پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس کل بانک مرکزی:

آمادگی نظام بانکی برای توسعه صنعت گردشگری در پساتحریم

نیوز بانک - رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی به منظور ایفای وظایف حرفهای خود در بخش گردشگری دوران پساتحریم خبر داد و گفت: انتظار میرود در دوره پساتحریم، روند مثبت ورود گردشگران خارجی با شتاب بیشتری تداوم یابد.

رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی به منظور ایفای وظایف حرفهای خود در بخش گردشگری دوران پساتحریم خبر داد و گفت: انتظار میرود در دوره پساتحریم، روند مثبت ورود گردشگران خارجی با شتاب بیشتری تداوم یابد.

به گزارش نیوز بانک، ولی اله سیف روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای اجرایی سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه با موضوع «میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری» با تاکید بر ظرفیت های صنعت گردشگری ایران گفت: توسعه گردشگری میتواند ارزآوری غیرنفتی اقتصاد را بهبود بخشد و به طور متوسط، سالانه بیش از 20 درصد از دریافتهای حساب خدمات تراز پرداختهای خارجی اقتصاد، از محل مسافرتهای شخصی است که جهانگردی یکی از زیربخشهای اصلی آن محسوب میشود.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: توسعه صادرات خدمات در قالب مسافرت، زمینه استفاده بیشتر خارجیان از امکانات حمل و نقل مسافر را فراهم میآورد و از این محل، عواید ارزی کشور افزایش خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی بر بهرهگیری از فرصت خاص ایجاد شده در دوره پساتحریم برای رشد و اعتلای صنعت گردشگری و مزایای اقتصادی و فرهنگی آن تاکید و خاطرنشان کرد: گردشگری یکی از بخشهای مهم و دارای ابعاد و کارکردهای چندگانه در اقتصاد است. گسترش گردشگری از یک سو موجب تقویت تعاملات فرهنگی، گسترش دانش عمومی تاریخی و بهبود تعاملات بین کشوری میشود و از سوی دیگر، با پیوندهای قوی پسین و پیشین خود با دیگر بخشها، آثار اقتصادی قابل توجهی برجای میگذارد.

سیف، ایران را به واسطه برخورداری پیشینه غنی تاریخی، فضاهای مذهبی، تنوع قومی و اقلیمیو همچنین ظرفیتهای ایجاد شده در بخشهای بهداشت و سلامت، دارای مزیت نسبی در زمینه جذب گردشگران خارجی دانست و تصریح کرد: گردشگری بهمثابه پنجرهای برای شناخت نزدیک و بیواسطه جوامع با یکدیگر عمل میکند و در بهبود روابط سیاسی و استحکام صلح جهانی نقشآفرین است. یکی از آثار مثبت فرآیند جهانیشدن، تقویت بیش از پیش گردشگری و افزایش تمایل برای جهانگردی طی دهههای اخیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ارتقای بخش گردشگری همواره مورد توجه مسئولان نظام و برنامهریزان اقتصادی کشور بوده، به سند سیاستهای کلی برنامهششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اشاره و تصریح کرد: صنعت گردشگری یکی از بخشهای پیشرو و دارای سهم روزافزون در برنامههای رشد اقتصادی کشور است. این صنعت با پیوندهای پسین و پیشین قوی، ماهیت اشتغال زایی و کارکردهای مثبت در رشد اقتصادی، در دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است.

سیف ضمن اشاره به بهبود قابل توجه میزان درآمد سرانه در سطح جهان و به ویژه، افزایش درآمد سرانه اقتصادهای در حال توسعه که موج جدیدی از تقاضای جهانی برای خدمات گردشگری را فراهم آورده است، خاطرنشان کرد: شمار کشورهایی که تلاش دارند با فعال نمودن ظرفیتهای گردشگری خارجی در تنوعپذیری منابع درآمدی و گسترش تعاملات فرهنگی پیشتاز باشند، مرتباً رو به فزونی است.

وی اظهار داشت: گردشگری ماهیت کالای تجملی با کشش درآمدی بالا را دارد و چون بهبود درآمد سرانه و کاهش فقر نسبی، یک جریان رو به رشد در اقتصاد جهانی است. باید انتظار داشت این افزایش تقاضا و گرایش به بهرهبرداری از خدمات گردشگری کماکان تداوم داشته باشد

رئیس کل بانک مرکزی افزود: گردشگری تفریحی، فرهنگی، سلامت، مذهبی و همچنین تقاضای گردشگری توسط اشخاصی که در ماموریتهای اداری و کاری به سر میبرند، به عنوان شاخههای مختلف گردشگری، محل رقابت برنامهریزان اقتصادی کشورها بوده است.

سیف، با اشاره به میزان اشتغالزایی گردشگر داخلی و خارجی گفت: براساس مطالعات انجام شده به ازای هر 6 نفر گردشگر خارجی که وارد کشور شود، یک شغل و به ازای هر 25 گردشگر داخلی نیز یک شغل ایجاد میشود.

وی تصریح کرد: ضریب فزاینده اشتغال گردشگری در بین بخشهای مختلف نشان میدهد قدرت اشتغال زایی صنعت فوق در ایران بعد از بخش کشاورزی، صنایع غذایی و ساختمان، در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین، در دورهای که ایجاد اشتغال مکفی به ویژه در حوزه مشاغل غیردولتی به یکی از اولویتهای فوری اقتصاد تبدیل شده، برنامهریزی برای گسترش گردشگری و رفع موانع جذب سرمایه در این بخش میتواند راهگشا باشد. علاوه براین، گسترش گردشگری و فعالیتهای تفریحی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهبود الگوی توزیع درآمد کشورها شناخته میشود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری(WTTC) در سال 2013 تعداد 101 میلیون نفر (3.4 درصد از کل شاغلین) به طور مستقیم در صنعت گردشگری و 285 میلیون نفر (8.9 درصد از کل شاغلان) در اقتصاد گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به فعالیت بودهاند. بنا بر پیش بینی‏های این گزارش، اعداد فوق برای ایران به ترتیب 415 هزار نفر (1.9 درصد از کل شاغلین) و 1.2 میلیون نفر (5.3 درصد از کل شاغلین) ذکر شده اند.

سیف ادامه داد: از حیث اشتغال آفرینی غیرمستقیم توسعه گردشگری، ایران پایین تر از متوسط جهانی قرار دارد و این امر نشان دهنده ظرفیت‏های بالقوهای است که در این بخش از اقتصاد ایران وجود دارد.

وی گفت: پیش بینی می شود در سال 2020 تقریباً از هر 11 نفر، یک نفر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در اقتصاد سفر و گردشگری مشغول به کار باشد و این امر نشان دهنده ظرفیت بالای اشتغال زایی این است.

رئیس شورای پول و اعتبار به دادههای آماری نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: در سال 1393 افزایش محسوسی در میزان ورود خارجیان و در نتیجه، در عواید صادراتی صنعت گردشگری رخداد به نحوی که سهم مسافرتهای شخصی از صادرات خدمات از 21.8 درصد در سال 1391 به 29.3 درصد در سال 1393 رسیده است. البته انتظار می رود عملکرد سال 1394 این متغیر باتوجه به نتایج ناشی از امضای توافق جامع هستهای بیش از پیش افزایش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که برنامهریزی برای توسعه صنعت ایرانگردی ارتباط تنگاتنگی با سیاستهای کلی نظام در امور اقتصادی دارد، گفت: توسعه صنعت گردشگری همانند سایر بخشهای اقتصادی، مستلزم حضور فعال بخش خصوصی قدرتمند و کارا است. در این رابطه لازم است بخش خصوصی به عنوان ایفاگر نقش اصلی به صورت حرفهای و متناسب با استانداردهای جهانی وارد این فعالیت شود و با هماهنگی بخش دولتی و تامین الزامات متنوع مورد نیاز، ارتقای خدمات رسانی در این صنعت را دنبال کند.

وی یکی از دلایل ضعف و نارسایی صنعت جهانگردی ایران را عدم تعادل و ناترازی در تعداد گردشگران ورودی و خروجی کشور دانست و افزود: تاکنون تعداد مسافرین ایرانی که برای گذران اوقات فراغت به خارج از کشور میروند، بسیار بیشتر از جهانگردانی بوده است که ایران را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردهاند.

رئیس کل بانک مرکزی تحریم روابط اقتصادی و بانکی و بسته شدن غالب شرکتهای خارجی فعال و دارای شعبه در ایران را در به حداقل رسیدن تعداد مسافرینی که با هدف کسب وکار وارد کشور شده اند، موثر دانست و گفت: برای گردشگران تفریحی و علاقمندان به آثار تاریخی و طبیعی، مسائل دیگری نظیر تبلیغات سوء در خصوص امنیت کشور، کمبود امکانات اقامتی، بهروز نبودن کیفیت خدمات ارائه شده و مسائلی از این نوع مطرح بوده است.

سیف، اولویتهای برنامهریزی در صنعت گردشگری را مبتنی بر جلب رضایت جهانگردان برای مسافرت به ایران با ارائه خدمات قابل رقابت با دیگر کشورها عنوان و تصریح کرد: توسعه امکانات زیربنایی نظیر ارائه خدمات بهداشتی در سطح استانداردهای جهانی،آموزش نیروی انسانی ماهر برای ارائه خدمات به گردشگران خارجی و سرمایهگذاری در احداث هتلها و فضاهای تفریحی - اقامتی مطابق و متناسب با نیاز گردشگران، تامین امنیت گردشگران، توسعه کمی و کیفی حمل و نقل مسافر، تعیین مراکز گردشگری و فراهم نمودن امکانات لازم برای آن، تسهیل و کاهش تشریفات ورود و خروج مسافر و امکان صدور روادید در مبادی ورودی کشور و حذف روادید بین کشورهای اسلامی، تسهیل ورود و خروج ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه های آنان در این صنعت می تواند در افزایش ورود تعداد گردشگران به کشور موثر باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار از سلامت و بهداشت به عنوان یکی از رشته فعالیتهای اصولی و حرفهای یاد کرد که توانسته است متناسب با پیشنیازهای ظرفیتهای بخش گردشگری رشد کند.

سیف خاطرنشان ساخت: نظام سلامت و درمان کشور نسبت به امکانات ارائه شده در دیگر کشورها، از مزیت و قدرت رقابت بینالمللی بالایی برخوردار است که سبب شده طی دهههای اخیر، تعداد قابل توجهی از اتباع منطقه خلیج فارس و آسیای مرکزی برای دریافت خدمات مربوطه، راهی ایران شوند.

وی تصریح کرد: وجود تعداد قابل توجهی از بیمارستانهای خصوصی و کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی با کارکنانی کارآزموده و پزشکانی مجرب، ایران را به یکی از قطبهای درمان منطقه تبدیل کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ایران از جذابیتهای قابل توجهی برای گردشگرانی که با هدف بهرهگیری از مراکز معنوی و روحانی وارد کشور میشوند، برخوردار است. صنعت گردشگری زیارتی یکی از بخشهای به سرعت رو به رشد در سالهای اخیر بوده و گردشگرانی که با هدف زیارت اماکن متبرکه اسلامی وارد کشور میشوند، غالباً به دیگر مناطق دیدنی و تاریخی کشور نیز مسافرت مینمایند.

رئیس کل بانک مرکزی، ایران را مهد آیین زرتشت عنوان کرد و گفت:با توجه به قدمت این آئین، کشورمان ظرفیت معرفی به گردشگران علاقمند به تاریخ و تاریخ ادیان را دارد. در مجموع، به منظور بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای این بخش برای بهبود رشد اقتصادی، لازم است اقدامهای گستردهای برای بهبود خدمات ارائه شده به گردشگران اندیشیده شود.

سیف در ادامه تاکید کرد: ثبات نرخ ارز، استقرار شعب و فعالیت بانکهای خارجی در کشور و تسهیل مبادلات پولی و پذیرش کارتهای اعتباری بینالمللی نیز در ارائه بهتر خدمات به گردشگران نقش موثری دارد. با توجه به چشمانداز فراهم شده در زمینه لغو تحریمهای ناجوانمردانه بینالمللی در حوزه روابط بانکی، نظام بانکی درصدد بهبود خدمترسانی در حوزه مالی است و در صورت رفع موانع، شاهد ارتقای موثری در خدمات ارائه شده به گردشگران خارجی خواهیم بود.

وی خاطر نشان ساخت: هرگونه سرمایهگذاری در بخش گردشگری علاوه بر کمک به فضای اقتصادی کشور، در راستای تقویت روابط فرهنگی و اصلاح نگرش جهانیان درباره ایران نیز موثر خواهد بود. باید توجه داشت جهانگردی عاملی جهت زنده نگه داشتن سنتها و آداب و رسوم گذشتگان و همچنین راهی برای تنشزدایی بین کشورها و ایجاد تفاهم، وفاق و صلح بینالمللی است.

رئیس شورای پول و اعتبار، موضوع گسترش ایرانگردی به ویژه توسط خارجیان را راهبردی برخوردار از ابعاد و کارآمدی مختلف خواند و گفت: باید تلاش کرد ظرفیتهای طبیعی و میراث کهن ایران هر چه بیشتر در سطح جهان مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هماکنون کشور در نقطه عطف لغو تحریمهای ظالمانه غرب قرار گرفته و فضای تخاصم و ناامن جلوه دادن ایران نزد گردشگران خارجی تا حد زیادی تعدیل شده است. طلیعه چنین اتفاق فرخندهای را در آمار رسمی از تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور در سالهای اخیر به خوبی میتوان مشاهده کرد؛ به طوری که تعداد گردشگران خارجی از 3.3 میلیون نفر در سال 1390 با رشدی قابل توجه به 4.6 و 4.9 میلیون نفر در سالهای 1392 و 1393 رسیده است.

سیف از آمادگی نظام بانکی به منظور ایفای وظایف حرفهای خود در بخش گردشگری در دوران پسا تحریم خبر داد و گفت: انتظار میرود در دوره پساتحریم، روند مثبت ورود گردشگران خارجی با شتاب بیشتری تداوم یابد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/٣۱ ۱٠:۵٨:٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!