پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آخرین صحبت‌های وکیل زنجانی قبل از دادگاه؛

زنجانی با احمدی‌نژاد یا مشایی رابطه نداشت

خبرهای بانکی- وکیل بابک زنجانی قبل از برگزاری دادگاه صحبتهای تازهای در خصوص پرونده این متهم نفتی کرده است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوزبانک)؛ به نقل از اقتصادنیوز، بحث بابک زنجانی این روزها داغتر از قبل است. متهمی که بالغ بر 40 بار بازجویی شده و حالا روز شنبه 11 مهر در دادگاه حاضر شده است تا اولین دادگاه خود را بعد از مدتها، شاهد باشد.

وکیل جوان او، رسول کوهپایه، معتقد است :اگر پرونده در فضایی حقوقی و تخصصی بررسی شود، نتیجهای غیر آن چیزی که این روزها مطرح است خواهد داشت. او که با واسطه به این پرونده معرفی شده و پیش از این فردی به نام زنجانی را نمیشناخته، جزئیات تازهای را در مورد پرونده موکلش بیان کرده و میگوید که قرارداد خود را با دادستانی بسته و حقالوکاله خود را هم از این نهاد میگیرد. هرچند که هنوز نه او و نه کارشناسانی که در این پرونده بودهاند، پولی نگرفتهاند.

کوهپایه در گفتوگویی که با روزنامه شرق داشته، بیان کرده است که موکلش پس از ختم بازپرسی و ارسال پرونده به دادگاه، به صورت مرتب با پدر، مادر و دو خواهر خود دیدار داشته است. در عین حال، طبق گفته او، زنجانی بعد از مراحل بازجویی و تحقیقات، وفق مقررات جاری زندان، از مطبوعات استفاده میکند. بههمیندلیل از برخی اخباری که منتشر میشود مطلع است.

مهمترین اظهارات کوهپایه وکیل زنجانی در این مورد را که در گفتوگو با روزنامه شرق بیان کرده است، میخوانید:

* حجم کیفرخواست و پرونده بسیار وسیع است. پرونده پیچیدگیهای تخصصی دارد. در چنین پروندهای که شاید یک جمله یا یک سند میتواند مسیر و نتیجه آن را تغییر دهد، نیاز به زمان مناسب و بیشتری بود که وکلا و متهم بتوانند آن را بهدقت مطالعه کنند.

*بنده وکیل زنجانی هستم و دو همکار جوان دیگر هم به من کمک میکنند اما به صورت رسمی من هستم که وظیفه دفاع از بابک زنجانی را انجام خواهم داد.

* اینکه ما تقاضای استمهال کردیم، از این باب نبوده که در تحقیق و رسیدگی به پرونده خللی ایجاد شود بلکه براساس وظیفه قانونی و حرفهای، من بهعنوان وکیل باید بتوانم کل پرونده را بهدقت بخوانم تا از موکل به نحوه شایسته و براساس قانون دفاع کنم. جالب است بدانید که وکلای شرکت نفت چهار نفر هستند و تا آنجا که میدانم آنان کمتر از من پرونده را مطالعه کردهاند. چون من پیش از آنها وارد این پرونده شدم. پس تقاضای استهمال برای امکان دفاع شایستهتر بود نه انگیزهای دیگر.

*حال عمومی بابک زنجانی خوب است.

* بابک زنجانی معتقد است در چنین شرایطی توانسته به کشور خدمت کند. یعنی هم در حوزه نفت و انرژی و هم در حوزه پولی موفق به دورزدن تحریمها میشود و مبالغ هنگفتی هم به کشور بازمیگرداند که اسناد و مدارک آن موجود است و اساسا به همین دلیل از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا موردتحریم قرار میگیرد.

*زنجانی معتقد است که دوستان بیش از اینکه دغدغه اموال بیتالمال را داشته باشند، در جهت پیشبرد برخی اهداف سیاسی میخواهند او را دشمن جلوه دهند. درواقع عدهای با اسم رمز بابک زنجانی میخواهند رقیب سیاسی خود را موردهجمه قرار دهند.

*بهعنوان فردی که از مرحله دادسرا در پرونده حضور داشتهام و تقریبا سه ماه است بهصورت شبانهروزی مشغول مطالعه کیفرخواست و اتهامها بودهام، بر این باورم که بدون درنظرگرفتن حواشی سیاسی و جنجالهای رسانهای، اگر در فضایی آرام و از بعد حقوقی و در چارچوب موازین آیین دادرسی عادلانه و با درنظرگرفتن حق دفاع متهم، پرونده بررسی شود و در مواردی که لازم به احراز واقعیت است، از کارشناسان خبره و بیطرف حقوق بینالملل استفاده شود و از سوی دیگر ظرف زمانی اتهامهای وارد و شرایط و محدودیتهای متأثر از تحریم در نظر گرفته شود، رأی نهایی و مسیر پرونده به شکل دیگری نسبت به فضای امروز خواهد بود.

*آنچه در روز شنبه بهعنوان کیفرخواست علیه موکلی قرائت میشود، صرفا ادعانامهای است از سوی مرجع تحقیق که دادگاه درباره صحت و سقم آن اظهارنظر خواهد کرد. مطمئنم اگر پرونده از این موج و فضای سنگین سیاسی، خلاصی پیدا کند و واقعا بهعنوان یک «کیس» حقوقی بررسی بشود و در واقع نگاه تصمیمگیر پرونده بیطرف و تخصصی باشد که من احساس میکنم اینطور هست، به یقین نتیجه با آنچه در لسان برخی رجل سیاسی و حتی برخی دوستان رسانهای مانند شخص شما مطرح است، متفاوت خواهد بود.

*آیا اساسا به دفاعیات موکل در مرحله دادسرا توجه کافی شده است؟ آیا مقام محترم تحقیق به همان اندازه که دغدغه جمعآوری اسناد علیه متهم را داشته، به ادله موجود له او نیز توجه کرده است؟ آیا براساس استانداردهای متعارف و شناختهشده در زمینه حقوق بینالملل بانکی و حقوق تجارت بینالملل واقعا جعل اسناد بانکی صورت گرفته است؟

*اکنون سؤال این است که سیاست ما از روز اول این بوده که ابتدا مطالبات را وصول کنیم؟ به عبارتی هدف، استیفای حقوق بیتالمال بوده یا سیاست تنبیهی و مجازاتی را در پیش بگیریم که متهم را به سزای اعمالش برسانیم یا اینکه موضوع فراتر از این است. من یک شهروند ایرانی هستم و اگر بیش از وزیر نفت یا هرکدام از دولتمردان دغدغه منافع ملی و حفظ حقوق بیتالمال را نداشته باشم، کمتر از آنان هم نیستم.

*بابک زنجانی تحت فشار قرار گرفته تا یک طرف، طرف دیگر را مورد حمله قرار دهد. من به هیچکدام از جریانات سیاسی کشور وابسته نیستم و با آنان ارتباطی ندارم.

*بدون اینکه بخواهم انگیزهخوانی کنم، اما بهعنوان وکیلی که میداند که راهکاری برای برگشت این پول وجود دارد، صحبت میکنم. پولی که اکنون خارج از کشور است اما محل آن محرمانه است.

*موکل من از لیست تحریم خارج شده اما یک دلار هم نمیتواند جابهجا کند.

*من شخصا لوایح متعددی نوشتم. با شرکت نفت کتبی و شفاهی صحبت کردم. التماس کردیم که این پول موجود است، شما هم که دغدغه بیتالمال دارید، بروید این پول را بیاورید. ما گفتیم مخارج رفتوآمد را هم متهم پرداخت میکند، اما حاضر نشدند بروند به آدرسی که ما میدهیم و پول را بازگردانند. میگویند زنجانی تاکنون دروغ گفته قطعا این هم دروغ است.

*ایکاش و صد ایکاش که دادگاه علنی برگزار شود تا حقایق برای مردم ایران روشن شود و آنها قضاوت کنند. دادگاه علنی باعث میشود تا همه در چارچوب قانون رفتار و عمل کنند. در این شرایط حقوقدانان و اهل فن هم فارغ از این هیاهو نظر میدهند. متأسفانه کسانی که تا کنون اظهارنظر کردهاند، حتی یک برگ از این پرونده را نخواندهاند.

*در دولت قبل نفت روی نفتکشها بر روی خلیج فارس مانده بود. نهادهای ذیصلاح به فکر چاره بودند. هر لحظه ممکن بود دچار حادثه شود. حتی در مقطعی تصمیم گرفتند این نفتها را دفن کنند. بعد مجددا به دلیل مسائل محیطزیستی منصرف شدند.

*اگر کسی قصد سوءاستفاده داشته باشد قبل از تحریمها یک محموله گازی چندمیلیارددلاری را که در اختیار داشته و نتوانسته بفروشد برمیگرداند؟ این محموله گازی بوده است. درواقع هیچچیز را تحویل نگرفته است. واسطهای بوده که شرکت نفت را به مراکز خرید وصل میکرده است.

*بابک زنجانی در قراردادی حقوقی ضامن بانکی خارجی میشود که آن بانک پول را برگرداند. حالا فرقی ندارد که ضامن بانک خودش بوده یا خیر. بههرحال تحریم باعث میشود که در این مورد مشکل به وجود بیاید. زنجانی چکی دومیلیاردیورویی میدهد و ضامن میشود که پول بازگردد. این در پرونده است.

*بسیاری افراد از اینکه زنجانی از زندان هرگز خلاص نشود، سود میبرند، غیر از برخی دوستان داخلی، افرادی در خارج از کشور هستند که در کمین اموال خارجی او هستند و به آن دسترسی دارند.

*اگر ثابت شد که اساسا چک 17هزارمیلیارد تومانی هیچگاه وجود خارجی داشته، ما تمام اتهامات را میپذیریم. عین عبارت را بنویسید. بگویید وکیل زنجانی گفت چنین چکی هیچگاه وجود خارجی نداشته است. من واقعا متأسفم که چنین سخنانی مطرح میشود. این چک هرگز وجود نداشته است. معتقدم طرح چنین اتهاماتی یا انگیزه خاصی دارد یا اطلاعات اشتباهی به آنان میدهند.

*من به هر میزان پرونده را خواندم که ببینیم موکل من ویترین کیست، چیزی نیافتم. بابک زنجانی در امور بانکی یک نابغه است. در امور تجارت پدیدهای بینظیر است. او از شرکت نفت ایران با این عظمت، توانمندی بیشتری داشت. در زمان تحریم چند میلیون دلار پول جابهجا کرده بود که به نفت معرفی شد. نفت به دنبال او بود.

*زنجانی با احمدینژاد یا مشایی ابدا رابطه نداشت. اصلا گروه خونی این آدم نه سیاسی است و نه اعتقادی.

*بدشانسی موکل من این است که در این شرایط سیاسی، محاکمه میشود که سؤالات اینچنینی مطرح میشود. اگر زنجانی در هر دولت دیگری هم بود و کشور در چنین شرایطی قرار داشت، باز هم همین کار را میکرد.

*ممکن است به خاطر پذیرفتن پرونده زنجانی آسیب ببینم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٧/۱۲ ٠٨:۲۹:٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!