پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رییس کل هشدار داد

بانک‌ها سریعتر به بازبینی سودهای کوتاه‌مدت اقدام کنند

نیوزبانک-رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه تبلیغات بانکها در باب نرخ سود سپردههای بانکی گفت: این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است و سریعاً باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه تبلیغات بانکها در باب نرخ سود سپردههای بانکی گفت: این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است و سریعاً باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، ولی الله سیف در جلسه هماندیشی مدیران عامل بانکها با بیان اینکه نظام بانکی شرایط بسیار سختی را سپری میکند، اظهار داشت: بازیگران بازار پول باید مصالح کل نظام را مد نظر قرار دهند و مدیران عامل بانکها صرفاً به مصالح بانک تحت مدیریت خویش فکر نکنند چرا که نگاه محدود و خرد موجب خسران کل شبکه بانکی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مقابل سیاست فعلی تعیین نرخ سود بانکی در بانک مرکزی دو دیدگاه وجود دارد، تصریح کرد: دیدگاه اول معتقد است چرا باید بانک مرکزی نرخ را دستوری تعیین کند و در دیدگاه دوم بیان میشود به چه دلیل صرفاً برای سپردههای یکساله نرخ تعیین و ابلاغ شده است اما نرخ سود سپردهها تعیین نشده است.

سیف در پاسخ به دیدگاههای طرحشده خاطرنشان کرد: در شرایط نامناسب و نامتعادل صورتهای مالی که در بانکها یک واگرایی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی ایجاد شده است، بانک مرکزی در شرایط موجود بهترین تصمیم را اتخاذ کرده است.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: مثبت بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در طول تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است و این روند نیز نمیتوانست ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان ساخت: دلیل اینکه بانکها قادر به مقابله با این پدیده نیستند نیاز به نقدینگی است و اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمیکرد معضل بسیار پیچیده میشد.

* انتقاد سیف از تبلیغات بانکها: سریعاً تجدید نظر کنید

سیف با انتقاد از نحوه تبلیغات بانکها در باب نرخ سود سپردههای بانکی گفت: نحوه انتخاب تبلیغات در خصوص جذب سپردهها و متمرکز شدن بر صدمدرصد سودهای اعطایی کمتر از یک سال جای تعجب دارد، این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است و سریعاً باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن درخواست از بانکها جهت اقدام قاطع در اجرای تصمیمات داخلی خاطرنشان کرد: اعتراف به ضعف در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات داخلی بانکها ناخوشایند است و نباید توقع داشت در جزییترین مسائل، بانک مرکزی وارد صحنه و اجرا شود.

وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اعطای آزادی عمل در چارچوب ضوابط به بانکها، در مقابل انتظار دارد بانکها به تعهدات خود عمل نمایند. منطق بانک مرکزی در سقف نرخ سود تسهیلات، توجه به شرایط خاص نظام بانکی و همزمان توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است. این اصلاح به ساماندهی صورتهای مالی نیز منجر خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانکهای کشور در حال حاضر عموماً زیر خط استانداردهای بین المللی فعالیت میکنند، تصریح کرد: عدم توجه به استانداردهای بین المللی موجب تحمیل ریسکهای بسیاری به نظام بانکی شده است. مطالبات معوق و پرداخت سودهای موهوم به سپردهها بهوفور در کارنامه بانکها دیده میشود و ادامه این روند بهنفع و صلاح شبکه بانکی نخواهد بود.

* بانکها سریعتر به بازبینی سودهای کوتاهمدت اقدام کنند

سیف با توصیه بر اینکه بانکها باید بهسمت بلوغ و کارایی در تصمیمات گام بردارند، افزود: بانکها هرچه سریعتر به بازبینی نرخ سود سپردههای کوتاهمدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند. بانک مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد چرا که بینظمی در بازار پول قابل تحمل نیست.

وی افزود: در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خوشبختانه نتایج کارگروه فرادستگاهی در مورد نظام بانکی مدنظر قرار گرفته است و احساس رضایت نسبی از عملکرد همکاران وجود داد، ضمن اینکه اهتمام جدی در پیگیری پروندههای درشت نظام بانکی وجود دارد، البته استمرار این دستاوردها، عزم جدی دستگاه قضا و همکاری هرچه بیشتر نظام بانکی را میطلبد.

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود به رقابت ناسالم و مخرب مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تعدادی از این مؤسسات در مراجع قضایی مورد پیگرد قرار دارند لیکن یکی از مشکلاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرد ارایه خدمات برخی از بانکهای کشور به اینگونه مؤسسات است.

* دستورات سیف به بانکها؛ سریعتر لیست غیرمجازهایی را که به آنها سرویس میدهید "اعلام کنید"

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: ارائه خدمات به اینگونه مؤسسات هیچ توجیهی ندارد، لذا میبایست هرچه سریعتر این بانکها در ارایه خدمات به مؤسسات غیرمجاز تجدید نظر نمایند، ضمن آنکه بانکها لازم است در اسرع وقت لیستی از مؤسسات غیرمجازی که به آنها خدمات ارایه میکنند، به بانک مرکزی ارسال کنند.

وی افزود: متأسفانه مؤسسات غیرمجاز عامل تعیین نرخ سود بانکی شدهاند و بانکها نیز دنبالهروی تصمیمات نرخ سود سپردههای اینگونه مؤسسات شدهاند. محافظه کاری در برخورد با مؤسسات غیرمجاز موجب تحمیل خسارات و هجمههای فراوان به نظام بانکی خواهد شد.

سیف با اشاره به توجه بانک مرکزی در خصوص شفافیت اطلاعات در صورتهای مالی خاطرنشان کرد: شفافیت اطلاعات در صورتهای مالی باید مدنظر قرار گیرد. استحکام در صورتهای مالی از مسائل مهم نظام بانکی است. واگذاری داراییها و خروج از بنگاهداری نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، البته بانکها لازم است در برههای از زمان که شرایط برای عرضه سهام نامناسب است، با تدبیر برخورد نمایند.

* عملکرد بانکها در مبارزه با پولشویی ضعیف است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مبارزه با پولشویی عملکرد بانکها ضعیف است، اضافه کرد: اهمال نظام بانکی موجب بروز و گسترش فسادهای گسترده خواهد شد. نظام بانکی باید انگیزه لازم برای مبارزه با فساد را داشته باشد و در افتتاح حسابها و بررسی هویت افراد باید دقت لازم مورد توجه قرار گیرد.

سیف با اعلام خبر پیاده سازی کامل سامانه چکاوک در 5 خردادماه سال جاری و جشن «پرواز چکاوک» افزود: برای این سامانه و پیاده سازی آن هزینههای فراوانی شده است و وجود اینگونه سامانهها نظام بانکی را پاسخگوتر میکند.

وی در پایان به لزوم استفاده از استانداردهای بین المللی در خدمات POS ،ATM و نظاممند نمودن اینگونه خدمات منطبق با قوانین پولشویی تصریح کرد:استفاده از سامانه سپام که در گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامهها کاربرد دارد، موجب افزایش امنیت در مبادلات نظام بانکی خواهد شد و تقویت هرچه بیشتر این سامانهها موجب شفافیت میشود.

در این جلسه مدیران عامل بانکها نیز به بیان دیدگاههای خویش در خصوص مسائل روز بانکی همچون شفاف سازی ترازنامه بانکها، نحوه پیگیری پروندهها در محاکم قضایی، نرخهای سود سپردهها و تسهیلات بانکی وحدت رویه بانکها در پرداخت سود سپردههای بانکی، رقابت بانکها و نظایر آن پرداختند.

در پایان رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم هماهنگی میان بانکها و اتخاذ تصمیم در تعیین منطقی سود سپردههای کوتاهمدت کمتر از یک سال و رقابت سالم میان بانکها تأکید کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲۹ ۱٠:٠٤:٤۱

اخبار مرتبط