پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بیمه مرکزی دستور العمل جدید نحوه نظارت ازبیمه ها را ابلاغ کرد

نیوزبانک- بیمه مرکزی به تازگی دستورالعملی در خصوص نحوه نظارت و بازرسی از شرکت های بیمه را در 20 بند به تصویب رسانده است .

بیمه مرکزی به تازگی دستورالعملی در خصوص نحوه نظارت و بازرسی از شرکت های بیمه را در 20 بند به تصویب رسانده است .

به گزارش نیوزبانک به نقل از ایران و جهان، بیمه مرکزی دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسی از شرکت های بیمه را ابلاغ کرد. بر این اساس فصل اول دستورالعمل نحوه نظارت و بازرسي از محل شامل کلیات و تعاریف است .
در ماده دوم این دستورالعمل به نظارت و بازرسي به صورت برنامه اي، فوق العاده و موردي اشاره شده است .
در ماده سوم به اولويت هاي نظارت و بازرسي برنامه اي با توجه به موارد تكاليف مندرج در قانون،تكاليف مندرج در آيين نامه، مشكلات ، انتظارات و نيازهاي عمومي مردم و بيمه گذاران در چارچوب قانون و آئين نامه اشاره شده است .در ادامه متن کامل این دستور العمل خواهد آمد.
ماده 4 : در برنامه نظارت و بازرسي نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد :
الف) عملكرد شركت بيمه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قانون و آئين نامه ، شامل تناسب ساختار با
مأموريت و انجام طرح ها و برنامه ها براي نيل به اهداف تعيين شده در سياست ها و اساسنامه مصوب شركت ، شناسايي نقاط
قوت ، ضعف ، فرصتها و تهديدات و تخلفات.
ب) نحوه عملكرد هيات مديره ، مديران عامل و مديران فني از حيث اصول بيمه گري ، موازين فني ، ايجاد تحول و
به كارگيري فن آوري هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور بيمه گذاران و نيز صحت عمل ، انضباط ،
مسئوليت پذيري و پاسخگويي ، رسيدگي به اختلافات و شكايت بيمه گذاران و رعايت حقوق بيمه گذاران و اخلاق
حرف هاي .


فصل دوم: نظارت و بازرسي از محل
ماده 5 : انجام هرگونه نظارت و بازرسي ، مستلزم صدور حكم مأموريت/ معرفي رسمي از سوي رئيس كل يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
تبصره : در احكام مأموريت، قلمرو زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن، صريحاً تعيين مي شود.
ماده 6 : بازرس يا هيأت بازرسي، با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات لازم ، به شركت بيمه بازرسي شونده اعزام م يگردند. تقسيم كار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خود را به وي ارائه مي نمايد تا گزارش نهايي تهيه گردد.
ماده 7 : بازرس يا هيأ ت بازرسي اعزامي مكلف است بعد از انجام مأموريت، گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد.
ماده 8 : بازرس يا هيأ ت بازرسي مي تواند به شكايات و اعلامات اشخاص كه متضمن هويت ، كد ملي و كدپستي شاكي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد ) در صورت امكان با ارائه مستندات مربوط ( ، رسيدگي نمايد.
ماده 9 : نظارت و بازرسي هاي برنام هاي ، ف و قالعاده و موردي از شركتهاي بيمه مي تواند به شكل خود اظهاري صورت گيرد . در اين روش ، بيمه مركزي سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات ، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي بررسي و گزارش بازرسي را تهيه مي نمايد .

ماده 11 : بازرس يا هيأ ت بازرسي مي تواند براي انجام نظارت و بازرسي و جمع بندي اطلاعات ، از فناوري هاي نوين ،ارتباط الكترونيكي با شركتهاي بيمه و سامانه هاي مربوطه استفاده نمايد و سپس با رعايت اصول و قواعد علمي ، آ نها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاي مناسب تهيه نمايد.

ماده 11 : شركتهاي بيمه مكلفند امكان استفاده از ارتباط الكترونيكي و فن آوري هاي نوين اطلاعاتي را براي بازرس يا هيأ ت بازرسي فراهم نمايند.
ماده 12 : بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي ، به ترتيب زير اقدام نمايد :
الف) كسب آگاه يهاي لازم نسبت به موضوع مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت .
ب) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش هاي مناسب و مقتضي .
ج) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه چك ليست ، رجوع به سوابق و گزارش هاي موجود در بيمه مركزي ، مطالعه مقررات حاكم بر موضوع بازرسي ، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز ، آشنايي با شركت بيمه مورد بازرسي و خصوصيات و فرهنگ سازماني آن ، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه ها و طر حهاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت .
ماده 13 : بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين و مقررات بيمه به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش هاي زير جم عآوري نمايد :
الف) مطالعه سوابق و پرونده هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آن ها .
ب) كسب نظر كارشناسي .
ج) استعلام از اعضاي هيات مديره ، مديران عامل و مديران فني و كاركنان شركت بيمه مورد بازرسي .
د) مشاهدات .
ه) استطلاع از شهود و مطلعين .
ماده 14 : بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند هرگونه اطلاعات و مدارك لازم براي اعمال نظارت و بازرسي را از شركت هاي بيمه مورد بازرسي تحصيل نمايد . اعضاي هيات مديره ، مدير عامل ، مديران فني و كاركنان شركت بيمه موظفند به مكاتبات ، حسب درخواست با فوريت پاسخ دهند.
ماده 15 : هرگونه پيش داوري و القاء نظر توسط بازرس يا هيأت بازرسي ممنوع است . استنتاج و اظهارنظر بازرس يا هيات بازرسي منوط به اتمام بازرسي است.
ماده 16 : عملكرد و رفتار بازرس يا هيأت بازرسي در محيط بازرسي ، بايد مبتني بر اخلاق حرفه اي و از موضع قانون و آئين نامه باشد و نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد ، مداخله نمايند.
ماده 17 : اعمال نظارت و بازرسي ، تحقيقات ، كسب اطلاعات و تهيه مدارك و اسناد ، بايد به گون هاي باشد كه در روند امور جاري شركت بيمه بازرسي شونده وقفه يا خلل ايجاد ننمايد و انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران و كاركنان سلب نكند .


فصل سوم : تهيه گزارش و پيگيري آن
ماده 18 ( گزارش هاي نظارت و بازرسي بايد از حيث شكلي به ترتيب زير تنظيم شوند:
-3 صفحه عنوان ، عنوان گزارش ، تاريخ تنظيم گزارش ، نام كارشناس يا كارشناسان تهيه كننده گزارش.
-2 فهرست مطالب.
-1 مقدمه گزارش : كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده نمايد شامل موضوع رسيدگي،
نتيجه گيري و پيشنهادات .
-4 متن يا قسمت اصلي گزارش : شامل معرفي ، بيان محتوا و موضوعي است كه رسيدگي براي آن انجام شده است و نتايج حاصله از بررسي را نشان مي دهد شامل :
-4-1 تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف رسيدگي .
-4-2 قلمرو مكاني و زمان رسيدگي .
-4-1 روش و چگونگي جمع آوري اطلاعات ، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده .
-4-4 استنتاج و ارائه نظرها .
-4-5 پيشنهادات و راهكارها.
-4-6 مستندات و مدارك لازم براي مراجعه .
تبصره 1: در تحرير گزارش ها ، عبارات بايد صريح ، كوتاه ، ساده و بدون اشكال و مستند باشد .
تبصره 2 : در پيشنهادات مندرج در گزارش ها بايد نكات زير رعايت شود :
3- مستقيماً به موضوع گزارش مرتبط باشد .
2- صريح ، روشن و قابل اجرا باشد .
1- شرايط ، اوضاع و احوال ، امكانات ، توان اجرايي و مقررات حاكم بر شركت بيمه و شبكه فروش آن بايد مورد توجه قرار گيرد .
4- موضوع با اصول ، قواعد فني و روش هاي منطقي وآئين نامه هاي مصوب تطبيق داده شود .
5- تشويق و تقدير و همچنين اعمال سياست هاي تنبيهي در محدوده آئين نامه به طور مستند و مستدل براي شركت هاي بيمه و شبكه فروش آنها ارائه شود .
6- خلاءها و مغايرات موجود با درخواست اصلاح مقررات وآئين نامه هاي مربوط گزارش شود .
6- چنانچه نقايص شركت بيمه ناشي از فقدان مقررات متناسب مي باشد با تشريح موضوع ، ضرورت تدوين مقررات
جديد ذكر شود.

ماده 19 : گزارش هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي ، با امضاي مدير كل مربوط براي مرجع بالاتر ارسال مي شود.
ماده 21 : بيمه مركزي رفع مغايرات مندرج در گزارش هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه ، دعوت از
مسئولان ذي ربط ، انجام بازرسي مجدد ) اعزام بازرس يا هيأت بازرسي مجدد( و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري مي نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر موجه ، اقدامات زير را انجام مي دهد :
1)تذكر و تأكيد بر اجراي قوانين ومقررات به مسئول مربوط در مهلت مقرر .
2) تهيه گزارش استنكاف از اجراي قوانين و مقررات بيمه و ارسال آن به مراجع ذيصلاح وشوراي عالي بيمه پس از طي تشريفات مربوط .

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/۲٤ ۱٨:۲٧:٣٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!