پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

گزارش توجیهی آیین نامه شماره ۹۰ موسسات بیمه اعلام شد

نیوز بانک - گزارش توجیهی آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه اعلام شد.

گزارش توجیهی آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه اعلام شد.

به گزارش نیوز بانک ، به دنبال تدوين و ابلاغ آيين نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسات بيمه، اداره تدوين آيين نامه هاي بيمه اي گزارش توجيهي اين آئين نامه را ارائه كرده است كه به شرح زير اعلام مي شود:
۱- مباني قانوني آيين نامه:لزوم برخورداري موسسات بيمه از افراد واجد صلاحيت در قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مورد تاكيد قرار دارد به نحوي كه بر اساس ماده ۳۸ قانون مذكور، تحصيل پروانه فعاليت بيمه توسط موسسات بيمه منوط به ارائه اسناد، مدارك و اطلاعاتي است كه براي احراز صلاحيت مالي و فني موسسه و حسن شهرت مديران لازم است. به علاوه در ماده ۶۴ اين قانون نيز آمده است كه اشخاصى كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدى يا خيانت در امانت يا كلاهبردارى يا صدور چك بي ‏محل يا اختلاس يا معاونت در يكى از جرايم فوق محكوم شده‏ باشند و ورشكستگان به تقصير نمي ‏توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. اين مهم در قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي-مصوب۱۳۸۰- و همچنين مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه فعال در مناطق آزاد تجاري-صنعتي ج.ا.ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
۲-دلايل و فلسفه وجودي آيين نامه:
انجمن جهاني ناظران بيمه اي( IAIS) در اصول اساسي بيمه شماره پنج خود با عنوان شايستگي افراد تصريح دارد كه نهاد ناظر بيمه بايد از صلاحيت حرفه اي اعضاي هيات مديره، مديران ارشد، افراد كليدي در وظايف كنترلي و سهامداران عمده موسسه بيمه اطمينان حاصل نمايد. اين استاندارد بر تعريف معيارهاي درستكاري، صداقت و حسن شهرت، توانايي و شايستگي حرفه اي و سلامت مالي جهت احراز صلاحيت مديران و افراد كليدي در وظايف كنترلي موسسه بيمه تاكيد دارد. همچنين قوانين و مقررات بيمه اي مورد بررسي در كشورهاي منتخب ( مالزي، پاكستان، استراليا و انگليس) نيز بر احراز صلاحيت حرفه اي افراد كليدي موسسات بيمه تاكيد دارند. رويه مرسوم در اين قوانين و مقررات تعريف افراد كليدي موسسه بيمه بر اساس وظايفي است كه انجام آنها مي تواند بر عملكرد فعلي و آتي موسسه بيمه در حوزه-هايي از قبيل عمليات بيمه¬گري، مالي، مديريت ريسك و سرمايه گذاري تاثير گذار باشد. به علاوه در قوانين و مقررات مذكور رويه مشابهي براي تعريف معيارهاي صلاحيت و شايستگي حرفه اي افراد كليدي موسسه بيمه وجود دارد كه با معيارهاي مدنظر در اصل پنجم انجمن ( IAIS) تشابه دارد.
در ايران نيز متعاقب تصويب قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي-مصوب۱۳۸۰- ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي (آيين نامه شماره ۴۰) به تصويب رسيد كه در اين ضوابط موضوع لزوم احراز صلاحيت حرفه اي برخي از افراد كليدي موسسات بيمه مدنظر قرار گرفته است، لكن با توجه به تغيير و تحولات بازار بيمه كشور در ساليان اخير نظير اجراي سياست هاي آزادسازي نرخ و استقرار نظام نظارت مالي و همچنين برنامه ها و سياست هاي آتي بيمه مركزي ج.ا.ايران نظير اجراي پروژه توسعه نظام بيمه اي كشور، تعميق و گسترش نظام نظارت مالي و استقرار نظام حاكميت شركتي در صنعت بيمه، لازم است ضمن باز تعريف سمت ها و مسئوليت هاي مشمول مقررات احراز صلاحيت حرفه اي در صنعت بيمه، افراد كليدي موسسات بيمه به نحوي تعريف شوند تا ضمن تطبيق با تغيير و تحولات مورد اشاره، زمينه اجراي برنامه هاي توسعه اي بيمه مركزي ج.ا.ايران در آينده نيز فراهم آيد.
افزون بر اين در حال حاضر ضوابط احراز صلاحيت افراد كليدي موسسه بيمه محدود به موسسات بيمه اي است كه به موجب قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي-مصوب۱۳۸۰- تاسيس شده اند و لذا شامل موسسات بيمه دولتي و همچنين موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري-صنعتي ج.ا.ايران نيز نمي شود. ضمناً مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه فعال در مناطق آزاد تجاري-صنعتي ج.ا.ايران در خصوص اين موضوع واجد خلاء هاي مقرراتي متعددي است. از اين رو ضرورت دارد هماهنگي لازم در ضوابط احراز صلاحيت حرفه اي افراد كليدي موسسات بيمه در صنعت بيمه كشور صورت پذيرد.
۳- تشريح چهارچوب آيين نامه:
مستند به اصول بيمه اي انجمن جهاني ناظران بيمه اي و رويه مورد عمل در كشورهاي منتخب، آيين‏نامه " نحوه احراز صلاحيت حرفه‏اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسات بيمه"به جهت اهميت اين موضوع و با در نظر گرفتن نتايج مطالعات تطبيقي و ملاحظات بازار بيمه كشور، در مقام نظام مند نمودن فرآيند احراز و سلب صلاحيت حرفه اي افراد كليدي و عملياتي در موسسات بيمه و رفع خلاء هاي موجود در اين زمينه ‏است. اين آيين نامه با بهره گيري از نتايج مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات بيمه اي مرتبط در كشورهاي منتخب (مالزي، پاكستان، استراليا، انگليس) و همچنين مقررات مشابه داخلي در زمينه احراز صلاحيت حرفه اي در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي ج.ا.ايران، در چهار فصل شامل تعاريف، شرايط تاييد صلاحيت، نحوه احراز صلاحيت حرفه اي و نظارت تنظيم شده است. تفصيل هر يك از فصول مذكور به شرح زير مي باشد.
فصل اول به تعريف عبارات و مفاهيم مورد استفاده در آيين نامه اختصاص دارد. اهم اين موارد شامل ارائه تعريف موسسات بيمه مشمول اين مقررات، افراد مشمول اين مقررات شامل تعريف كاركنان كليدي و كاركنان عملياتي موسسات بيمه، تبيين مفهوم صلاحيت عمومي، صلاحيت حرفه‏اي، تجربه حرفه اي مفيد، تجربه بيمه اي، تجربه مديريتي و تاييديه مي باشد كه در ادامه تعاريف مذكور با جزئيات بيشتري تشريح مي گردد.
نظر به اينكه يكي از اهداف اين آيين نامه ايجاد رويه ي واحد براي موضوع احراز صلاحيت حرفه اي افراد كليدي در صنعت بيمه كشور است لذا موسسه بيمه مشمول شامل موسسات بيمه دولت و موسسات بيمه غير دولتي داخلي در سرزمين اصلي (اعم از مستقيم و اتكايي)كه مجاز به انجام عمليات بيمه در ايران بوده و يا متقاضي اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي ميباشند، تعريف گرديد. لازم به توضيح است شوراي عالي بيمه در جلسه اخير خود و در اجراي ماده ۲۹ مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران، تعميم ضوابط اين آيين نامه به موسسات بيمه فعال در اين مناطق نيز مصوب نمود.
در تعريف افراد مشمول اين مقررات عبارات كاركنان كليدي و كاركنان عملياتي با توجه به اصول اساسي بيمه (IAIS) و همچنين رويه مرسوم كشورهاي منتخب در مطالعه تطبيقي به ملاحظات و شرايط خاص بازار بيمه كشور تعريف شده است. براين اساس،‏ كاركنان كليدي شامل مدير ارشد، مسئول فني موسسه بيمه و مسئول امور مالي يا كنترلي موسسه بيمه است. منظور از مدير ارشد موسسه بيمه، اعضاي هيات مديره (عضو حقيقي يا نماينده عضو حقوقي)، مدير عامل، قائم مقام مدير عامل و معاون فني مديرعامل موسسه بيمه مي باشد. منظور از مسئول فني موسسه بيمه نيز فردي است كه به موجب ساختار سازماني موسسه بيمه كه به تصويب هيات مديره رسيده است، پس از معاون فني مديرعامل مسئوليت كليه امور مربوط به صدور يا پرداخت خسارت در يكي از رشته هاي بيمه مستقيم، بيمه اتكايي و آكچوئري داخلي موسسه بيمه را بر عهده دارد. همچنين مسئول امور مالي يا كنترلي موسسه بيمه، فردي است كه به موجب ساختار سازماني موسسه بيمه كه به تصويب هيات مديره رسيده است، مسئوليت يكي از امور سرمايهگذاري، مالي يا مديريت ريسك شركتي موسسه بيمه را بر عهده دارد.
لازم به ذكر است با ارائه تعاريف مذكور ، آيين نامه در مقايسه با ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي(آيين نامه شماره ۴۰) دامنه گسترده تري را براي مشاغل كليدي در صنعت بيمه قائل است كه اين رويكرد بر اساس ملاحظات و اقتضائات كنوني بازار بيمه كشور نظير آزاد سازي نرخ و استقرار نظام نظارت مالي و همچنين برنامه ها و سياست هاي آتي بيمه مركزي ج.ا.ايران براي آينده بازار بيمه كشور نظير اجراي پروژه توسعه نظام بيمه اي كشور، تعميق و گسترش نظام نظارت مالي و استقرار نظام حاكميت شركتي در صنعت بيمه اتخاذ شده است. براي نمونه مسئول امور مالي يا كنترلي، به افرادي كه مديريت ريسك شركتي را در موسسات بيمه بر عهده مي گيرند نيز تسري يافته است كه يكي از اهداف اين پيشنهاد، ايجاد زمينه لازم جهت استقرار نظام حاكميت شركتي در صنعت بيمه در سال هاي آتي است.
در اين آيين نامه كاركنان عملياتي، شامل سرپرست منطقه، رئيس مجتمع يا رئيس شعبه موسسه بيمه وساير عناوين با مسئوليت هاي مشابه مي باشد. شايان ذكر است اين گروه از كاركنان به جهت اختياراتي كه در موسسات بيمه به آنها واگذار مي شود و همچنين نقش و تاثيري كه تصميمات آنها مي تواند بر عملكرد موسسات بيمه داشته باشد، مشمول مقررات قرار گرفته اند. تجارب برخي از كشور ها در مطالعه تطبيقي نيز نشان مي دهد ضوابط احراز صلاحيت حرفه اي به اين گروه از كاركنان نيز تعميم داده شده است. لازم به ذكر است در اين آيين نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان عملياتي رويه متفاوتي با كاركنان كليدي دارد كه تفصيل آن در ادامه تشريح مي گردد.
فرد پيشنهادي در آيين نامه شخص حقيقي است كه به منظور تاييد صلاحيت حرفه اي جهت تصدي سمت كاركنان كليدي حسب مورد توسط مجمع عمومي، هيات مديره يا مدير عامل موسسه بيمه به ترتيب مقرر در اساسنامه به بيمه مركزي معرفي مي شود.
منظور از صلاحيت عمومي برخورداري فرد از حداقل الزامات قانوني جهت اشتغال در كشور وفق قوانين و مقررات عام مي باشد. منظور از صلاحيت حرفه‏اي نيز برخورداري از حداقل الزامات قانوني مقرر در قوانين و مقررات بيمه اي، حداقل مدارك تحصيلي و تجربه حرفه اي مفيد و قبولي در مصاحبه تخصصي است كه جزئيات آن در آيين نامه تعيين شده و در ادامه تشريح مي گردد. منظور از تجربه حرفه اي مفيد نيز برخورداري فرد از تجربه بيمه اي يا مديريتي متناسب با سمت وي به تشخيص بيمه مركزي براي كاركنان كليدي يا موسسه بيمه براي كاركنان عملياتي است كه جزئيات آن به تفكيك سمت هاي پيشنهادي تعريف شده است. در آيين نامه تجربه بيمه اي به عنوان سنوات تجربي فعاليت در صنعت بيمه در زمينه مرتبط با سمت پيشنهادي تعريف شده است و تجربه مديريتي نيز سنوات تجربي فعاليت در سمت هاي كاركنان كليدي يا عملياتي مؤسسات بيمه در صنعت بيمه يا فعاليت در سمت مدير عامل يا عضويت در هيئت مديره مؤسسات مالي و اقتصادي است. منظور از تاييديه نيز گواهي است كه پس از تاييد صلاحيت حرفه اي فرد پيشنهادي براي تصدي يكي از سمتهاي كاركنان كليدي توسط بيمه مركزي صادر مي گردد.
فصل دوم آيين نامه، شرايط تاييد صلاحيت ‏ افراد موضوع اين آيين نامه را تعيين مي كند. بر اين اساس به موجب ماده ۲ ، افراد مذكور بايد از صلاحيت هاي عمومي و حرفه اي برخوردار باشند. بر اين اساس اين افراد علاوه بر نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و سابقه ارتكاب يا معاونت در يكي از جرائم ارتشاء، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي، جعل و تزوير، تدليس، پولشويي، تباني و يا مداخله در معاملات دولتي و اخلال در نظام اقتصادي و جرايم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري، نبايد سوء شهرت داشته باشند و همچنين به تشخيص هيات عامل بيمه مركزي نبايد سابقه نقض فاحش قوانين و مقررات بيمه اي در صنعت بيمه را داشته باشند. اين مهم با هدف در نظر گرفتن عملكرد كاركنان كليدي و عملياتي در دوران فعاليت آنها در موسسات بيمه مد نظر قرار گرفته است. ضمناً صلاحيت حرفه اي اين افراد شامل حداقل الزامات قانوني مقرر در قوانين و مقررات بيمه اي، حداقل مدارك تحصيلي و تجربه حرفه اي مفيد و قبولي در مصاحبه تخصصي است. لازم به توضيح است اين موارد با الگو برداري از معيارهاي مد نظر در اصول اساسي بيمه انجمن ( IAIS) و مطالعه تطبيقي كشورهاي منتخب و همچنين مقررات مشابه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انشاء شده است كه در برگيرنده معيارهاي متداول در اين حوزه شامل معيارهاي درستكاري، صداقت و حسن شهرت، توانايي و شايستگي حرفه اي و سلامت مالي مي باشد.
بخشي از صلاحيت حرفه اي در اين ماده به ضرورت برخورداري افراد موضوع اين آيين نامه از حداقل مدارك تحصيلي كارشناسي از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و همچنين دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط اختصاص دارد. رشته هاي مرتبط شامل رشته هاي بيمه، آماربيمه، اقتصاد، مديريت، حقوق، حسابداري، مالي، مهندسي صنايع و فن آوري اطلاعات و گرايشهاي مربوط به اين رشتهها است كه البته براي مسئول فني بيمه اتكايي موسسه بيمه، رشته زبان انگليسي نيز علاوه بر اين رشته ها به عنوان مدرك تحصيلي مرتبط تعريف شده است. لازم به توضيح است رشته هاي تحصيلي مرتبط صرفاً براي آكچوئر داخلي موسسه بيمه، متفاوت با ساير كاركنان كليدي تعريف شده است و شامل رشته هاي اكچوئري، آمار بيمه، رياضي، آمار، اقتصاد و گرايش¬هاي مربوط به اين رشتهها مي باشد.
در خصوص تجربه حرفه اي مفيد همانطور كه در تعريف اين عبارت نيز اشاره شد نكته مهم تعريف تجربه بيمه اي يا مديريتي است كه به همين جهت در آيين نامه (جدول ذيل بند ۵ ماده ۲) حداقل تجربه حرفه اي مفيد لازم به تفكيك سمت هاي پيشنهادي متفاوت تعيين شده است. براي نمونه كليه اعضاي هيات مديره بايد از ۱۰ تجربه مديريتي برخوردار باشند. به همين ترتيب براي مدير عامل و قائم مقام مدير عامل نيز حداقل ۱۰ سال تجربه مديريتي(سنوات تجربي فعاليت در سمت هاي كاركنان كليدي يا عملياتي مؤسسات بيمه در صنعت بيمه يا فعاليت در سمت مدير عامل يا عضويت در هيئت مديره مؤسسات مالي و اقتصادي) مد نظر است كه حداقل نيمي از آن بايد تجربه بيمه اي(سنوات تجربي فعاليت در صنعت بيمه در زمينه مرتبط با سمت پيشنهادي) باشد. شايان ذكر است براي معاون فني نيز به جهت نقش، جايگاه و وظايف مهمي كه بر عهده دارد اين ميزان معادل ۱۲ سال تجربه بيمه اي است كه حداقل نيمي از آن بايد در رده مديريت فني يكي از رشته هاي بيمه باشد. حداقل تجربه حرفه اي مفيد براي مسئول فني هر يك از رشته هاي بيمه مستقيم، ۱۰ سال تجربه بيمه اي در رشته هاي مربوط و براي مسئول فني بيمه اتكايي، ۱۰ سال تجربه بيمه اي در بيمه هاي اتكايي تعريف شده است. ضمنا براي آكچوئر داخلي موسسه بيمه نيز ۵ سال تجربه بيمه اي در زمينه آكچوئري و براي مسئول امور مالي يا كنترلي موسسه بيمه نيز ۱۰ سال تجربه كاري در زمينه مرتبط(مالي، اقتصادي و بيمه اي) تعيين شده است. به علاوه براي كاركنان عملياتي( شامل سرپرست منطقه، رئيس مجتمع يا رئيس شعبه موسسه بيمه وساير عناوين با مسئوليت هاي مشابه) نيز ۵ سال تجربه بيمه اي مرتبط تعريف شده است. بدين ترتيب در اين آيين نامه تناسب لازم ميان ميزان و نوع تجربه حرفه اي مفيد مورد نياز با سمت هاي پيشنهادي مد نظر قرار گرفته است.
لازم به ذكر است با هدف فراهم آوردن زمينه جذب افراد داراي مدارك تحصيلي بالاتر در رشته هاي تحصيلي مرتبط، در آيين نامه اين موضوع پيش بيني شده است كه حداقل تجربه حرفه اي مفيد لازم براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در رشته هاي تحصيلي مرتبط به ترتيب ۲ و ۴ سال كاهش يابد. همچنين در اين آيين نامه پيش بيني شده است كه چنانچه مدرك تحصيلي فرد پيشنهادي براي تصدي هر يك از سمت هاي كاركنان عملياتي در رشته هاي تحصيلي غيرمرتبط باشد، لازم است اين گروه از حداقل تجربه حرفه اي مفيد معادل يك و نيم برابر حداقل هاي مقرر برخوردار باشند. اين مهم با هدف فراهم نمودن امكاني براي موسسات بيمه جهت جذب افرادي كه علي رغم غير مرتبط بودن مدارك تحصيلي شان از تجربه حرفه اي مفيد مناسبي برخوردار هستند، در آيين نامه مد نظر قرار گرفته است.
قبولي در مصاحبه تخصصي بيمه مركزي ج.ا.ايران نيز آخرين صلاحيت حرفه اي مد نظر در اين آيين نامه است كه البته تنها شامل كاركنان كليدي است و پيش بيني شده است كه ضوابط و معيار هاي آن را بيمه مركزي ج.ا.ايران تعيين نموده و در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر نمايد.
فصل سوم آيين نامه به نحوه احراز صلاحيت حرفه‏اي كاركنان كليدي و عملياتي موسسه بيمه مي پردازد. در ادامه به ترتيب مواد مربوط به احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي و عملياتي به تفكيك تشريح مي گردد.
در خصوص احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي در ماده ۳ آمده است كه بيمه مركزي ج.ا.ايران صلاحيت حرفه اي فرد پيشنهادي(شخص حقيقي است كه به منظور تاييد صلاحيت حرفه اي جهت تصدي سمت كاركنان كليدي حسب مورد توسط مجمع عمومي، هيئت مديره يا مدير عامل مؤسسه بيمه به ترتيب مقرر در اساسنامه به بيمه مركزي معرفي مي شود) را بررسي نموده و در صورت احراز شرايط مقرر در اين آيين نامه، تاييديه(گواهي است كه پس از تاييد صلاحيت حرفه اي فرد پيشنهادي براي تصدي يكي از سمتهاي كاركنان كليدي توسط بيمه مركزي صادر مي گردد) صادر خواهد كرد. در تبصره اين ماده تاكيد شده است كه مسئوليت احراز صلاحيت عمومي(برخورداري فرد از حداقل الزامات قانوني جهت اشتغال در جمهوري اسلامي ايران كه در قوانين و مقررات عام تعيين شده است) فرد پيشنهادي بر عهده موسسه بيمه قرار دارد. تبصره ديگر اين ماده نيز بر اين موضوع تاكيد دارد كه تاييديه صادره براي فرد پيشنهادي صرفاً براي سمتي است كه مؤسسه بيمه وي را براي تصدي آن معرفي نموده و اشتغال وي در ساير سمت هاي كاركنان كليدي در آن مؤسسه بيمه يا در ساير مؤسسات بيمه منوط به اخذ تاييديه مجدد از بيمه مركزي است. به علاوه ماده ۴ نيز بر تكليف موسسات بيمه جهت لزوم به تاييد رساندن صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي خود نزد بيمه مركزي ج.ا.ايران قبل از انتصاب اين افراد تاكيد دارد و لذا در اين ماده انتصاب اين افراد به سمت كاركنان كليدي قبل از صدور تاييديه ممنوع شده است. شايان ذكر است اين موارد با هدف رفع مشكلات اجرايي كه در ساليان اخير بيمه مركزي ج.ا.ايران با آن مواجه بوده است پيش بيني گرديده است.
در ماده ۵ نيز مهلت اعلام نظر بيمه مركزي در خصوص صلاحيت حرفه اي فرد پيشنهادي(حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاريخ تكميل مدارك) تعيين شده است و به موجب اين ماده كليه مدارك مورد نياز براي بررسي صلاحيت حرفه اي را بيمه مركزي تعيين و در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر خواهد كرد. موضوع مهم ديگر در خصوص احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي موسسات بيمه، موضوع مرتبط بودن تعيين تعداد و مسئوليت هاي اين كاركنان با ساختار سازماني مصوب هيات مديره موسسه بيمه است. بر اين اساس در ماده ۸ تكليفي براي موسسات بيمه در خصوص ارسال ساختار سازماني مصوب هيات مديره خود و تغييرات بعدي آن به بيمه مركزي ج.ا.ايران تعريف شده است.
در خصوص احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي و با هدف اجتناب از ورود بيمه مركزي به امور تصديگري موسسات بيمه و ضمن الگو برداي از رويه مورد عمل در برخي از كشورهاي منتخب در مطالعه تطبيقي، در ماده ۶ آيين نامه پيش بيني شده است كه مسئوليت احراز صلاحيت عمومي و تاييد صلاحيت حرفه اي افراد جهت تصدي سمت كاركنان عملياتي در چارچوب اساسنامه موسسه و ضوابط اين آيين نامه به خود موسسه بيمه واگذار گردد. در ماده ۷ نيز در تكميل رويه مذكور تكليفي براي موسسات بيمه تعريف شده است تا امكان دسترسي به اطلاعات و مستندات مربوط به تاييد صلاحيت حرفه اي كاركنان عملياتي خود را براي بيمه مركزي فراهم نمايند.
فصل چهارم آيين نامه نيز به موضوع نظارت اختصاص دارد. بر اين اساس به موجب ماده ۹ آيين نامه، بيمه مركزي ج.ا.ايران مي تواند در موارد مشخص با تاييد هيات عامل، تاييديه صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي موسسه بيمه را لغو نمايد. موارد لغو تاييديه صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي موسسه بيمه در اين ماده علاوه بر مواردي نظير از دست دادن شرايط موضوع ماده ۲ اين آيين نامه و ارائه هر گونه اطلاعات كذب و خلاف واقع و گمراه كننده توسط كاركنان كليدي به بيمه مركزي ج.ا.ايران يا اكچوئر رسمي بيمه، شامل تخلف اين كاركنان از قوانين و مقررات بيمه اي است كه به موجب مصوبات شوراي عالي بيمه مشمول يا مستوجب سلب صلاحيت حرفه اي باشد. در همين راستا پيش بيني شده است كه در احكام لغو تاييديه صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي موسسه بيمه، مدت محروميت و همچنين سمتهاي مشمول محروميت درج شود. به علاوه طبق ماده ۱۰ آيين نامه، تكليفي تعريف شده است كه به موجب آن موسسه بيمه بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ لغو تاييديه صلاحيت حرفه اي هر يك از كاركنان كليدي موسسه بيمه ، فرد جايگزين را معرفي نمايد. همچنين در اين ماده آمده است كه در اين دوره، مسئوليت سمت هاي بلاتصدي حسب مورد به عهده مديرعامل، معاون فني يا يكي از اعضاي هيات مديره مؤسسه بيمه خواهد بود. ضمنا پيش بيني شده است كه چنانچه فرد جايگزين ظرف ۶۰ روز معرفي نشود، بيمه‏مركزي ج.ا.ايران بتواند در اجراي ماده ۴۱ قانون "تاسيس بيمه‏مركزي ايران و بيمه‏گري" موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي عالي بيمه مطرح كند.
در ماده ۱۱ اين فصل نيز تكليفي براي موسسات بيمه در ارتباط با كاركنان عملياتي تعيين شده است كه به موجب آن، اين موسسات موظفند در صورت احراز تخلف هر يك از كاركنان عملياتي از قوانين و مقررات بيمه اي و مصوبات شوراي عالي بيمه يا از دست دادن هر يك از شرايط موضوع ماده ۲ اين آيين نامه، به تشخيص خود يا حسب اعلام بيمه مركزي، فرد واجد شرايط را جايگزين و مراتب را به بيمه مركزي اعلام نمايد.
در ماده ۱۲ نيز مسئوليت حسن اجراي تكاليف موسسه بيمه مصرح در اين آيين نامه در خصوص كاركنان كليدي و كاركنان عملياتي بر عهده مدير عامل و در خصوص مدير عامل بر عهده هيات مديره موسسه بيمه است. در اين ماده همچنين بر مسئوليت مدير عامل يا هيات مديره حسب مورد در مقابل موسسه بيمه يا اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات اين آيين نامه و جبران خسارات وارده تاكيد شده است.
در ماده ۱۳ پيش بيني شده است كه در صورت قصور يا تخلف موسسه بيمه در اجراي اين آيين نامه، بيمه مركزي ج.ا.ايران بتواند متناسب با نوع، سابقه، تكرار و تعدد قصور يا تخلف صورت گرفته، به موجب تصميم هيات عامل، اقداماتي را انجام دهد. اين اقدامات مواردي نظير اخطار كتبي به مدير عامل يا هيات مديره موسسه بيمه حسب مورد، لغو تاييديه صلاحيت حرفه اي مدير عامل يا هيات مديره موسسه بيمه حسب مورد، ايجاد محدوديت در جذب نماينده، پيشنهاد تعليق فعاليت موسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه اي معين به شوراي عالي بيمه و پيشنهاد لغو پروانه فعاليت موسسه بيمه براي تمام رشته ها يا رشته بيمه اي معين به شوراي عالي بيمه را شامل مي شود.
در ماده ۱۴ نيز اين موضوع مورد تاكيد است كه كليه افرادي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه در مؤسسات بيمه تصدي يكي از سمت هاي كليدي يا عملياتي موضوع ماده ۲ اين آيين نامه را بر عهده داشته اند صرفا در زمان انقضاي دوره تصدي يا در صورت معرفي جهت تصدي سمت جديد در آن مؤسسه بيمه يا هر سمت كليدي يا عملياتي در ساير مؤسسات بيمه مشمول ضوابط اين آيين نامه خواهند بود. ماده ۱۵ بر لازم الاجرا بودن اين آيين نامه از زمان ابلاغ اشاره دارد و همچنين ضمن لغو مقررات مربوط به احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان كليدي موسسات بيمه مندرج در آيين نامه شماره۴۰ مصوب شوراي عالي بيمه و مكمل هاي آن بر اين موضوع تاكيد دارد كه احراز صلاحيت حرفه اي كاركنان موسسات بيمه تابع ضوابط اين آيين نامه خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۵/۱۱ ۱۱:۲٠:٤٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!