفیت زیرساختهای سوئیس هم رو به کاهش رفته است. این کشور همچنین در برخی معیارها بهویژه نوآوری، در جهان پیشتاز است که این پیشتازی را مرهون حضور شمار زیادی از موسسات تحقیقاتی و نوآوری است.

سنگاپور

تولید ناخالص داخلی: ۴۵۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار

امید به زندگی: ۸۲ سال و ۳ ماه

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۹۸.۸

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۱۲۷

جمهوری سنگاپور، شهری کوچک در سواحل جنوبی مالزی است که تنگه سنگاپور آن را از اندونزی جدا میکند. سنگاپور، با داشتن تنها ۶۶۰ هزار کیلومتر مربع وسعت، پذیرای پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که این جمعیت بسیار متراکم یکی از رقابتپذیرترین و موفقترین اقتصادهای جهان را تشکیل میدهد. نظام آموزشی و آموزشعالی سنگاپور، یکی از ارکان مهم سلامت بازار نیروی کار این کشور محسوب میشود که از این حیث توانست امسال فنلاند را نیز پشتسر بگذارد و به بهترین دارنده نظام آموزش عالی جهان تبدیل شود.

ایالات متحده

تولید ناخالص داخلی: ۱۷ تریلیون و ۴۲۰ میلیارد دلار

امید به زندگی: ۷۸ سال و ۸ ماه

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۴.۸

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۱۶۰.۳

ایالات متحده، یکی از ۳۸ اقتصاد مبتنی بر نوآوری جهان است که امسال نیز در رتبه سوم راقبتپذیرترین اقتصادهای جهان باقی مانده است. این کشور پس از چین، دومین بازار جهان از نظر اندازه محسوب میشود. همچنین، بازار نیروی کار این کشور جزو منعطفترین بازارهای نیروی کاری جهان محسوب میشود. ایالات متحده همچنین در معیارهای نوآوری و پختگی تجارت، وضعیت مطلوبی دارد. صنایع آمریکا همچنین ازنظر کیفیت و میزان همکاری با مراکز دانشگاهی در جهان رتبه دوم را در اختیار دارند.

آلمان

تولید ناخالص داخلی: ۳ تریلیون و ۷۲۰ میلیارد دلار

امید به زندگی: ۸۱ سال

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۷۳.۱

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۲۲۵.۲

آلمان چهارمین اقتصاد رقابتی جهان است و با وجود آنکه امتیاز این کشور نسبت به سال گذشته تغییری نکرده اما بااینحال یک پله در جدول صعود کرده است. این کشور هم مانند بسیاری از اقتصادهای رقابتپذیر دیگر جهان، پول زیادی را برای سرمایهگذاری در بخش زیرساختی قرض میگیرد. بااینحال، میزان بدهیهای این کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. تجارت در آلمان یک دارایی مهم محسوب میشود و این کشور از حیث فعالیتهای تجاری و استفاده از فنآوری در کاهش فرآیند تولید، در رتبه سوم جهان قرار میگیرد.

هلند

تولید ناخالص داخلی: ۷۹۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار

امید به زندگی: ۸۱ سال و ۱ ماه

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۳

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۲۰۸.۹

هلند در آخرین گزارش رقابتپذیری اقتصادهای جهان، از رتبه هشتم به رتبه پنجم جهان صعود کرده است. اگرچه سطح تولید ناخالص داخلی این کشور همچنان نسبت به سال ۲۰۰۸ پایین است، اما اقتصاد این کشور بهواسطه بهبود آموزش و زیرساختها (که در هریک از این شاخصها در جهان سوم است)، توانسته جهش قابل ملاحظهای در این ردهبندی داشته باشد. البته هلند مانند سایر اقتصادهای رقابتی جهان، از سطح ایدهآل فاصله دارد. بنابر اعلامWEF، در بسیاری از کشورهای مناسب فضای تجارت و کسب و کار، سطح دستمزدها اغلب توسط کمپانیها تعیین میشود اما در هلند این دستمزدها از طریق یک فرآیند محوری تعیین میشود که بدین ترتیب نقش کمپانیها و شرکتها در تعیین دستمزدهای کارگران محدود میشود. برهمین اساس، هلند در انعطافپذیری دستمزد کارگران محدود بوده و قوانین دست و پاگیر کاری یکی از موانع اصلی فعالیتهای اقتصادی در این کشور محسوب میشود.

ژاپن

تولید ناخالص داخلی: ۴ تریلیون و ۷۵۰ میلیارد دلار

امید به زندگی: ۸۳ سال و ۳ ماه

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۴.۴

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۲۰۸.۹

ژاپن یکی از سالمترین نیروهای کاری جهان را در خود جای داده و امید به زندگی در این کشور ۱۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری از ۸۳ سال فراتر میرود که بدین ترتیب ژاپنیها بیشترین طول عمر را در بین ۱۰ اقتصاد رقابتی دیگر دارند (اگر هنگ کنگ را در این ردهبندی بهعنوان یک کشور محسوب نکنیم). ژاپن بعد از سوئد، دومین کشوری است که بیشترین سرمایهگذاری را در تحقیق و توسعه انجام میدهد. بهدنبال اجرای سیاستهای جدید مالی دولت و تزریق نقدینگی و تسهیل کمی به منظور بهتحرک وا داشتن تورم، این کشور بدهی بالایی به بار آورده که هیچ کشوری به اندازه ژاپن نسبت به تولید ناخالص داخلی خود بدهی ندارد.

هنگکنگ

تولید ناخالص داخلی: ۳۹۷ میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار

امید به زندگی: ۸۳ سال و ۸ ماه

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۶.۹

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ___

گرچه هنگکنگ از قلمروهای چین محسوب میشود اما این امکان را دارد که بهعنوان یک کشور نیمه مستقل فعالیت کند. در حقیقت، این قلمرو یکی از خوش آتیهترین پایتختهای تجاری جهان است و نقش مهمی در تجارت بینالملل ایفا میکند. این قلمرو همچنین مهد توسعه تکنولوژیک است. نکته جالب اینجاست که لئونگ چون یینگ، رهبر کنونی هنگکنگ تحت عنوان مدیر اجرایی خوانده میشود! پس تعجبی ندارد که هنگکنگ از نظر تجاری محبوبیت بالایی دارد. این منطقه از جهان، یکی از محبوبترین بازارهای مالی جهان محسوب میشود. هنگکنگ همچنین بهترین زیرساختهای جهان را دارد. بهعنوان مثال، سیستم حمل و نقل هنگکنگ از نظر راحتی دسترسی بهترین است. این بندر مهم، همچنین بهترین شبکه برق و تلفن جهان را دارد.

فنلاند

تولید ناخالص داخلی: ۲۲۱ میلیارد و ۴ میلیون دلار

امید به زندگی: ۸۰ سال و ۸ ماهدرصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۵۹.۶

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۲۹۴

فنلاند در رده بندی رقابت پذیری اقتصادی امسال، از رده چهارم در سال ۲۰۱۴، به رده هشتم سقوط کرده است. سال گذشته، اقتصاد فنلاند برای سومین سال متوالی منقبض شد که دلیل عمده آن کاهش صادرات این کشور بهخصوص در کالاهای تکنولوژیک و کاغذ است. بهرغم کاهش مبادلات تجاری، فنلاند همچنان به دلیل زیرساختهای قوی برای رشد پایدار، یکی از رقابت تیترین اقتصادهای جهان باقی ماندهاست.

سوئد

تولید ناخالص داخلی: ۴۴۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار

امید به زندگی: ۸۱ سال و ۷ ماه

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۴۱.۵

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۳۱۲.۵

سوئد نهمین اقتصاد رقابتپذیر جهان است. پیشرفته بودن در بخش فنآوری برای رقابتی بودن این کشور مهم است. این کشور اسکاندیناویایی یکی از پیشرفتهترین کشورهای جهان است. بهعنوان مثال، ۹۲.۵ درصد از مردم این کشور کاربر اینترنت هستند که این کشور از این حیث هفتمین کشور جهان است.

انگلیس

تولید ناخالص داخلی: ۲ تریلیون و ۵۵۰ میلیارد دلار

امید به زندگی: ۸۱ سال

درصد بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۵

تعداد اختراعات کاربردی به ازای هر یک میلیون شهروند: ۸۹.۹

انگلیس، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است که در بسیاری از معیارها و همینطور بهرهوری، در جهان سرآمد است. این کشور که دانشگاههای مشهوری چون آکسفورد، کالج دانشگاهی لندن، کمبریج و سایر دانشگاههای شناخته شده جهان را در خود جای داده پس از سوئد دومین کشور تحقیقاتی جهان محسوب می شود. انگلیس همچنین از نظر ظرفیت جذب گارگران مستعد، چهارمین کشور جهان است. از آنجا که فراهم آوردن زیرساختهای با کیفیت و موسسات قدرتمند، مستلزم سرمایهگذاری جدی است، انگلیس میباید پول زیادی را وام بگیرد؛ بنابراین، این کشور ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود، بدهی دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۱٣ ٠۹:۱٤:۱٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!