پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرکل روابط عمومی بانک دی

امسال سال روابط عمومی‌هاست

نیوزبانک-روز 27 اردیبهشت به نام روز روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده است. به همین مناسبت ابراهیم صفرلکی مدیرکل روابط عمومی بانک دی در یادداشتی با عنوان امسال سال روابط عمومیهاست" به این موضوع پرداخته است.

روز 27 اردیبهشت به نام روز روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده است. به همین مناسبت ابراهیم صفرلکی مدیرکل روابط عمومی بانک دی در یادداشتی با عنوان امسال سال روابط عمومیهاست" به این موضوع پرداخته است.

امسال سال روابط عمومیهاست

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، روز 27 اردیبهشت به نام روز روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده است. به همین مناسبت ابراهیم صفرلکی مدیرکل روابط عمومی بانک دی در یادداشتی با عنوان "با توجه به شعار سال: دولت، ملت؛ همدلی و همزبانی؛ امسال سال روابط عمومیهاست" به این موضوع پرداخته است. «سال 1394 برای فعالان حوزه روابط عمومی و دستاندرکاران آن میتواند یک نقطه عطف به حساب آید چرا که میتوانند نقشی اساسی در تحقق شعار سال داشته باشند.

به فرموده مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین شروط دستیابی به ظرفیت عظیم ملت ایران، عبارت است از همکاریهای صمیمانه میان ملّت و دولت؛ اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه آنچه را که جزو آرزوهای ماست دستیافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و تواناییهای ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند". لذا ایشان، امسال را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی، نامگذاری کردند و این اتفاق فرصت بسیار مناسبی برای دستاندرکاران عرصه روابط عمومی است که در گسترش و تعمیق همدلی و همزبانی بین دولت و ملت پیشگام و نقش آفرین باشند.

روابط عمومیها در هر سازمان به طور مستمر از طریق فعالیتهای پژوهشی و افکارسنجی خواستها، علایق، نیازها و گرایشهای مخاطبان سازمان و افکار عمومی جامعه در زمینه کار خود را مورد سنجش قرار داده و آن را به اطلاع مدیریت سازمان میرسانند و با اقدامات تصمیمسازی که در دستور کار خود قرار میدهد امکان تصمیمگیری درست را از سوی مسئولان فراهم میسازند و موجبات بهینهسازی سیاست ها، روشها و رویه‎ها را ممکن میگردانند.

یکی از مواردی که موجبات افزایش اثربخشی ارتباطات را فراهم میسازد همدلی است. برقراری یک ارتباط اثربخش همراه با همدلی در چارچوب مشخص و در یک فضای ارتباطی مناسب امکانپذیر میشود.

یکی از اصول ارتباطات انسانی و شرط بقا و موجد امنیت و راه ارتباطی بین انسانها اصل آگاهی است که منظور از آن گذر از مرز رفتار غریزی است که مختص حیوانات است. انسانها باید در روابط خود به مرزهای بلند آگاهی دست یابند. در کتب، لغت همدلی برای نشان دادن یکی از ابعاد آگاهی آمده است و هدف آن، این است که در هر رابطه انسانها بتوانند در شناخت مسائل یکدیگر به دور از انتظارات بی پایه و توقعات نا محدود آگاه و توانا باشند.

دولت را مردم انتخاب میکنند و دولتمردان همواره تلاش میکنند تا رضایت مردم را در همه فعالیتهای خود به دست آورند، موضوعی که گاه چه از سوی یک دولتمرد یا کل دولت با اختلال مواجه بوده و آنها نمیتوانند از مردم نمره قبولی بگیرند که دلیل آن رعایت نکردن اصول ارتباطی است. نگرفتن نمره و یا دادن نمره پایین به یک مسئول در بسیاری اوقات نه از عملکرد آن فرد بلکه ناشی از اطلاعرسانی ناقص به تصمیم گیرندگان بوده است.

چه بسا با ایجاد یک فرصت مطلوب رسانهای یا با بهرهگیری از رسانهها آن قدر آگاهی بخشی درباره یک موضوع مناسب باشد که حتی با وجود اینکه یک مسئول عملکرد متوسطی از خود ارائه دهد ولی باز هم از سوی مردم نمره مطلوب اخذ کرده است و این مهم زمانی محقق خواهد شد که پل ارتباطی مناسبی بین مردم و مسئولان ایجاد شده و انتقال اطلاعات و شفافیت به خوبی صورت پذیرد.

این پل ارتباطی همان روابط عمومی خواهد بود. تجربه نشان داده است که سازمانها و دستگاههایی که از روابط عمومیهایی با دانش و آگاهی خوبی برخوردار بودهاند توانسته‎اند ضمن شناسایی موانع ایجاد رابطه، روابط دوستانه و شفافی را با مخاطبان خود برقرار کنند و خود و سازمانشان را در جایگاه بهتری از افکار عمومی قرار دادهاند.

در باب اهمیت و جایگاه روابط عمومی بحثهای فراوانی به میان آمده و از کارکردهای آن سخنان زیادی مطرح شده است اما فرمایشات مقام معظم رهبری نشان میدهد هنوز شکافهای ارتباطی زیادی در کشور موجود است و ما نیازمندیم افرادی در این مقوله دست به کار شده و مشتاقانهتر در مسیر آن گام بردارند.

متاسفانه سازمانهایی در کشور وجود دارند که نسبت به جایگاه روابط عمومی غافلند، همچنین مسئولان و دستاندرکارانی نیز هستند که کاربرد روابط عمومی را تنها در مسائل پیش پا افتاده روزانه میبینند اما جای بسی خوشبختی است که فضای عمومی به سمت تقویت و توسعه این بخش در حال حرکت است و اکنون نوبت خود روابط عمومیهاست که نقشآفرینی تاثیرگذاری در وظایف محوله داشته باشند.

امسال را باید سال روابط عمومی دانست، چرا که با انتخاب شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری فرصتی پیش آمده است که دستاندرکاران روابط عمومی در همدل و هم زبان کردن مردم قدم پیش گذاشته و ستاره پشت ابر مانده روابط عمومی را به مدد قدرت جذبه فرمایشات مقام معظم رهبری هرچه افزونتر و درخشانتر سازند.

قرآن این کتاب تدوین شده الهی هم ادیان را صلای وحدت و اتحاد میزند و مسلمانان را فرمان صریح همبستگی و همدلی میدهد که همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و از تفرقه و جدایی و نا هماهنگی بپرهیزید.

رسانهها نیز که یکی از ارکان مهم آگاهی بخشی بوده و میتوانند در تحقق شعار سال موثر باشند حتما به کمک روابط عمومیها برای دستیابی به اطلاعات و آرامش در انتشار آنها نیازمندند. در این مجال فرصت باز کردن این موضوع که چگونه میتوان برای محقق شدن این نقشه راه نقش آفرین بود، نیست اما میتوان تاکید کرد که پیش از اینکه روابط عمومیها بخواهند نشر دهنده همدلی و همزبانی باشند باید خود ابتدا همدل و یک زبان باشند.

امسال را سال خود بدانیم و تلاش کنیم در مرحله نخست نشر دهنده همدلی در سازمانمان باشیم و سپس کمک کنیم تا رابط خوبی بین دولت و ملت برای گسترش آرامش در کشور باشیم.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٧ ۱٧:۱٨:٤٨
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط