پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده بانک‌ها اصلاح شد

حق عضویت بانک ها در صندوق ضمانت سپرده ها کاهش یافت

نیوزبانک- بانک مرکزی اصلاحیه و متن نهایی «آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» را ابلاغ کرد که مهمترین فراز آن کاهش حق عضویت بانکها از ۱.۵ درصد کل سپرده بانکها به ۲۵ صدم درصد پس از کسر سپرده قانونی است.

بانک مرکزی اصلاحیه و متن نهایی «آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» را ابلاغ کرد که مهمترین فراز آن کاهش حق عضویت بانکها از ۱.۵ درصد کل سپرده بانکها به ۲۵ صدم درصد پس از کسر سپرده قانونی است.

به گزارش نیوزبانک، بانک مرکزی در قالب بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری، اصلاحیه و متن نهایی «آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» را در ۱۹ ماده به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

این اصلاحیه پس از آن انجام شد که بانکها و موسسات اعتباری انتقادات زیادی به جزئیات آییننامه وارد کردند.

بعد از تصویب اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها، آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها تدوین و در نیمه اول سال ۹۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

این آییننامه محل اشکال و انتقاد مدیران عامل بانکها قرار گرفت چرا که براساس یکی از موارد این قانون، همه بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به پرداخت ۱.۵ درصد از سپردهها میکردند.

در شهریور ماه همان سال مدیران عامل بانکهای بورسی و شورای عالی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی شهریور ماه ۹۲ در نامهای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف اجرای این آییننامه و بازنگری در مفاد آن شدند.

در بخشی از این نامه آمده بود: آیین نامه بدون در نظر گرفتن نقطهنظرات کارشناسی تهیه و ابلاغ شده است که به عنوان مثال میتوان به نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در نظر گرفتن حق عضویت سالیانه این صندوق به عنوان هزینه بانکها همچنین تأثیر این موضوع بر نقدینگی نظام بانکی که صرفاً برای بانکهای پذیرفته شده در بورس حدود ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود، اشاره کرد.

پس از اعتراضات بانکها اجرای آیین نامه مسکوت ماند و دیگر خبری از این ماجرا نشد تا اینکه بانک مرکزی اصلاحیه آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها را روی خروجی خود قرار داد.

در متن منتشر شده ۱۰ مورد اصلاحی دیده میشود. یکی از مهمترین اصلاحات، کاهش پرداخت حق عضویت از ۱.۵ درصد تمام سپردهها به ۲۵ صدم درصد تمامی سپرده پس از کسر سپرده قانونی است.

همچنین درصد تضمین از حداکثر ۳ درصد تمای سپردهها به حداکثر یک درصد و حداقل ۲۵ درصد تغییر کرده است.

متن بخشنامه به این شرح است: احتراماً،پیرو بخشنامه شماره ۱۴۳۰۲۲/ ۹۲ مورخ ۱۳۹۲.۵.۱۵ در خصوص ارسال «آییننامه میران و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها»، موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۱۳۹۲.۵.۲ هیات محترم وزیران و با عنایت به مشکلات عنوان شده از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی پیرامون میزان حق عضویتها در صندوق و همچنین برخی ابهامات و ایرادات در مفاد آییننامه یاد شده، بدین وسیله به استحضار میرساند آییننامه مزبور، پس از بررسیهای مجدد و اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور، در هیات محترم وزیران اصلاح و به تصویب رسید.

ضمن ابراز تشکر از همفکری و مشارکت آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی در تدوین و اصلاح این آییننامه، به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ ت ۴۹۸۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۱۰ هیأت محترم وزیران در خصوص ابلاغ اصلاحیه «آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» به همراه یک نسخه از آییننامه اصلاح شده جهت استحضار و بهرهبرداری ایفاد میگردد.

در این ارتباط شایان ذکر است با عنایت به این که پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی، پولی و اعتباری در گروه همفکری، همدلی و همکاری نهادهای شکلدهنده بازار پولی کشور، به ویژه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اجرای تکالیف قانونی و دستورات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، از این رو خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب فوق به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن، نظارت لازم به عمل آید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

آییننامه میزان و نحوه دریافت عضویت در صندوق ضمانت سپردهها موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۲.۵.۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:

۱- دربند (ج) ماده (۱)، عبارت «و شعبه بانک خارجی» بعد از عبارت «اعتباری غیربانکی» اضافه میشود.

۲- متون زیر به بندهای (و) و (ز) به ماده (۱)، الحاق میشوند:

«و- موسسه اعتباری تازه تأسیس: مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آییننامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت میدارد.

ز- سقف تضمین: حداکثر میزان ریالی سپردههای هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱.۵.۲۲ و اصلاح بعدی، تحت تضمین صندوق ضمانت سپردهها میباشد.»

۳- در ماده ( ۷) عبارت «معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک » جایگزین عبارت «معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری » و در تبصره ماده یادشده، عبارت «دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی » جایگزین عبارت «درصد سرمایه اعطایی » میشود.

۴- متن زیر جایگزین ماده ( ۸) و تبصره آن می شود:

« ماده ۸- مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مکلف است ظرف مدت یک صد
و بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید.

تبصره- مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید.»

۵- در بند ( ۱) ماده ( ۹)، عبارت « بیست و پنج صدم» جایگزین عبارت « یک و نیم درصد» و عبارت « تمای سپردهها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق» جایزگزین عبارت « تمامی سپرد ههای مؤسسه اعتباری» میشود.

۶- در بند ۲ ماده (۹) عبارت « تمامی سپرد هها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق» جایگزین عبارت « تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری» و عبارت « درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنجصدم درصد کمتر نخواهد بود» جایگزین عبارت « در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود» میشود.

۷- در تبصره ( ۱) ماده ( ۹)، عبارت « خرداد ماه سال بعد » جایگزین عبارت «فروردین ماه همان سال» میشود.

تبصره های ( ۱) و ( ۲) ماده ( ۹)، به عنوان تبصره های ( ۲) و ( ۳) تلقی و متن ذیل به عنوان تبصره ( ۱) ماده (۹)،الحاق میشوند.

«تبصره- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود، صندوق میتواند با رعایت مقررات مربوط، نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید.»

۹- در ماده ( ۱۰ )، عبارت «شهریور ماه» جایگزین عبارت «خرداد ماه» میشود.

۱۰- -در تبصره ماده ( ۱۳ )، عبارت «وزیران عضو شورای پول و اعتبار» جایگزین عبارت «هیات وزیران» میشود.

آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آییننامه، در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- صندوق: صندوق ضمانت سپردهها.

ج- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲۲ ٠۹:٤٦:۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!