پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جزئیات نامه‌نگاری مالیاتی با سیف

نیوز بانک - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از هماهنگی با بانک مرکزی برای اجرای گواهی ۱۸۶ در بانکهای مناطق آزاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد و گفت: پروندههای مالیاتی قاچاق کالا تعیین تکلیف میشوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از هماهنگی با بانک مرکزی برای اجرای گواهی ۱۸۶ در بانکهای مناطق آزاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد و گفت: پروندههای مالیاتی قاچاق کالا تعیین تکلیف میشوند.

به گزارش نیوز بانک به نقل از اقتصاد آنلاین، علی عسکری درباره تسهیلات دریافتی برخی افراد از بانکهای مناطق آزاد و استفاده از آن در سرزمین اصلی برای فرار مالیاتی گفت: این موضوع را سازمان مالیاتی به بانک مرکزی اعلام کرده و قرار شده است از این پس شعب بانکهای فعال در مناطق آزاد گواهی ۱۸۶ را از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در بسیاری از موارد که چنین تسهیلاتی پرداخت می شود، گواهی ۱۸۶ از سازمان مالیاتی دریافت نمیشود، اخذ چنین گواهی را یک الزام اعلام کرد و افزود: به عبارت دیگر، افرادی که میخواهند از بانکهای مناطق آزاد تسهیلات دریافت کنند، لازم است برای مشخص شدن وضعیت بدهی یا عدم بدهی مالیاتی استعلام کنند.

وی همچنین افزود: در عین حال، اگر این افراد بدهی مالیاتی ندارند، بانک باید نسبت به اینکه تسهیلات گیرنده فعال اقتصادی مناطق آزاد است یا خیر، اطمینان حاصل کنند و این موضوع هم به یک الزام تبدیل شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق کالا و مالیات تعیین شده برای آنها، عنوان کرد: مواردی شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شده است که در مسیر اقدام برای اخذ مالیات قرار دارد.

عسکری پیش از این در این زمینه عنوان کرده است: سازمان امور مالیاتی در صورت تعیین تکلیف نهایی پروندههای قاچاق کالا و ارز مالیات بر ارزش افزوده از قاچاقچیان کالا و ارز دریافت میکند.

وی با بیان اینکه بخشی از مالیات مربوط به قاچاقچیان کالا و ارز شامل مالیات بر ارزش افزوده است که اگر پرداخت نشود از آنها اخذ میگردد، افزود: بخش دیگر اخذ مالیات از قاچاقچیان کالا و ارز مربوط به عملکرد فرد قاچاقچی به خاطر فعالیت اقتصادی است که سازمان امور مالیاتی به آن ورود و رسیدگی میکند.

براساس مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. لذا به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

۱- اداره امور مالیاتی می بایست تحت هر شرایطی ضمن رعایت بندهای ذیل، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط، گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال کند.

۲- به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اداره امور مالیاتی می بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط، « دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه منضم به آن را به مؤدیان موصوف، تسلیم نماید. صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی(در مورد اشخاص حقیقی) یا صاحبان امضاء مجاز(در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است.

تبصره: چناچه مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام کتباً در چارچوب فرم اعلام« عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم» به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

۳- اداره امور مالیاتی می بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند(۱) فوق الذکر بیشتر نباشد، تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایطی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد.

ب- در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، چنانچه مؤدی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. در مواردی که مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتباً در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

ج- در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مؤدی ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مؤدی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد(با رعایت مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم)، گواهی موصوف را صادر و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. (بدیهی است، در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی با دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، بدهی مالیاتی، قطعی شده تلقی نمی گردد.)

د- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می باست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید.

تبصره (۱):در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مؤدی، می بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی،«سامانه بدهکاران وصول و اجراء، تحت وب»کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود.

تبصره(۲):اهمال مأموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مؤدیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و مأموران مالیاتی ذیربط شخصاً مسئول پاسخگویی می باشند.

۴- به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم «گزارش صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم» می بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضاء و ثبت در پرونده مالیاتی مؤدی نگهداری شود.

۵- « دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه منضم به آن، « فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم» و فرم «گزارش صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم» به پیوست این بخشنامه جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

۶- حـکم مـاده ( ۱۸۶ ) قـانـون مـالیات هـای مـستقیم، عام و لازم الاجرا می باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط(حتی بعد از سپری شدن ۱۵ روز مهلت تعیین شده) مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این قبیل موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند.

۷- گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفاً برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بند ۶ فوق نسبت به انجام پیگیری های قانونی لازم اقدام نمایند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۱۵ ۱٠:٤٠:٣٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!