پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

حسین محمدپورزندی

توجه به مدیریت هزینه در پیشبرد اهداف بانک

نیوزبانک-مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت مدیریت هزینه تصریح کرد: در مدیریت هزینه باید علاوه بر ارتقاء شاخصهای بهرهوری ، به گونهای عمل شود که همه مجموعه بانک، به ویژه نیروی انسانی بهترین بهره اقتصادی و معنوی را کسب کنند.


مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت مدیریت هزینه تصریح کرد: در مدیریت هزینه باید علاوه بر ارتقاء شاخصهای بهرهوری ، به گونهای عمل شود که همه مجموعه بانک، به ویژه نیروی انسانی بهترین بهره اقتصادی و معنوی را کسب کنند.
به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك، حسین محمدپورزرندی، با تاکید بر اهمیت توجه به نیروی انسانی اظهار کرد: اعتقادداریم که اگر بانک بخواهد با شتاب بیشتر و با کیفیت بهتر به ارائه خدمات و همچنین به سمت ارتقاء بانکداری پیش رود، باید به منابع انسانی توجه ویژه داشته باشد و از این رو این موضوع را به عنوان یکی از استراتژیهای بانک قرار دادیم.
پورزرندی، گردش شغلی، توجه ویژه به همکاران از جنبههای مختلف شخصیتی، آموزشی و ... را از سیاستهای کلان بانک دانست و خاطرنشان کرد: در پیشبرد اهداف بانک، وقتی سخن از صرفهجویی به میان میآید، آنچه به غلط در ذهن افراد متبادر میشود، کاهش هزینه است ، در حالیکه صرفهجویی به معنای کاهش هزینهها نیست، بلکه مدیریت هزینه است.
وی افزود: در مدیریت هزینه علاوه بر ارتقاء شاخصهای بهرهوری بانک، به گونهای عمل شود که همه مجموعه بانک، به ویژه همکاران بهترین بهره اقتصادی و معنوی را از این نگاه کسب کنند.
پورزرندی با تاکید بر اهمیت توجه به نیروی انسانی و ابعاد شخصیتی و ارتقاء توانایی آنها و همچنین توجه به معیشت کارکنان و خانواده آنان، اظهار کرد: سازمان موفق، سازمانی است که از افرادی آگاه، باانگیزه و به روز بهرهمند باشد و بانک شهرسعی دارد تا در همه این موارد، سرآمد باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲٤ ۱٤:٤۵:۲۹
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط