پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تجربه دو نیمه متفاوت دلار در یک روز

زیگزاگ قیمتی با اخبار سیاسی

نیوزبانک-فضای بازار ارز روز سهشنبه به میزان زیادی تحتتاثیر مذاکرات هستهای قرار داشت. معاملهگران در چهارمینروز هفته سعی داشتند با ایجاد جو روانی پیرامون اخبار این مذاکرات کسب سود کنند. تحتتاثیر تحرکات این معاملهگران و ایجاد انتظارات متفاوت، دلار نوسانات کاهشی و افزایشی زیادی را تجربه کرد؛ هر چند که شاخص بازار ارز با وجود این نوسانات، سرانجام روی قیمت 3320 تومان قرار گرفت که تغییری نسبت به روز پیشین نداشت.

فضای بازار ارز روز سهشنبه به میزان زیادی تحتتاثیر مذاکرات هستهای قرار داشت. معاملهگران در چهارمین روز هفته سعی داشتند با ایجاد جو روانی پیرامون اخبار این مذاکرات کسب سود کنند. تحتتاثیر تحرکات این معاملهگران و ایجاد انتظارات متفاوت، دلار نوسانات کاهشی و افزایشی زیادی را تجربه کرد؛ هر چند که شاخص بازار ارز با وجود این نوسانات، سرانجام روی قیمت 3320 تومان قرار گرفت که تغییری نسبت به روز پیشین نداشت.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك، به نقل از دنیای اقتصاد، این اولین روز ثبات قیمت نهایی از 20 خرداد بود. فضای بازار ارز روز سهشنبه تحتتاثیر جوسازی این معاملهگران دو نیمه متفاوت داشت تا دلار زیگزاگی قیمتی را تجربه کند. در ساعات ابتدایی روز، این ارز به قیمت 3300 تومان رسید؛ اما با افزایش قیمتی انتهای روز، دلار روی قیمت بسته شده روز دوشنبه ایستاد. با وجود سکون دلار، قیمت سکه تمام بهار آزادی کاهش یافت و با 3 هزار تومان افت به قیمت 910 هزار تومان رسید. افت سکه ناشی از نزول بهای اونس بود.


ریزش لحظهای به کانال پایینتر

دلار که در دو روز ابتدایی هفته، دو افزایش 25 و 20 تومانی را تجربه و به قیمت 3340 تومان رسیده بود در روز دوشنبه تغییرمسیر داد. در سومین روز هفته، دلار20 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3320 تومان رسید؛ اما بازار ارز روز سهشنبه دو نیمه متفاوت داشت. در ادامه کاهش قیمت دوشنبه، دلار در ساعات ابتدایی روز سهشنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت، با این وجود از میانههای روز جهت دلار تغییر کرد تا کاهش ابتدای روز جبران شود و دلار نوسانی را نسبت به روز پیشین تجربه نکند. در بازار غیررسمی روز سهشنبه دلار با قیمت3300 تومان معاملات خود را آغاز کرد، قیمتی که نشاندهنده افت دلار در ساعات انتهایی روز دوشنبه بود. در بازار رسمی روز سهشنبه نیز دلار کار خود را با کاهش قیمت آغاز کرد. در آغاز روز سهشنبه قیمت 3315 تومان بر تابلوی صرافیها ثبت شد که کاهشی 5 تومانی نسبت به روز پیشین داشت. تا ساعت 12 بعدازظهر بهای شاخص بازار ارز تا قیمت 3300 تومان پایین آمد، در این هنگام برخی از مراکز رسمی فروش قیمت خود را 3295 تومان اعلام کردند.
برخی دیگر نیز به واسطه روند کاهشی قیمت و هراس از کاهش بیشتر، نرخ خریدی را بر تابلوی خود ثبت نکردند. با وجود این هراس کاهشی، در ادامه روز روند قیمتی معکوس شد. هنگامی که دلار در بازار غیررسمی به قیمت 3285 تومان رسید، خریدهای ارزی معاملهگران بالا رفت و دلار در مسیر صعودی قرار گرفت. تا ساعت 3 بعدازظهر قیمت دلار در پاساژ افشار به 3310 تومان رسید. همزمان قیمت دلار بر تابلوی صرافیها 3320 تومان ثبت شد.

هیجان دو سویه بازار
صبح روز سهشنبه هیجان و جو بازار ارزکاهشی بود، اما از ساعت 12 بعدازظهر هیجان افزایشی بازار ارز را فرا گرفت و قیمت دلار از کف روزانه شروع به بالا آمدن کرد. فعالان بازار ارز، نوسانهای افزایشی و کاهشی روز سهشنبه را بیشتر به مذاکرات هستهای در جریان و نوسانگیری معاملهگران ارزی با استفاده از اخبار پیرامون این مذاکرات مربوط دانستند. به اعتقاد فعالان، برداشتهای متفاوت از اخبار انتشار یافته از مذاکرات و ایجاد جو روانی توسط بازیگران غیررسمی، سمت و سوی معاملهگران ارزی را تحتتاثیر قرار میداد؛ درحالیکه در ساعات ابتدایی روز بازگشت وزیر امور خارجه به وین معاملهگران ارزی را به نتایج مذاکرات امیدوارتر کرده بود، با انتشار اخباری مبنیبر طولانیتر شدن مذاکرات، این خوشبینی کمی تعدیل و جهت شماری از معاملهگران ارزی تغییر کرد. البته عامل مهمتر جو روانی بود که عدهای از معاملهگران پیرامون این اخبار در بازار ایجاد کردند. جدا از این عامل هنگامی که اختلاف نرخ فروش دلار در بازار تهران با منطقه سلیمانیه عراق زیاد شد، برخی از معاملهگران تلاش کردند با خرید ارز از تفاوت قیمتی دو بازار استفاده کنند؛ بنابراین این عامل نیز روز سهشنبه تا حدودی به مقاومت دلار در برابر کاهش قیمت بیشتر کمک کرد. در شرایط انتظاری فعلی برخی از معاملهگران ترجیح دادهاند تا آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات فعالیتی در بازار انجام ندهند. این در حالی است که گروهی دیگر سعی دارند با ایجاد جو روانی پیرامون برخی از اخبار فضای بازار را هیجانی و به کسب سود بپردازند. در این راه، این معاملهگران از پررنگ کردن برخی اخبار در شبکههای اجتماعی و دیگر ابزارهای مجازی نیز استفاده کردهاند. در بازار سکه روز سهشنبه قیمت این کالای گرانبها با 3 هزار تومان افت به قیمت 910 هزار تومان رسید. افت سکه بیشتر ناشی از کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی بود. در مقاطعی از روز سهشنبه سکه تا قیمت 906 هزار تومان هم پایین آمد؛ اما برگشت قیمتی دلار کمی به بالا آمدن سکه از کف قیمتی کمک کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٤/۱٠ ٠۹:٣٠:۵۹

اخبار مرتبط