پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

غلامحسن تقی‌نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد:

ارزش ذاتی هر سهم بانک مهر اقتصاد 180تومان است

نیوزبانک-در پی انتشار برخی ادعاها مبنی بر عدم تخصیص سهام جدید به پذیره نویسان به بهانه سپرده گذاری و جذب منابع از سوی یک بانک در شرف تأسیس؛ غلامحسن تقینتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد ضمن تشریح وضعیت سهامداری در این بانک تازه تاسیس در گفتوگو با بازار امروز به شفافسازی در این خصوص پرداخته است.

در پی انتشار برخی ادعاها مبنی بر عدم تخصیص سهام جدید به پذیرهنویسان به بهانه سپردهگذاری و جذب منابع از سوی یک بانک در شرف تأسیس؛ غلامحسن تقینتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد ضمن تشریح وضعیت سهامداری در این بانک تازه تاسیس در گفتوگو با بازار امروز به شفاف سازی در این خصوص پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از «بازار امروز»، مشروح این گفت و گو به شرح زیر می باشد:

به عنوان نخستين پرسش بفرماييد که بانک مهر اقتصاد در حال حاضر چه وضعيتي در بازار سرمايه دارد؟

از اسفند ماه پارسال به فاصله يک ماه پس از اخذ مجوز موافقت اصولي از بانک مرکزي براي تبديل شن از موسسه مالي واعتباري به بانک، کار پذيرش و درج نماد معاملاتي بانک مهر اقتصاد در بازار سرمايه در دستور کار قرار گرفت و در بازار پايه فرابورس پذيرفته شد.

آيا برنامه اي براي جابجايي به تابلوهاي بالاتر فرابورس را در دستور کار داريد؟

بهطور حتم بانک مهر با برخورداري از 21.5 ميليون مشتري و 14.5 ميليون فقره حساب بانکي بستر بزرگي براي توسعه فعاليتهاي بانکي است . بر همين اساس برنامه ريزيها براي ارتقاء از بازار پايه به تابلوهاي معاملاتي بالاتر بازار فرابورس مد نظر مجموعه بانک مهر اقتصاد است.

چرا مجموعه مهر اقتصاد همچون سالهاي گذشته چندان در بازار سرمايه فعال نيست و حمايت چنداني از بورس ندارد؟

خوب براي پاسخ به اين پرسش بايد بخش نامههاي بانک مرکزي را مد نظر قرار داد.يکي از الزامات تبديل شدن به بانک کاهش حجم سرمايهگذاريها تا ميزان 40 درصد سرمايه ثبت شده است . با اين حال در حد مجوزهايي که براي فعاليت در بازار سرمايه داده شده مجموعه مهر اقتصاد از اين بازار حمايت ميکند.

در حال حاضر با توجه به داراييها و ارزش جايگزيني بانک مهر اقتصاد برآورد شما از ارزندگي هر سهم بانک مهر چيست؟

ارزشهاي پيدا و پنهان زيادي در ترازنامه بانک مهر وجود داردکه بطور حتم با در نظر گرفتن تمامي ارزشهاي موجود ميتوان ادعا کرد که ارزش ذاتي هر سهم بانک مهر بيش از 180 تومان برآورد ميشود. از اين رو بازار سهام به تدريج به ويژگيهاي اين دارايي پي خواهد برد.

موسسه مالي و اعتباري مهر چرا تصميم گرفت که بانک شود؟

پس از ابلاغ قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي در سال 1383، مقرر شد مجموعههاي پولي و مالي ضمن تطبيق عمليات خود با الزامات بانک مرکزي، هرگونه فعاليت پولي و بانکي در کشور تحت نظارت اين نهاد ناظر قرار گيرد. مجموعه مهر اقتصاد در مرحله نخست تصميم گرفت در بين سالهاي 1383 تا 1388 از مجموعه قرضالحسنه مهر به مؤسسه مالي و اعتباري مهر اقتصاد تبديل شود که به دليل برخي مشکلات مديريتي و مالکيتي در مجموعه و حجم بالاي سازوکارهاي مورد نياز، اين تصميم در اداره ثبت شرکتها و ساير مراجع ذيربط صورت نپذيرفت. با هماهنگي صورت گرفته از سوي سهامدار عمده، از سال 88 ضمن ارزيابي هزينه و فايده تبديل شدن به بانک به اين نتيجه رسيديم که با وجود مشابهت هزينههاي موسسه مالي و اعتباري و يک بانک، اما صرفه و صلاح تبديل شدن به بانک از لحاظ جايگاه و فعاليتهاي ارزي و جاري و يا ضمانتهاي بانکي از ارجحيت بالاتري برخوردار است. از اينرو از سال 1388 موضوع پيگيري درخواست براي اخذ مجوز فعاليت بانک در دستور کار مجموعه مهر قرار گرفت.

پس از اخذ موافقت اصولي اوليه براي تشکيل بانک در شرف تأسيس مهر اقتصاد از سوي بانک مرکزي نحوه پذيره نويسي به شکل ادامه يافت؟

اين رخداد در درجه اول براي مجموعه مهر به منظور تعيين ترکيب سهامداري بانک با اهميت بالايي روبهرو بود. از همينرو با تحويل اوراقي تحت عنوان برگه درخواست خريد سهام که نوعي پيش پذيره نويسي براي اقشار جامعه هدف سهامدار عمده بود، اعلام شد آن دسته از افرادي که متقاضي خريد سهام در زمان تشکيل بانک هستند تحت عنوان برگه درخواست خريد سهام، اعلام آمادگي کنند. اين اقدام به نوعي جلب اعتماد يا پيشپذيرهنويسي بود که به محض صدور مجوز صدور برگه سهام بانک به آنها تخصيص مييافت.

استقبال از پذيره نويسي به چه صورت بود؟

در جريان پيشپذيرهنويسي حدود يکصد هزار متقاضي با مبلغ حدود يکصد ميليارد تومان آورده اقدام به تنظيم برگه درخواست خريد سهام کردند.نکتهاي که در اين زمينه بايد به آن توجه داشت تخصيص سهام به نام اين اشخاص حقيقي در بهمن ماه سال 1393 بودکه بلافاصله پس از ابلاغ مجوز ثبت و انتشار سهام از طريق فرابورس در اسفند ماه 1393 انجام گرفت و بانک تعهد خود را انجام داد.

پس دليل عدم تخصيص سهام جديد از بابت افزايش سرمايه 500 درصدي به اين سهامداران چيست؟

سهام جديد از بابت افزايش سرمايه جديد بانک مهر به اين اشخاص تعلق نميگيرد چرا که تا بهمن ماه 1393 مجوز انتشار سهام صادر نشده بود بنابراين تعلق سهام جديد از محل افزايش سرمايه به اين اشخاص موضوعيتي ندارد چرا که تا پيش از اين تاريخ عنوان سهامدار به آنها تعلق نميگرفته است.

ميزان کاهش سرمايه در مدت پذيره نويسي به چه ميزان بوده است؟

در طول دورهاي که منابع پذيرهنويسان در اختيار بانک بوده رقمي نزديک به 20 ميليارد تومان سالانه با نرخ سود سپرده 20 تا 23 درصدي به متقاضيان مذکور پرداخت شد که طي 4.5 سال حدود 100 ميليارد تومان سود داده شد.

در عين حال مجموعه بانک براي آن دسته از متقاضيان که تا بهمن 93 صبوري کردند امتيازاتي علاوه بر سود ساليانه 20 تا 23 درصدي سپردهگذاري و تقسيم سود نقدي در مجمع عادي ساليانه پيشرو در نظر گرفته است علاوه بر همه اين امتيازات، سهام بانک مهر به قيمت اسمي 100 توماني به اشخاص مذکور واگذار شده در حاليکه هر سهم بانک در تابلوي معاملات فرابورس هماکنون حدود 120 تا 130 تومان ارزش گذاري شده است و اين مازاد نيز به متقاضيان مزبور تعلق دارد.

با اين اوصاف بانک مهر امتيازهاي قبلي را براي سهامداران جديد در نظر نمي گيرد.

در حال حاضر از اسفندماه سال 1393 متقاضيان خريد سهام تبديل به سهامدار بانک شدهاند و از اين پس هرگونه افزايش سرمايه جديد به اين افراد تعلق ميگيرد. از طرفي هر سهم بانک مهر اقتصاد در بازار پايه فرابورس ايران هماکنون به بيش از مبلغ هر سهم 1250 ريال معامله ميشود. خودتان قضاوت کنيد که کدام سرمايهگذاري در بازار سهام در طي سالهاي گذشته چنين سود آوري داشته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٣/٠۹ ۱۱:٣٦:٣٨