پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

خط فقر ٢میلیون و ‌٧٠٠هزارتومان شد

این آخرین اخطاره !!!

فقر در ایران سال به سال افراد بیشتری را به زیر خط خود میکشاند. از سال ٨٤ بهبعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابلتوجهی یافت. سوءمدیریت و بیتدبیری دولتها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد.

فقر در ایران سال به سال افراد بیشتری را به زیر خط خود میکشاند. از سال ٨٤ بهبعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابل توجهی یافت. سوءمدیریت و بیتدبیری دولتها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، به نقل از ساعت 24، پیشتر گزارشهایی، از زیرخطفقربودن یکسوم جمعیت ایران حکایت داشت، اما هماینک قائممقام وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی، تنها از شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور خبر میدهد. این درحالی است که راغفر، طراح نقشه فقر ایران، طی جدیدترین اظهارات خود در گفتوگو با «شرق» اعلام میکند که ٤٠ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و متأسفانه روزبهروز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا میکند. با احتساب جمعیت ٧٧ میلیوننفری ایران در پایان سال ٩٣، میتوان به این جمعبندی رسید که بیش از ٣٠ میلیوننفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفتهاند و دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائممقام وزیر رفاه، اعلام کرده که هیچ نقشهای از فقر در کشور وجود ندارد. حسین راغفر به «شرق» میگوید: اتفاقا نقشه فقر وجود دارد، اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشهکن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ٨٤ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود، اما از سال ٨٤ به این طرف، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هماینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ٤٠ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامهای برای این مسئله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد. این اقتصاددان معتقد است که روند شاخصها نشانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران ندارد و بر عوامل متعدد در شکلگیری فقر در ایران تأثیر میگذارند. وی سهم کلانشهر تهران را نسبت به سایر استانها از حیث میزان فقیران در درون خود حدود ٣٠ درصد اعلام میکند و سیستانوبلوچستان را هم دارای جمعیت فقیر زیادی میداند. راغفر در واکنش به شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور گفت: این ١٢ میلیوننفری که شناسایی شدهاند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. بنابر گفته این اقتصاددان، باید برای شناسایی مابقی خانوارهای فقیر براساس داده هزینه بر درآمد عمل شود و برای شناسایی تکتک خانوارها در مناطق و استانهای مختلف از طریق پرسشنامه وارد عمل شد و با نمونهگیری از استانها، محاسبات را تکمیل کرد تا بتوان ارزیابی دقیقتری از میزان فقیران در کشور داشت. البته وی به این نیز اشاره کرد که خط فقر از یک استان به استان دیگر متفاوت است و اگر سبد مصرف معینی را برای همه خانوارها تعریف کنیم، با توجه به این سبد و تفاوتهای موجود در آن، خطفقرها متفاوت میشود ضمن اینکه از یک خانوار به خانوار دیگر نیز خط فقر متفاوتی میتوان لحاظ کرد. به گفته وی، درواقع خط فقر تنها برای گروه خاصی نیست، بلکه خانوارهای پنج نفره، چهارنفره و حتی دونفره نیز خط فقر متفاوتی دارند بههمیندلیل باید پرداختیها متناسب باشد. وی درباره تخصیص یارانه ٤٥ هزارتومانی برای خانوارهای ایرانی نیز اظهار کرد: متأسفانه این مبلغ پرداختی در حالی ٤٥ هزارتومان در نظر گرفته شد که شدت فقر برای خانوارها اندازهگیری نشد؛ در حقیقت باید تفاوت خانوارها از حیث جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته میشد. وی معتقد است، در شرایط فعلی و در پی کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، این میزان یارانه نقدی، منطق اصلی خود را از دست داده است و باید این یارانه به افرادی که مستحق دریافت آن هستند، داده شود و آنها در اولویت پرداخت باشند و افراد غنی از دریافت چنین پرداختی حذف شوند. طراح نقشه فقر ایران همچنین ضمن بیان این مطلب که خط فقر از یک استان به استان دیگر فاحش میشود، خط فقر در کلانشهر تهران را دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام کرد و گفت: خط فقر آنچنان رو به افزایش است که برای یک خانوار پنجنفره در تهران خط فقر دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠۹ ۱۱:۵۹:٣٦
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط