پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اعضای مجمع بانک تاکید کردند؛

نقش مثبت بانک صنعت و معدن درعرصة اقتصادی کشور

نیوز بانک - مجمع عمومی سالیانه بانک صنعت و معدن سال منتهی به پایان اسفند ماه سال 1393 با حضور طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیف رئیس کل بانک مرکزی، پورمحمدی معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، حسینی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

مجمع عمومي ساليانه بانك صنعت و معدن سال منتهي به پايان اسفند ماه سال 1393 با حضور طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت، سيف رئيس كل بانك مركزي، پورمحمدي معاون برنامهريزي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، حسيني معاون اقتصادي وزير تعاون، كار و امور اجتماعي و نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد.

به گزارش نیوز بانک، طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در اين مجمع با بيان اين كه گزارش سالانه بانك نشان از روند رو به رشد بانك صنعت و معدن و نقش بسيار كارآمد اين بانك در تأمين مالي در پروژههاي زيربنايي و ملي دارد تصريح كرد: بانك صنعت و معدن را يك بانك نمونه ميدانم كه در چارچوب يك سيستم مالي منظم حركت ميكند.

وي در خصوص نقش بانك صنعت و معدن بيان داشت: ايجاد اشتغال، افزايش سطح رفاه عمومي و حل مشكلات اقتصادي كشور با رشد بخش صنعت و معدن كشور تحقق پيدا ميكند و اين بانك كه مأموريت تأمين مالي صنايع كشور را برعهده دارد از نقش مؤثري در اقتصاد كشور برخوردار است.

طيبنيا گفت: بانك صنعت و معدن كه تاكنون و در شرايط تحريم به خوبي عمل كرده است، با برداشته شدن محدوديتهاي ناشي از تحريم و ايجاد شرايط جديد قطعاً نقش پررنگتر و مؤثرتري را در عرصة اقتصادي كشور ايفا خواهد كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان خود گفت: اگر بانكها نتوانند وظيفة تأمين مالي خود را به انجام برسانند كشور ما با مشكلات متعددي روبرو ميشود.

وي تصريح كرد: فشار نقدينگي بر صنايع كشور ما سنگيني ميكند و تنگناي اعتباري ناشي از مشكلات فروش بايد از ميان برداشته شود، اين امر نياز به تقويت بانكها از طريق افزايش سرمايه آنها دارد.

طيبنيا افزود: ما بايد تلاش كنيم تا در بودجه سال آينده حجم بالايي از منابع به نظام بانكي اختصاص يابد تا از اين طريق بتوانيم به صنايع كشورمان براي رهايي از مشكلات موجود كمك كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مفهوم بانك توسعهاي بايد مورد توصيف دقيقتري قرار گيرد تصريح كرد: اين بانكها حتي دركشورهايي با اقتصاد توسعهيافته نيز وجود دارند و از طريق اعطاي تسهيلات با نرخ مناسب فعاليت ميكنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: افزايش سرمايه بانكهاي توسعهاي از هر امر ديگري در كشور ضروريتر است و بايد مورد توجه مسؤولان قرار گيرد.

طيب نيا، در پايان از مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، مديران و كاركنان بانك صنعت و معدن به خاطر عملكرد سال 1393 تقدير و تشكر كرد.

نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه گفت: بايد از همة روشها براي افزايش سرمايه اين بانك استفاده كرد، بايد كاري كرد كه اين بانك، به عنوان تأمينكننده مالي صنايع زيربنايي كشور بتواند بهتر خدمت كند زيرا بانك صنعت و معدن با اين سرمايه اندك اقدامات زيربنائي بسيار مهمي را در عرصه صنعت و معدن به انجام رسانده است.

نعمتزاده افزود: اگر به دنبال انضباط مالي و ارائه خدمت مطلوب هستيم تنها راه، رفع مشكلات بخش صنعت و معدن و توسعة صنايع دركشور است كه اين امر با حمايت از بانكهاي توسعهاي مرتبط با اين بخشها سريعتر به نتيجه خواهد رسيد.

وي گفت: بدون انضباط، رشد صنعت تحقق پيدا نميكند، در اين مسير بايد با تمام توانمان حركت كنيم زيرا كوچكترين غفلت موجب ميشود كه ما نتوانيم به نتايج مطلوب در بخش صنعت دست پيدا كنيم.

نعمتزاده با اشاره به اهميت تقاضا براي بخش صنعت كشور تصرح كرد: براي ايجاد رونق اقتصادي بايد روشهاي مناسب براي تقويت تقاضا در ابعاد داخلي و خارجي انديشيده شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت منابع خارجي براي تأمين مالي صنايع كشور گفت: ما براي رسيدن به رشد توليد در كشور بايد به منابع بزرگ دست پيدا كنيم و براي اين امر علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ، بانك صنعت و معدن و ديگر بانكهاي توسعهاي بايد وارد مذاكرات منظمي با بانكهاي خارجي شوند.

وي تأكيدكرد: خوشبختانه مديرعامل بانك صنعت و معدن براي جذب سرمايهگذاري خارجي و هدايت آن در بخشهاي مختلف صنعتي كشور داراي تبحر ويژهاي است و پس از اجرائي شدن توافق هستهاي، اين امر مهم تحقق خواهد يافت.

وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: در بودجه سال آينده تا جايي كه ممكن است بايد سرماية بانكها افزايش پيدا كند و اين امر از الزامات رشد صنايع در كشورمان است.

نعمتزاده، ايجاد معاونت بانكي صنايع كوچك در بانك صنعت و معدن و حمايت ويژه اين بانك از صنايع كوچك در بانك صنعت و معدن و حمايت ويژه اين بانك از صنايع كوچك و متوسط رامورد تقدير قرار داد و ابراز اميدواري كرد كه رشد اين صنايع دركشور موجب افزايش ميزان اشتغال و توسعة مناطق محروم كشور شود.

سيف، رئيس كل بانك مركزي نيز در جلسة مزبورگفت: بانك صنعت و معدن همواره از توان كارشناسي بالايي در اعطاي تسهيلات به طرحهاي صنعتي برخوردار بوده و امر ياد شده جايگاه ويژهاي به اين بانك در نظام بانكي كشور ميبخشد.

وي افزود: دانش كارشناسان بانك صنعت و معدن در فرآينداعطاي تسهيلات موجب شده است كه بانكهاي ديگر از سالهاي دور از آموزشهاي اين كارشناسان بهره گيرند.

رئيس كل بانك مركزي در ادامه سخنان خود با اشاره به فعاليت سنديكايي كه توسط بانك صنعت و معدن انجام ميشود اين امر را بسيار ارزشمند و قابل تقدير توصيف كرد.

سيف، صورتهاي مالي بانك صنعت و معدن در سال 1393 را مطلوب دانسته و گفت: اين گزارش نشاندهندة مديريت شايسته علمي اين بانك است.

رئيس كل بانك مركزي، نظارت اين بانك بر بازار پولي كشور را براي هدايت نقدينگي به سمت توليد را ضروري دانست.

پورمحمدي، معاون برنامهريزي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيز در جلسة مجمع عمومي عادي سالانه بانك صنعت و معدن سخن گفته و بيان داشت : اين بانك از دو ويژگي برخوردار است كه موجب ممتاز شدنش در نظام بانكي است و آن دو ويژگي منظم بودن و تأثيرگذاري اين بانك است.

وي در خصوص منظم بودن بانك صنعت و معدن تصريح كرد: اين بانك هيچگونه اضافه برداشتي از بانك مركزي نداشته و امر ياد شده قابل تقدير است و بايد به عنوان نمونه و الگوي ديگر بانكها قرار گيرد.

پورمحمدي بيان داشت: بانك صنعت و معدن براي بخش صنعت بسيار ضروري و حياتي است، زيرا 15 درصد از تأمين مالي اين بخش را برعهده دارد.

معاون سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گفت: بانك صنعت و معدن به خوبي اداره ميشود، نحوة برخورد با مشتري در اين بانك جاي قدرداني دارد، من كمتر ديدهام كه صنعتگران از اين بانك انتقاد كنند، در اين بانك با روي باز و براساس اصل مشتريمداري با مشتريان رفتار ميشود.

وي افزود: حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنعت،معدن و تجارت و رئيس كل بانك مركزي در مجمع عمومي بانك صنعت و معدن نشاندهندة ارزش و اهميت اين بانك است.

پورمحمدي در ادامة سخنان با اشاره به تفاوت بانكهاي توسعهاي با ديگر بانكها پيشنهاد كردكه اين بانكها از نظر سرمايه و سطح اختيارات نيز بايد متمايز بوده و ميزان سرمايه و سطح اختياراتش افزايش پيدا كند.

وي گفت: اختيارات مديريتي بانكهاي توسعهاي بايد مطابق با ريسكي كه با آن روبرو هستند افزايش پيدا كند و اين در حالي است كه در كشور ما اختيارات مديريتي در يك بانك توسعهاي با يك بانك قرضالحسنه در يك سطح قرار دارد.

اين مقام اقتصادي كشور ما در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت: در شرايط پس از تحريم، بانكها عامل ارتباط سرمايهگذاران خارجي با داخل كشورمان هستند و اين امر ضرورت آمادگي بانكها براي شرايط يادشده را روشنتر ميسازد.

وي افزود: اين بانكها هستند كه با توجه به توان كارشناسي كه دارند ميتوانند بهترين شرايط سرمايهگذاري را براي سرمايهگذاران خارجي شناسايي كرده و شركاي مناسب داخلي را به آنها معرفي كنند.

حسيني، معاون امور اقتصادي وزير تعاون، كار و امور اجتماعي در جلسة مجمع عمومي عادي سالانه بانك صنعت و معدن گفت: استفاده از منابع صندوق توسعة ملي در تأمين مالي طرحهاي صنعتي از اهميت زيادي برخوردار بوده و بانك صنعت و معدن در اين زمينه پيشرو محسوب ميشود.

حسيني افزود: بانك صنعت و معدن با توجه به توان كارشناسي بالا توانسته است استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، براي اعطاي تسهيلات به صنايع كشور را به خوبي عملياتي كند و از اين طريق نقش خود را در توسعة صنعتي كشور به خوبي ايفا نمايد.

وي نقش بانكهاي توسعهاي در توسعة اقتصادي و صنعتي كشورمان را بسيار مؤثر توصيف كرده و تصريح كرد: بانكهاي توسعهاي،16 درصد از سپردهها را در نظام بانكي جذب كرده و با استفاده از آن 34 درصد تأمين اعتبار ميكنند و اين امر نشاندهنده موفقيت و تأثيرگذاري اين بانكها است.

معاون امور اقتصادي وزير تعاون، كار و امور اجتماعي ضمن تقدير از بانك صنعت و معدن به عنوان بانكي منظم گفت: اگر اين بانك به درستي عمل كرده و به همة دستورالعملها و بخشنامهها پايبند است بايد ابزارهاي تشويقي نيز براي اين امر وجود داشته باشد.

حسيني گزارش عملكرد بانك صنعت و معدن در سال 93 را نشان دهندة موفقيت اين بانك دانسته كه در روند توسعة اقتصادي كشور مأموريت خود را به شايستگي به انجام ميرساند.

بعد از ارائه گزارش عملكرد بانك صنعت ومعدن در سال 1393 از سوي مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و معاونين و همچنين سخنان اعضاي مجمع عمومي، پاريزي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تقدير از اقدامات صورت گرفته در بانك صنعت ومعدن و تاكيد بر سيستم نظام مند مالي اين بانك در سال 1393 و همچنين نظرات مثبت اعضاي مجمع عمومي، صورتهاي مالي اين بانك را در سال 1393 مصوب اعلام كرد.

وي تاكيد كرد: سخنان اعضاي مجمع عمومي بانك صنعت ومعدن در خصوص عملكرد اين بانك در سال 1393 نشان ميدهد بانك صنعت و معدن با وجود تمام محدوديتها توانسته است روند رو به رشدي را در اجرايي نمودن برنامههاي خود در سال 1393 بدست آورد و انشاءالله در سال 1394 شاهد موفقيتهاي بيشتري از سوي اين بانك در عرصه اقتصادي كشور باشيم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٦/٠٤ ۱٦:٣۹:۱۹
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!