پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جزئیات شیوه اخذ آرا اعلام شد؛

حقوقی ها در انتخابات اتاق بازرگانی می توانند نماینده بفرستند

نیوزبانک- انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی دستورالعمل اجرایی شماره دو برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی را منتشر کرد.

انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی دستورالعمل اجرایی شماره دو برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی را منتشر کرد.

به گزارش نیوزبانک به نقل از ستاد خبری ائتلاف بزرگ ، محمدرضا رمضانی، دبیرانجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی این دستورالعمل را به روسای اتاق های سراسر کشور ابلاغ کرده است.بر اساس این ابلاغیه:

الف: احراز هویت رای دهندگان به صورت الکترونیکی و از طریق کارت های هوشمند عضویت یا بازرگانی صورت می پذیرد. لذا درروزاخذ رای، رای دهنده می بایست کارت هوشمند خود را به همراه داشته باشد. در غیر اینصورت فرد نمی تواند برگه رای دریافت نماید.

تبصره 1: بر اساس تبصره 5-6 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها، رای دادن اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با حضور دارنده کارت عضویت یا بازرگانی امکان پذیر است و هیچگونه وکالت نامه ای قابل پذیرش نیست.

تبصره 2: در خصوص اشخاص حقوقی، در صورتیکه دارنده کارت امکان حضور در محل اخذ رای را نداشته باشد،یکی از اعضای هیات مدیره ذیربط با در دست داشتن مدارک زیر می تواند در محل اخذ رای حاضر شده و رای آن شخص حقوقی را در صندوق بیاندازد:

1-اصل کارت هوشمند عضویت یا بازرگانی شخص حقوقی

2- صورتجلسه هیات مدیره مبنی برتعیین ایشان جهت رای دادن

3-آخرین نسخه مصدق روزنامه رسمی متضمن نام کسی که جهت رای دادن تعیین شده است. (عضو هیات مدیره)

ب: شرایط لازم برای رای دهندگان:

1-دارا بودن کارت هوشمند(عضویت یا بازرگانی) از اتاق محل اخذ رای، که در تاریخ18/12/93 معتبر بوده و تاریخ صدورآن کارت هوشمند،18/12/92 و یا قبل از آن باشد.

2- در صورتی که کارت هوشمند فردی، دارای فرآیند جاری (تمدید، تغییر، انتقال، تبدیل یا المثنی) باشد؛ بایستی حداکثر تا تاریخ 10/12/93 این فرایند به اتمام رسیده و فرد کارت هوشمند خود را دریافت نموده باشد.

تبصره 1: در صورتیکه فردی دارای کارت عضویت یا بازرگانی هوشمند حقیقی باشد و همچنین کارت عضویت یا بازرگانی هوشمند حقوقی نیز داشته باشد، در روز رای گیری(مورخ 18/12/1393) فقط با استفاده از یکی ازآنها می تواند برگه رای را دریافت نموده و رای خود را در صندوق بیاندازد.

ج: آماده سازی صندوق رای: اعضای هیات نظارت موظفند یک ساعت قبل از ساعت آغاز اخذ رای صندوق رای را بررسی کامل نموده و پس از اطمینان از خالی بودن آن لاک و مهر کرده و برای اخذ رای آماده نمایند.

د: پس از ورود فرد رای دهنده به محل رای گیری،متصدی احراز هویت، کارت هوشمند وی را اخذ نموده و در دستگاه کارت خوان سامانه احراز هویت قرار می دهد. سپس هویت وی را با اطلاعات کارت تطبیق داده وپس ازاحراز شرایط رای دادن توسط سامانه احراز هویت(بر اساس شرایط ذکر شده در بند ب فوق الذکر)، مشخصات رای دهنده را در قسمت ته فیش برگه رای ثبت می نماید.

پس از آن، رای دهنده، اثر انگشت خود را در قسمت مشخص شده در ته فیش برگه رای درج می کند، سپس متصدی احراز هویت برگه رای را از ته فیش آن جدا نموده و پس از فعال نمودن آن بوسیله بارکدخوان،برگه را به رای دهنده تحویل می دهد.

تبصره1: در این مرحله، کارت هوشمند فرد رای دهنده، نزد مجریان برگزاری انتخابات باقی خواهد ماند تا زمانی که رای دهنده، برگه رای تکمیل شده را در صندوق بیاندازد. آنگاه کارت هوشمند فرد تحویل وی خواهد شد.

تبصره 2: هیات نظارت مکلف است ته فیش برگه رای ها را پس از برگزاری انتخابات،به همراه سایر اوراق(براساس ماده 7- 2 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها) برای انجمن نظارت بر انتخابات ارسال کند.

تبصره 3: با توجه به اینکه شمارش آراء به صورت مکانیزه انجام می شود،در صورتیکه برگه رای توسط مسئول احراز هویت و بوسیله بارکد خوان فعال نگردیده باشد، آرای ثبت شده در اینگونه برگه ها شمارش نخواهد گردید. مسئولیت احراز هویت مکلفند در این خصوص دقت ویژه داشته باشند تا کلیه برگه های آرای تحویلی، بوسیله بارکد خوان فعال شده باشد.

تبصر 4: در صورتیکه فرد رای دهنده مجددا جهت دریافت برگه رای مراجعه نماید، سامانه احراز هویت به وی اجازه دریافت برگه رای جدید را نخواهد داد وپیغام "این شخص قبلا رای داده است" را نمایش می دهد.

ه: با توجه به اینکه شمارش آرای انتخابات به صورت مکانیزه انجام می گردد، متناسب با این روش برگه های رای با فرمت ویژه تدارک دیده شده است. به گونه ای که آرا به صورت گزینه ای در برگه رای درج می گردند و تنها رای های درج شده در این برگه ها شمارش خواهند شد.

و: رای دهنده، اسامی کاندیداها را در برگه رای قرائت کرده و مربع مقابل نام نامزده های مورد نظر خود را با خودکار آبی یا مشکی به صورت کامل پر نموده و پس از تکمیل، برگه رای را در صندوق می اندازد. پس از این کار، متصدی صندوق، کارت هوشمند فرد رای دهنده را به وی تحویل می دهد.

تبصره1: با توجه به اینکه شمارش آرا به صورت مکانیزه می باشد؛ پس از پر کردن مربع مقابل اسم نامزد، رای دهنده نمی تواند از انتخاب خود صرف نظرنماید. لذا در صورتیکه رای دهنده، در مربع مقابل نام نامزد ها، علامتی بگذارد و یا اسامی و مربع مقابل آنها را مخدوش نماید(به عنوان مثال برای تاکید برای عدم انتخاب کاندیداهای باقیمانده)؛ این کار به منزله انتخاب این نامزد ها خواهد بود و در شمارش آرا لحاظ می شود. لذا رای دهنده می بایست در زمان تکمیل برگه رای، دقت کافی داشته باشد و همچنین از برگه رای به دلیل حساسیت از تاخوردگی مراقبت نماید. زیرا پس از فعال سازی برگه رای و تحویل آن به رای دهنده ، به هیچ عنوان برگه رای جدید یا جایگزین به وی داده نخواهد شد.

تبصره 2: در صورتی که برگه رای مخدوش شود،می بایست توسط رییس هیات نظارت باطل و ضبط شده و مشخصات آن در صورت جلسه ثبت گردیده و پس از برگزاری انتخابات، به همراه سایر اوراق ( بر اساس ماده 7-2 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها) برای انجمن نظارت بر انتخابات ارسال شود.

تبصره 3: اگر در هرکدام از گروه های چهارگانه برگه رای ( بازرگانی، صنعت، معدن یا کشاورزی)، بیش از تعداد مجاز از کاندیداها انتخاب شده باشد؛ رای افراد اضافی انتهای لیست در آن گروه از درجه اعتبار ساقط می باشد و شمارش نخواهد شد. لذا در این خصوص نیز لازم است رای دهندگان دقت کافی را داشته با شند.

2- نحوه استخراج آرا

الف: هیات نظارت، پس از پایان اخذ رای مجددا لاک و مهر صندوق را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه از صحت لاک و مهر مطمئن گردید، اقدام به بازگشایی صندوق نموده و تعداد اوراق رای را شمارش می کند. در انتهای شمارش برگه ها، می بایست معادله زیر برقرار باشد:

" تعداد برگه های موجود در صندوق باید کمتر یا مساوی تعدادنفرات دریافت کننده برگه رای منهای تعداد رای های باطل شده باشد." در صورتیکه تعداد اوراق رای شمارش شده بیشتر از تعداد مذکور باشد بدین معنی است که این اوراق، فعال نشده اند. لذا بصورت خودکار توسط سامانه شمارش آرا شناسایی شده و رای آنها در نظر گرفته نمی شود.

ب: شمارش آرا به صورت مکانیزه خواهد بود و متصدیان شمارش آرا می بایست رای ها را بصورت دسته های 30 تایی مرتب نموده و در دستگاه اسکنر قرار دهند. سامانه شمارش آرا، برگه ها را اسکن می نماید و تعداد اسکن شده باید مطابق تعداد برگه قرار داده شده در دستگاه باشد.رای های درج شده در برگه های اسکن شده، بصورت خودکار توسط سامانه شمارش آرا قرائت شده و در انتهای فرآیند اسکن نمودن برگه های رای، نتیجه شمارش آرا توسط سامانه اعلام خواهد شد و بصورت چاپی در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد. این برگه ملاک شمارش آرا انتخابات است.

تبصره1: سامانه شمارش آرا به گونه ای طراحی شده است که اگر یک برگه تعرفه دو بار در دستگاه اسکنر قرار گیرد شمارش آرا مربوط به آن برگه را فقط یک بار لحاظ خواهد کرد.

ج: رئیس هیات نظارت پس از دریافت صورت چاپ شده نتایج شمارش آرا از سامانه، مراتب را صورت مجلس و به امضاء اعضا هیات رسانیده و یک نسخه از صورت مجلس مزبور را برای انجمن نظارت ارسال می نماید. بعد از تایید انجمن نظارت، نتیجه انتخابات در محل اتاق مربوطه با الصاق آگهی در تابلو اعلانات و سایت اتاق به اطلاع عموم رسانده است.

د: چنانچه پس از برگزاری انتخابات، هر یک از شرکت کنندگان یا کاندیداها نسبت به سوء جریان و یا نحوه انتخابات معترض باشند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلام نتیجه آرا، اعتراض خود را کتبا با قید دلیل و مدرک به «هیات نظارت» محل تسلیم و هیات نیز مکلف است حداکثر ظرف "سه روز" به اعتراضات واصله رسیدگی ونظر خود را اعلام نماید. چنانچه معترضان نسبت به تصمیم هیات نظارت نیز اعتراض کنند، اعتراض واصله قابل رسیدگی در انجمن نظارت است و انجمن ظرف 5 روز نسبت به موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. مطابق با بند5-9 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها، اعتراض به نظر انجمن نظارت، در شورای عالی نظارت قابل رسیدگی است و تصمیم شورای عالی نظارت قطعی و لازم الاتباع است.

ه: رئیس هیلت نظارت پس از خاتمه انتخابات، گزارش کار و نتیجه را صورتجلسه نموده و همراه نسخه ای از صورتجلسات هیات به انجمن نظارت تسلیم می نماید. علاوه بر آن، کلیه ته فیش برگه رای ها و نیز برگه های رای شامل شمارش شده ها، ابطالی ها و مخدوش شده ها و تعرفه های خام باقیمانده به همراه یک نسخه از سامانه احراز هویت و شمارش آرا و اطلاعات ثبت شده در آنها(ظبط شده در یک عددDVD) می بایست به صورت لفاف و مهر و موم شده و در جعبه مقاوم درمقابل ضربه یا شکستگی تحویل انجمن نظارت گردد.

و:چنانچه نحوه شمارش آرا و صحت نتایج،مورد اعتراض قرار گیرد انجمن می تواند اقدام به باز شماری آرا نماید. نظر انجمن در این مورد لازم الاتباع خواهد بود و چنانچه تخلفی انجام شده باشد می تواند نسبت به ابطال بعضی از آرا یا انتخابات اقدام نماید.

ز: انجمن نظارت پس از احراز صحت انتخابات هر یک از اتاق ها، نتایج انتخابات را در پورتال اتاق ایران و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عمومی آگهی و اعتبار نامه های اعضای منتخب را صادر نماید.

3- سایر موارد

الف: هزینه های مربوط به انتخابات در خصوص هر یک از اتاق ها، بر عهده اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی شهرستان مرتبط است.

ب: هیات نظارت مکلف است با فرمانداری و نیروی انتظامی کتبا هماهنگی کند و برای برقراری نظم و امنیت انتخابات در محل،درخواست کند.

ج: قانون«اتاق ایران» و آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها مصوب 15/10/1392 شورای عالی نظارت و نمونه برگه های مورد عمل به ضمیمه این دستور العمل است.

د: اخذ تصمیم نسبت به مواردی که در این دستور العمل یا آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان و قانون«اتاق ایران» پیش بینی نشده است به عهده«انجمن نظارت» خواهد بود.

ه: این دستور العمل در اجرای تبصره(2) ماده (15) قانون اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و ماده(5) آیین نامه تشکیل نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب3/9/1381 و اصلاحات بعدی توسط شورای عالی نظارت بر اتاق ایران؛ در جلسه مورخ 7/12/1392 «انجمن نظارت» تصویب و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۱۱ ٠٠:۱۵:۵٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!