پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اختصاص 800 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها

نیوزبانک-تصمیمات شورای پول و اعتبار جهت کمک به رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها اعلام شد.

تصمیمات شورای پول و اعتبار جهت کمک به رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، در راستاي کمک به رونق توليد در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد خانوارها و تشويق پسانداز متقاضيان مسکن و به منظور تحقق سياستهاي تنظيمي دولت جهت خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود، شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويستمين جلسه مورخ 29/02/1394، موارد ذيل را تصويب نمود:
1- حساب صندوق پسانداز مسکن يکم (خانه اوليها) از محل سپردهگذاري واجدين شرايط با حداقل دوره انتظار يکسال جهت اعطاي تسهيلات خريد مسکن از محل اين حساب تشکيل ميگردد.
1-1- سقف فردي تسهيلات خريد مسکن به خانه اوليها از محل اين طرح در «شهرتهران»، «شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» به ترتيب به ميزان 800، 600 و 400 ميليون ريال تعيين ميگردد.
1-2- نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اين حساب 14 درصد تعيين ميگردد.
1-3- بانک مسکن در پذيرش سپردهگذاران و اعطاي تسهيلات ملزم بهرعايت تعادل منابع و مصارف حساب ميباشد.
1-4- دوره باز پرداخت تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسکن يکم حداکثر 12 سال مي باشد.
تبصره 1: دستورالعمل اجرايي اين مصوبه و نحوه تسهيم منابع در ميان مناطق شهري توسط بانک مسکن تهيه و به تصويب بانک مرکزي خواهد رسيد.
2- شوراي پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن توسط بانکها ( لغو ماده 12 مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي مصوب دي ماه 1390) موافقت نمود، امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط کليه بانکهاي دولتي و خصوصي از محل منابع خود در قالب سقفهاي ذيل فراهم گردد:
شهر تهران 600 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت 500 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
ساير مناطق شهري 400 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
تبصره: نرخ سود اين تسهيلات براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد. اعطاي تسهيلات ساخت با رعايت سقف مشارکت مدني بانکها (حداکثر80 درصد) خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٣٠ ٠۹:۲٠:۱۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط