پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک دی در جمع نمایندگان مدل تعالی:

بانک دی در سال جاری گام بلندی در مسیر تعالی بر می دارد

نیوزبانک-مدیرعامل بانک دی تسهیل گران و نمایندگان مدل تعالی سازمانی بانک را رهبران تعالی نامید و ابراز امیدواری کرد که بانک در سال جاری گام بلندی در مسیر تعالی بر دارد.

مدیرعامل بانک دی تسهیل گران و نمایندگان مدل تعالی سازمانی بانک را رهبران تعالی نامید و ابراز امیدواری کرد که بانک در سال جاری گام بلندی در مسیر تعالی بر دارد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، دکتر احمد شفیع زاده در جمع تسهیلگران مدل تعالی سازمانی بانک گفت: شما نمایندگان و رهبران تعالی هستید و بناست که ادبیات و گفتمان تعالی ساز و تعالی بخش را ترویج کنید.

وی با بیان این که اگر نمایندگان تعالی عشق و علاقه به تعالی نداشته و ضرورت آن را حس نکنند، فعالیت آن ها تاثیری نخواهد داشت، اظهار کرد: آینده بانک در نگاه شماست، اگر با مدل تعالی زندگی کردید، هدف حاصل می شود اما اگر اداری و برای انجام وظیفه کار کردید به جایی نمیرسد.

وی ادامه داد: نمیخواهیم زندگی شخصی شما لطمه بخورد اما اگر تعالی دغدغه شما شود هم زندگیتان را میسازد و هم سازمان متحول و چابک خواهد شد. علاوه بر این قدرت یادگیری شما بالا رفته و تحقق اهداف معنی پیدا میکند. اینکه فرصت یافتهاید به عنوان رهبران تعالی سازمان خدمت کنید، قدرت تاثیرگذاری شما را افزایش خواهد داد.

شفیعزاده تصریح کرد: مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملکردی سازمانها از طریق طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد، میزان تحرک هوشمندانه آنها را در طراحی مطلوب مسیر حرکتی، اجرای بهینه اهداف، بررسی نتایج حاصله و سنجش اثربخشی اقدامات انجام شده، مورد تحلیل قرار داده و سطح کامیابی سازمانها در نیل به تعالی مشخص میسازد.

وی با بیان اینکه EFQM چارچوبی برای خود ارزیابی و بهبود مداوم ارائه میکند، افزود: ارزشها و مفاهیم بنیادین تعالی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه سازمانها، برای تمام آن قابل استفاده بوده و مدل تعالی سازمانی را پشتیبانی میکنند.

به گفته وی در جهان امروز با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالشهای پیش روی سازمانها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامهریزی بر اساس نقاط ضعف و قوت بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.

مدیرعامل بانک دی با عنوان اینکه جوایز کیفیت و مدلهای خاص آن نزدیک به چند دهه است که ذهن نظریه پردازان سازمانها را به خود مشغول کرده است، تصریح کرد: بر این اساس بنیاد کیفیت اروپا متشکل از 14 کشور صنعتی اروپا مدل تعالی EFQM را پیشنهاد کرد که با توجه به چالشهای سیاسی که کشورمان با آن روبروست و محدودیتهای اعمال شده از سوی قدرتهای بزرگ ضرورت پرداختن به آن انکارناپذیر است.

بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM

مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمانها در دو حوزه فرآیندها و نتایج حاصل از این فرایندهاست. دستاوردهای حاصل از ارزیابی در این مدل عبارت است از نقاط قوت سازمان و زمینههای قابل بهبود آن که برای دستیابی به بهبودها فهرستی از برنامههای اولویتبندی شده را نیز پیشنهاد میکند.

ارزشها و مفاهیم بنیادین پایه های اصلی برنامهریزی و استقرار سیستمها را تشکیل میدهند و برای شناخت وضعیت عملکردی سازمانها باید از معیارهایی بهره گرفت که ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم تعالی داشته باشند، معیارهایی که توسط آنها، میزان تحقق هشت مفهوم بنیادین و میزان موفقیت سازمان در دستیابی به نتایج را بتوان اندازهگیری کرد.

ارزشها و مفاهیم بنیادین تعالی، بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه سازمانها، برای کلیه آنها قابل استفاده بوده و مدل تعالی سازمانی را پشتیبانی میکنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/۱٠ ۱٨:۵٧:٣٣

اخبار مرتبط