پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کارمزد سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها ابلاغ شد

نیوزبانک-مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه های آن در مورد تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانکها ابلاغ شد.

مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیههای آن در مورد تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانکها ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیههای آن درخصوص تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپردهگذاری منابع صندوق نزد بانکها برای اجرا ابلاغ شد.

در نامه سید حمید پورمحمدی معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خطاب به سینجلی جاسبی رئیس هیات مدیره روزنامه رسمی برای ابلاغ مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیههای آن در باره تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپردهگذاری منابع صندوق نزد بانکها و درج مصوبه در روزنامه رسمی آمده است:

جناب آقای جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست مصوبات جلسه مورخ 23/12/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه آن به شمارههای172834 مورخ26/ 12/1393 و 174211 مورخ27/12/1393 و نامه شماره 174234 مورخ 27/12/1393 دبیر محترم هیأت امناء صندوق توسعه ملی درخصوص تعیین میزان کارمزد بانکها در امر سپردهگذاری منابع صندوق نزد بانکها، ارسال میشود.

خواهشمند است در اجرای تبصره (4) بند «ج» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوبات پیوست در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شود.

معاون برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سیدحمید پورمحمدی

همچنین در نامه دیگری از سوی نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خطاب به سیدصفدر حسینی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی آمده است:

پیرو مصوبه شماره 172834 مورخ 26/12/1393 در باره صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، در بند 16 «بودجه سال 1394 به تصویب رسید و پاداش عملکرد همانند سال گذشته خواهد بود» صحیح میباشد که مراتب برای اجراء ابلاغ میشود.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

با توجه به بند (8) صورتجلسه مورخ 23/12/1393 هیأت امناء صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه «نرخ کارمزد بانکها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین میشود»، به پیوست صورتجلسه مورخ 28/12/1393 کارگروه فوق مبنی بر تعیین نرخ کارمزد (5/2%) برای اجراء ابلاغ میشود.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

جناب آقای سیدصفدر حسینی

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 23/12/1393 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کلیه اعضاء تشکیل شد.

بدینوسیله مصوبات هیأت امناء به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ میشود:

صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی

1ـ در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع هیأت امناء رساندند، اعضای هیأت امناء ضمن قدردانی از تلاشهای هیأت عامل مقرر نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق و تعهدات آن در صورت لزوم در سال آینده نسبت به تشکیل جلسه هیأت امناء و تعیین اولویتها اقدام نماید.

2ـ گزارش حسابرس مستقل درخصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 ارایه و صورتهای مالی سال 1391 به تصویب هیأت امناء رسید.

همچنین اعلام شد اعضای هیأت امناء، درصورت داشتن پیشنهادات یا نقطه نظراتی درخصوص گزارش مزبور، مراتب را ظرف مدت 10روز، به دبیرخانه هیأت امناء منعکس نمایند.

3ـ هیأت امناء با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل مقرر نمود:

«در تنظیم صورتهای مالی صندوق توسعه ملی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر میزان دریافتی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی) ملاک عمل است.»

4ـ درخصوص نحوه انعکاس برداشتهای خاص در صورتهای مالی از صندوق توسعه ملی مقرر شد کارگروهی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیأت عامل صندوق و رئیس هیأت نظارت، به نیابت از هیأت امناء در چارچوب جزء (7) بند (د) اصلاحی 17/12/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ تصمیم نمایند.

5 ـ هیأت امناء حداقل نرخ سپردهگذاری ارزی برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی به میزان 8% (هشت درصد) و سایر بخشها را به میزان نرخ لایبور شش ماهه (دلار/یورو) به اضافه سه و نیم (5/3) واحد درصد نرخ لایبور (نرخ بهره بین بانکی در لندن) یا چهار (4) واحد درصد ثابت در سال حسب مورد با تشخیص هیأت عامل صندوق، تعیین نمود.

6 ـ نرخ سود تسهیلات ریالی (در شیوه سپردهگذاری منابع ریالی صندوق نزد بانکها) برای اعطای تسهیلات بخشهای آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری 14% (چهاردهدرصد) و برای بخش صنعت و معدن 16% (شانزده درصد) و مناطق محروم چهار (4) واحد درصد تخفیف از نرخهای فوق تعیین شد.

7ـ استانهای خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به لیست استانهای محروم واجد تخفیف چهار (4) واحد درصد کاهش نرخ تسهیلات ریالی اضافه گردید.

8 ـ نرخ کارمزد بانکها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین میشود.

9ـ شرکتهای دانش بنیان مشمول چهار (4) واحد درصد تخفیف تسهیلات همانند مناطق محروم گردیدند.

10ـ فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرح ذیل تصویب شد :

ـ طرحها و فعالیتهای نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه.

ـ طرحها و فعالیتهایی که بتواند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند.

ـ طرحها و فعالیتهای حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی

11ـ اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خواهدبود.

12ـ طرحها و فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به واسطه حجم بالای سرمایهگذاری موردنیاز مشمول محدودیت مندرج در بند (و) بخش پنجم نظامنامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه مورخ 19/4/1393 نمیباشد.

13ـ طرحهای بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران از رعایت بند (هـ) بخش هفتم نظامنامه موضوع فوق، مستثنی میباشد.

14ـ فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در پیوست شماره چهار (4) صورتجلسه مورخ 17/4/1393 به شرح ذیل اصلاح شد:

الف) صنعت و معدن

ـ سرمایه در گردش طرحها و فعالیتهای تولیدی

ـ طرح و فعالیتهای صادراتی

ب) گردشگری

ـ احداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمعهای رفاهی و بین راهی.

ج) آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

ـ سرمایه در گردش طرحها و فعالیتهای تولیدی

ـ صادرات محصولات کشاورزی

ـ احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانهای

ـ طرحها و فعالیتهای زیربخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی.

ـ طرحها و فعالیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

ـ افزایش بهرهوری مصرف آب از طریق روشهای نوین آبیاری و فناوریهای روزآمد و نیز طرحهای تأمین، تصفیه و انتقال آب

ـ خدمات مکانیزه کشاورزی

ـ طرحهای زیست محیطی و منابع طبیعی

تبصره ـ مجموع سهم بندهای1 و 2 این قسمت (سرمایه در گردش طرحها و فعالیتهای تولیدی) و (صادرات محصولات کشاورزی) از کل تسهیلات ریالی بخش آب و کشاورزی حداقل 50% (پنجاه درصد) و سهم سایر بندها حداکثر 50% (پنجاه درصد) تعیین میشود.

14ـ هرگونه گشایش اعتبار اسنادی براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

15ـ بودجه پیشنهادی سال 1394 هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به تصویب هیأت امناء رسید.

16ـ پاداش عملکرد پایان سال اعضای هیأت عامل همانند سال قبل تصویب شد.

17ـ براساس تبصره (4) بند (ج) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه همانند سال قبل آگهـیهای صندوق توسـعه ملی در روزنامـه دولتـی ایـران درج خواهد شد.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٧ ٠٨:۵٦:٤٨

اخبار مرتبط