پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک مرکزی اعلام کرد:

۱۵.۵ هزار برگ سفته و برات برگشت خورد

نیوزبانک-در۱۰ ماه اول امسال ۱۵.۵ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۸۱۸.۰ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.

در۱۰ ماه اول امسال ۱۵.۵ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۸۱۸.۰ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: طبق آمار ﺷﻌﺒﻪ واﺧﻮاﺳﺖ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در دي ماه ۹۳ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۰/۸ ﻫﺰار ﺑـﺮگ ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎدل ۱۵۵.۸ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان واﺧﻮاﺳـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ.

در اﻳـﻦ ﻣـﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺘﻪ و برات واﺧﻮاﺳﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ترتیب ۵۴/۸ و ۴۴/۳ رﺳـﻴ ﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ به ترتیب ۲۸/۳ درصد و ۷۵/۱ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺎه ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ۱۳۹۲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ۳۹.۱ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۲۰/۱ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ است.

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات واﺧﻮاﺳﺖ ﺷـﺪه در دي ماه۱۳۹۳ ﺑـﻪ ﻋـﺪد ۸۱/۰ رسید. ﻋـــﺪد ﺷـــﺎﺧﺺ ﻣـــﺬﻛﻮر در دي ۱۳۹۲ معادل ۴۱/۰ ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ.

۱۰ ماه ابتدای سال ۹۳

در ده ماه اول سال ۹۳ حدود ۱۵.۵ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۸۱۸.۰ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۰۱.۰ و ۸۰.۲ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱۱.۱ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۱۵.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ده ماه اول سال ۹۳ به عدد ۷۶.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در ۱۰ ماه اول سال ۹۲ معادل ۱۰۳.۲ بوده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۲٣ ۱۵:۱٦:۱۹
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط