Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
شناسایی فقرا از ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی آغاز شد :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون وزیر رفاه:

شناسایی فقرا از ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی آغاز شد

نیوز بانک - احمد میدری گفت: در حال حاضر در این حوزه فرآیند شناسایی افراد نیازمند کمکهای دولتی آغاز شده و درحال جمعآوری اطلاعات اقتصادی تمامی خانوارهای کشور هستیم؛ نتیجه و دستاورد این اقدام در صورت شناسایی دقیق، عدالت در توزیع و کاهش فقر است

احمد میدری گفت: در حال حاضر در این حوزه فرآیند شناسایی افراد نیازمند کمکهای دولتی آغاز شده و درحال جمعآوری اطلاعات اقتصادی تمامی خانوارهای کشور هستیم؛ نتیجه و دستاورد این اقدام در صورت شناسایی دقیق، عدالت در توزیع و کاهش فقر است

به گزارش نیوز بانک به نقل از فارس، احمدی میدری در گفتگویی درباره مسائل مختلفی از جمله بیمه کارگران ساختمانی، سیاست سبد کالایی دولت، عملکرد صندوقهای بازنسشتگی، یارانههای نقدی و بیمه سلامت توضیحات مفصلی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه رفاه اجتماعی در سند چشمانداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی، «برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و...» تعریف شده است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دوره ماموریت شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها برای حذف یارانه پردرآمدها را عهدهدار بود.

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از همین رو یکی از مهمترین اقدامات حوزه رفاه اجتماعی این وزارتخانه شناسایی اقتصادی خانوارها بود؛ در حال حاضر در این حوزه فرآیند شناسایی افراد نیازمند کمکهای دولتی آغاز شده و درحال جمعآوری اطلاعات اقتصادی تمامی خانوارهای کشور است. نتیجه و دستاورد این اقدام در صورت شناسایی دقیق، عدالت در توزیع و کاهش فقر است.

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در دولت یازدهم همچنین در جهت کمک به اقشار آسیبپذیر علاوه بر پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، در سال گذشته بیش از 10 میلیون سبد کالای امنیت غذایی بین خانوارهای نیازمند توزیع شد؛ این اقدام رفاهی و حمایتی وزارتخانه در پرداخت یارانه غیرنقدی با هدف جلوگیری از افزایش نقدینگی بهواسطه شارژ غیرنقدی کارت مشمولان، سرمایهگذاری غیرمستقیم در اقتصاد کشور، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و کمک به اقشار آسیبپذیر در راستای امنیت غذایی بود.

وی با اشاره به تشکیل دوره شورای عالی رفاه با هدف شناسایی فقر چند بعدی تشکیل و سازوکارهایی برای بهبود وضعیت آموزش و بهداشتی کودکان (بی تابعیت) تدوین شد.

میدری با بیان اینکه تدوین طرح شبکهسازی سازمانهای مردم نهاد حوزه رفاه و تامین اجتماعی و افزایش مشارکت، توانمندیها و ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد در حوزه رفاه از اقدامات مهم این وزارتخانه است، گفت: بازسازی و تکمیل پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ایجاد بانک اطلاعات جامع رفاه و تامین اجتماعی از دیگر دستاوردهای حوزه رفاه اجتماعی است.

این مقام مسئول در وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حوزه بیمههای اجتماعی همچنین تأکید کرد: فراگیر نبودن قلمروهای بیمه اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی، مخاطره در پایداری صندوقها به علت بلوغ صندوقهای بازنشستگی، وابستگی بیشتر صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت، عدم استفاده از روشهای نوین ارائه خدمات بیمهای و وصول حق بیمه، همپوشانیها و خلاها در پوشش بیمههای درمانی از جمله چالشهای حوزه بیمههای اجتماعی در ابتدای شروع به کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم بود.

وی افزود: این وزارتخانه در حوزه بیمههای اجتماعی اقدامات کلیدی و مؤثری صورت داد که به عنوان نمونه میتوان به استقرار نظام جامع تامین اجتماعی (نظام تامین اجتماعی چندلایه) اشاره کرد. در این زمینه پیشنویس آییننامه نظام جامع تامین اجتماعی تدوین و جهت بررسی به کمیسیون امور اجتماعی دولت ارسال شد.

میدری با بیان اینکه لایحه تجمیع سوابق بیمهای (مستمری جمع) تدوین و علاوه بر آن موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی رفع شد، تصریح کرد: دو کمیته بیمهگری و IT و تشکیل شد و اقدام برای راهاندازی بانک رفاه ایرانیان در راستای شناسایی دقیق کارگران ساختمانی و خروج افراد سودجو از چرخه بیمه کارگران ساختمان از اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

وی افزود: همچنین در طول دولت یازدهم ساختار نظام بیمههای اجتماعی اصلاح شد، آییننامه بیمه اجتماعی فراگیر تدوین و در شورای عالی رفاه تدوین شد، لایحه نظام نوین بازنشستگی کارکنان دولت تدوین و آییننامه بازنشستگی پیش از موعد کارگران اصلاح و در هیات وزیران شد.

مدیری همچنین معتقد است، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای مهم زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم نقش مهمی در پیشبرد اهداف وزارتخانه مذکور داشته است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای این سازمان در زمینه حمایتی ساخت بیمارستان و افزایش تختهای بیمارستانی است. سازمان تامین اجتماعی در این دوره 8 مرکز درمانی سرپایی و 2 بیمارستان افتتاح و 4 مرکز درمانی سرپایی و 2 بیمارستان را نوسازی کرد؛ همچنین 2 بیمارستان و 2 درمانگاه در مراحل نهایی راهاندازی از سوی این سازمان است.

وی گفت: یکی از رئوس برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایتهای اجتماعی، تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوقهای بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت و بیمه اجتماعی بهمنظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم عنوان شد.

معاون رفاهی وزیر کار، اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق، یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمههای سلامت، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه، را مؤثر دانست و تأکید کرد: گسترش تعهدات بیمه پایه سلامت به تمامی خدمات مورد نیاز مردم در کنار کنترل تقاضاهای القایی و غیرضروری، ساماندهی بیمههای تکمیلی سلامت در جهت جلوگیری از اخلال در بازار و تنظیم هزینههای نظام سلامت از دیگر برنامههای این وزارتخانه بود.

وی افزود: در همین راستا اجرای طرح بیمه سلامت یکی از کلیدیترین دستاوردهای دولت یازدهم محسوب میشود، اکنون بیش از 10 میلیون نفر در کشور که عمدتا افرادی که در اقتصاد غیر رسمی و مناطق محروم در کشور هستند، زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند.

میدری تأکید کرد: مشارکت در بازنگری کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت، همکاری در اجرای طرح تحول نظام سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیماران بستری، افزایش درصد زایمان طبیعی، ارتقای ویزیت و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، از جمله دستاوردهای حوزه بیمه سلامت است.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: کارشناسان بر این باورند با اجرای طرح تحول نظام سلامت و طرحهای تکمیلی در این زمینه شاخص پرداخت از جیب مردم کاهش 30 درصدی در دولت یازدهم پیدا کرد و به زیر 10 درصد رسیده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/۱٠ ۱۵:٠٤:۵٦

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!