Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
خبرنگاران ترویج‌دهندگان فرهنگ بیمه :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بیمۀ‌ کوثر:

خبرنگاران ترویج‌دهندگان فرهنگ بیمه

نیوز بانک - خبرنگاران حوزۀ صنعت بیمه با انتقال مفاهیم بیمه و مزایای خرید بیمهنامهها به آحاد جامعه، میتوانند فرهنگ بیمه را در جامعه ترویج دهند.

خبرنگاران حوزۀ صنعت بیمه با انتقال مفاهیم بیمه و مزایای خرید بیمه نامه ها به آحاد جامعه، میتوانند فرهنگ بیمه را در جامعه ترویج دهند.

به گزارش نیوز بانک، مدیرعامل شرکت در آیین تجلیل از خبرنگاران صنعت بیمه که با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق، تصریحکرد: یکی از گلوگاههای استراتژیک گسترش و نفوذ صنعت بیمه در ذهن و نگرش نسل حال و آینده، اطلاعرسانی و آگاهسازی اقشار جامعه است.

عبدالرسول عطایی ارتقاء اندیشه و فرهنگ جامعه نسبتبه صنعت بیمه را از وظایف خبرنگاران این حوزه برشمرد و گفت: این قشر با قلم خود میتوانند در مسیر افزایش آگاهی مردم از خدمات بیمهای و کاهش دغدغهها و نیز تأمین آیندۀ افراد سرپرست خانواده و اعضای خانوادۀ آنها گام مؤثری را بردارند.

وی با تأکید بر این مطلب که همکاری اصحاب رسانه با دستاندرکاران صنعت بیمه، میتواند نقش مؤثری در توسعۀ اقتصاد کشور داشته باشد، خاطرنشانکرد: امروزه، بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشوري است و شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تأمین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند.

مدیرعامل بیمۀکوثر با بیان اینکه صنعت بیمه یکی از خلاقانهترین صنایع است، گفت: این صنعت بهعنوان عمدهترین نهاد اقتصادی، قویترین و غیرقابل انکارترین پشتیبان برای اقتصاد است، بهطوریکه اگر ظرفیتهای اقتصادی هر کشور متکیبر صنعت بیمه نباشد، پایداری مطمئن ، رشد و پویایی لازم را نداشته و همواره خطرات مختلف آن را تهدید میکند.

عبدالرسول عطایی نوآوری و طراحی بیمهنامههای جدید را از برنامههای استراتژیک شرکت در راستای توسعۀ ارائۀ خدمات بیمهای به سازمانها و ارگانها و نیز اقشار مختلف جامعه عنوان و تصریحکرد: افزایش رضایتمندی بیمهشدگان، توسعۀ سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، راهاندازی واحدهای پرداخت خسارت و ایجاد کد رهگیری در حوزۀ خسارت، راهاندازی سیستمهای صدور معرفینامههای درمان و دریافت الکترونیکی حقبیمهها (تحتوب) از برنامههای شرکت در سالجاری است.

وی با بیان اینکه شبکۀ فروش در راستای تحقق شعار "بیمه در دسترس عموم در سراسر کشور" توسعه مییابد، خاطرنشانکرد: افزایش حقبیمه تولیدی شرکت به میزان 909میلیارد تومان نیز با رویکرد افزایش بیمههای زندگی در سالجاری تحقق مییابد.

مدیرعامل افزود: افزایش سرمایه هزارو400میلیارد ریالی فعلی به دوهزارو500میلیارد ریالی از محل آوردۀ نقدی و مطالبات سهامداران در راستای افزایش توانگری مالی از برنامههای دیگر شرکت در سالجاری است.

عبدالرسول عطایی از برگزاری دومین همایش مدیریت ریسک و بیمه در نیمۀ دوم سالجاری با هدف بررسی چالشهای بیمههای عمروسرمایهگذاری خبرداد و گفت: صعود جایگاه بیمۀکوثر در صنعت بیمه و افزایش پرتفوی شرکت از دستاوردهای ارتقای علمی و فنی کارکنان شرکت است.

وی با بیان اینکه سهم بیمههای زندگی در چهارماهۀ اول سالجاری از پرتفوی کل شرکت 16درصد است، گفت: با تلاش همکاران شبکۀ فروش سهم بیمهنامههای انفرادی عمروسرمایهگذاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه اکنون حدود پنجدرصد بازارهای نیروهایمسلح تحتپوشش بیمۀ عمروسرمایهگذاری شرکت است، بیانکرد: امید است با اطلاعرسانی و افزایش آگاهی مردم از مزایای این بیمهنامه و تفاوت سرمایهگذاری میان بانک و بیمه و همچنین با بهبود و ثبات وضعیت اقتصادی و در نهایت جذب نقدینگی، آمار فروش بیمهنامههای زندگی افزایش یابد.

عبدالرسول عطایی از استقرار میز خدمات شرکت بیمۀکوثر در راستای توسعۀ خدمات بیمهای و مشارکت در امر بانک و بیمه در خدمات بانکداری نوین در شعب منتخب مؤسسۀ مالی و اعتباری کوثر خبرداد و بیانکرد: همکاری مشترک میان شرکت و مؤسسه در جهت راهاندازی و راهبری میزخدمات بیمهای بهمنظور بازاریابی و فروش خدمات و محصولات بیمهای در شعب تحقق مییابد.

وی با بیان اینکه برداشتن تحریمها اگرچه در ابتدا ممکن است شرکتهای بیمه را تحتتأثیر قرار دهد، ولیکن به مرور زمان عامل رشد و بالندگی صنعت بیمه در حوزۀ فنی میشود، خاطرنشانکرد: شرکتهای بیمه با توجهبه تعاملهای بهوجود آمده و همچنین شوکهای ناشی از ورود رقبا به بازار بیمه، از خود تحرک بیشتری بروز خواهند داد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۱۹ ٠۹:۵۲:۲۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!