پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نایب رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران:

ریسک اعتباری در خرده‌بانکداری، پائین‌تر از سایر حوزه‌های بانکداری است

نیوزبانک-دکتر شعبانیان نایب رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران در گفتگوئی ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: یکی از راهکارهای مناسب برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، بکارگیری سیستمهای مالی کارا جهت به جریان انداختن سرمایههای راکد، پراکنده و اندک در جامعه است.

دکتر شعبانیان نایب رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران در گفتگوئی ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: یکی از راهکارهای مناسب برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، بکارگیری سیستمهای مالی کارا جهت به جریان انداختن سرمایههای راکد، پراکنده و اندک در جامعه است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،دكترشعبانیان افزود:زیرا این سیستمهای کارا به واسطه کارکردهای اساسی خود همواره بهدنبال جمعآوری پساندازهای خرد افراد و هدایت آن به سمت سرمایهگذاریهای تولیدی و مولد و روانکردن فرآیند مبادله کالاها و خدمات است که موجب کاهش ریسک و هزینه تأمین سرمایه و منابع مالی شده و در نهایت بهواسطه مجراهای تراکم سرمایه و نوآوریهای فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش رفاه درسطح جامعه دارند.

فعالیتهای سیستم بانکی بطورکلی به دو گروه خرد و غیرخرد تقسیم میشود که فعالیتهای خرد یا خرده بانکداری شامل؛ ارائه مستقیم خدمات از سوی بانک به افراد نظیر؛ دریافت سپردهها، پرداخت وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه فعالیت های کوچک اقتصادی است. این حوزه از خدمات متنوعی از قبیل؛ کارتهای نقدی، کارتهای اعتباری، حسابهای جاری و پسانداز، وامهای مسکن و تأمین مالی خانوارها را در برمیگیرد.
شعبانیان افزود: این خدمات از طریق کانالهای مختلفی از قبیل؛ زنجیره شعب، دستگاههای خودپرداز، پایانههای فروشگاهی، اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک و غیره به مشتریان ارائه شود.
نایب رئیس هیأت مدیره تصریح کرد: بخشی از فعالیتهای سیستم بانکی بر روی بانکداری غیرخرد و عمده متمرکز است که این دسته به دو گروه بانکداری شرکتی و بانکداری اختصاصی تقسیم میگردد. در بانکداری شرکتی بانک تلاش میکند به مشتریان حقوقی بزرگ خود متناسب با هرنوع کسب و کار خدمات خاصی ارائه و نیازهای مالی آنان را برآورده نماید. البته در بانکداری اختصاصی دارائیهای اشخاص نیز مدیریت شده خدمات متنوع مورد نیاز به آنان ارائه میگردد.
وی تصریح کرد: تفاوتهای زیادی بین بانکداری خرد با سایر بانکداریها وجود دارد که می توان گفت؛ ایجاد و توسعه خدمات بانکداری شرکتی و همچنین بانکداری اختصاصی مستلزم وجود نیروی انسانی خلاق و متخصص است درصورتیکه خرده بانکداری عموماً نیازمند وجود نیروی انسانی آشنا با مباحث عمومی بانکداری است. برخلاف بانکداریهای شرکتی و اختصاصی، گستره جغرافیائی ارائه خدمات در خرده بانکداری وسیع بوده و مستلزم وجود سیستم نرمافزاری بروز و کارآمد میباشد.
نایب رئیس هیأت مدیره اضافه کرد: در بانکداریهای شرکتی و تخصصی وجود شرکتهای تابعه بانک از قبیل؛ شرکتهای تأمین سرمایه، بیمه، کارگزاربورس، صرافی و صندوقهای سرمایهگذاری متنوع الزامی است درحالی که ارائه خدمات خردهبانکداری لزوماً وابسته به وجود شرکتها نمیباشد. در خردهبانکداری از انجائیکه اعطای تسهیلات عموماً به صورت غیرمتمرکز و به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت میپذیرد سبد تسهیلات بانک از تنوع بالائی برخوردار بوده و ریسک اعتباری در آن پائینتر از بانکداری شرکتی است.
شعبانیان خاطرنشان ساخت: تسهیل در انجام مبادلات جامعه، فراهم نمودن دسترسی عمومی به ارائه خدمات مطلوب مالی و بانکی از طریق تکنولوژیهای نوین الکترونیکی و کاهش رفت و آمدهای غیرضروری مردم، رسوب منابع در بانک به منظور تأمین نیازهای مالی خانوارها و ایفای مسئولیت اجتماعی از طریق تأمین مالی کسب و کاریهای خرد از مهمترین مزایا و عوامل گسترش خدمات خردهبانکداری در جامعه بهشمار میرود.
وی درپایان عنوان کرد: فلسفه اصلی پست بانک ایران ارائه خدمات مطلوب خرده بانکداری درجامعه است که بخشی از این خدمات مستلزم راهاندازی سیستم COD، همکاری نزدیک این بانک با پست میباشد که میتواند موجب به کاهش رفت و آمدهای غیرضروری هموطنان کمک کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠٣ ۱۲:۲۵:۵٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط