پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جهانگیری آیین‌نامه اجرایی قانون یارانه‌ها در بودجه 94 را ابلاغ کرد

نیوزبانک- معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 94 کلکشور مربوط به قانون هدفمندی یارانهها را برای اجرا ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 94 کلکشور مربوط به قانون هدفمندی یارانهها را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش نیوزبانک به نقل از ایلنا، اسحاق جهانگیری آییننامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کلکشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

هیئت وزیران به استناد تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کلکشور، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کلکشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:

الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانهها

ب - خزانه: خزانهداری کل کشور

ج - قانون تنظیم 2: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-

د - تبصره (20) : تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کلکشور

ماده 2- منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانهها، در سال 1394 به ترتیب زیر توسط شرکتهای مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز میشود.

الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده یک قانون تنظیم 2، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است در سال 1394 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاههای کشور مبلغ سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج (755ر370) ریال و در کل سال مبلغ دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست و شش میلیارد (000ر000ر000ر626ر247) ریال، که در دوماهه نخست سال مبلغ سی و شش هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر36) ریال و در ماههای بعد ماهانه مبلغ بیست و یک هزار و یکصد و شصت و سه میلیارد (000ر000ر000ر163ر21) ریال به صورت علیالحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید.

ب - شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گازطبیعی در داخل کشور بجز نیروگاهها مبلغ هشتصد و دو (802) ریال و برای کل سال 1394 مبلغ نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر90) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانهها، به صورت ماهانه و علیالحساب مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر7) ریال مستقیماً به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی میشود، واریز نماید.

ج - وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانهها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر22) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (000ر000ر000ر833ر1) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید.

با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند (هشتصد ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، هزار و سیصد ریال به ازای هر لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.

د – شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (10) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نمایند.

هـ - شرکتهای مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و سپس سایر پرداخت های خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گزارش نمایند.

چنانچه شرکتهای فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یاد شده تاخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.

همچنین خزانه مکلف است بقیه پرداختهای موضوع این تصویب نامه را صرفاً براساس تخصیص سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب نامه پرداخت نماید.

شرکتهای مذکور در این ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به سایر تعهدات و تکالیف قانونی خود از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را نیز علاوه بر تکالیف موضوع این تصویب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حسابهای مربوط نزد خزانه واریز نمایند.

تبصره - در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده 3- مبلغ شصت و سه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر63) ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1394 کل کشور به این منظور اختصاص مییابد.

ماده 4- تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر390) ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

الف - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام نماید. دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.

ب- سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید.

ماده 5- تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر48) ریال برای اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (20)، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.

ماده 6- الف - در راستای اجرای جزءهای (1) و (5) بند (ب) تبصره (20)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر92) ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاههای اجرایی ذیربط و بخشهای تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص مییابد.

ب - اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاههای اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاههای اجرایی، هزینه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیفهای جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابل جابجایی است.

ج - در راستای اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا ده (10%) درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوجهای جوان، اقشار آسیبپذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاههای غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر13) ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (20) تأمین و متناسب با برنامههای اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت میشود. برای واحدهای مسکونی که مبحث (19) مقررات ملی ساختمان را رعایت می نمایند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا دوازده (12%) درصد میباشد.

ماده 7- دستگاههای اجرایی از جملـه وزارتخانههای نـفت، نیــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور (حسب مورد) مسئول اجرای این تصویب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه میکنند.

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف به بررسی گزارشهای واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران میباشد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، این مصوبه را در تاریخ 10/3/1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱۵ ۱۵:٤۹:٣۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!