پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

حسن زاده، مدیر عامل:

پست بانک ایران در کاهش هزینه‌های ملی نقش مهمی دارد

نیوزبانک- پست بانک با توجه به فراهم نمودن دسترسی عمومی و ارائه آسان خدمات متنوع بانکی به هموطنان در روستاها و مناطقدوردست کشور توانسته است نقش مهمی در کاهش هزینههای ملی ایفاء نماید.

پست بانک ایران با توجه به فراهم نمودن دسترسی عمومی و ارائه آسان خدمات متنوع بانکی به هموطنان در روستاها و مناطقدوردست کشور توانسته است نقش مهمی در کاهش هزینههای ملی ایفاء نماید.

به گزارش نیوزبانک، مهندس حسن زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در مراسم اختتامیه سومین هماندیشی آموزشی بازرسان و حسابرسان این بانک در شیراز که رؤسای شعب استان فارس نیز حضور داشتند ضمن بیان مطلب فوق گفت: درجاهائی که سایر بانکها حضور ندارند پست بانک ایران به جرأت حضور یافته و توانستهاست با پرداخت تسهیلات خرد انواع مشاغل کوچک و متوسط را در راستای کمک به رونق اقتصادی و آبادانی روستاها ایجاد کند.
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم بازرسان و حسابرسان گفت: باید در کار خود امانتدار و وفادار بوده و درمقابل تخلفات زبان محکمی داشته باشیم.
حسنزاده با بیان حدیثی از حضرت امامسجاد(ع) درخصوص عظمت امانتداری و اینکه نباید امانت مردم مورد تعرض قرار گیرد تصریح کرد: باید همواره رازدار مردم باشیم مگر در زمانی که احساس کنیم حقی ضایع شده و فقط در مقام احقاق حق است که میتوانیم اظهارنظر کنیم.
رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران با تأکید بر پرهیز از تندروی و مقایسه بین تقصیر و قصور اظهارداشت: بین کسانی که مرتکب خطای غیرعمد شده و با کسانی که با نیت و قصد قبلی وارد جریان سوء میشوند تفاوت وجود دارد. نباید هیچ گذشتی برای سوء استفادهکنندگان قائل بود و لازم است بازرسان و حسابرسان نسبت به مسائل مختلف حوزه بانکی بهویژه ضمانتنامهها دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.
حسن زاده با مهم توصیف کردن جایگاه بازرسان در مقام قضاوت گفت: قضاوت آنان بسیار مهم است و حتماً باید خدا را در نظر داشته باشند و بدون غرض شخصی، نظارت قوی و با همدلی و همفکری امور را پیش ببرند. چرا که وظیفه همه جلوگیری از وقوع جرم است.
مدیرعامل پست بانک ایران ضمن تأکید بر نظارت مستمر از شعب و دفاتر بیانداشت: امر نظارت و کنترل همواره باید هم به صورت برنامهریزی شده و اطلاع قبلی و هم بدون اطلاع همراه با دانش و علم و اطلاعات کافی انجام شود. چرا که همه به نوعی در صورت وقوع جرم مقصر هستیم.
وی درپایان با تقدیر از برگزارکنندگان این هماندیشی و ارائه توصیههای لازم و تأکید بر حفظ اقتدار مدیران و حفظ حیثیت و آبروی افراد عنوان کرد: بازرسان و حسابرسان و مدیران دو بازوی اجرائی هستند که نباید باهم بیگانه باشند. امیدوارم با توکل به خدا و ارائه خدمات مناسب به هموطنان روز به روز شاهد ارتقاء جایگاه بانک بویژه در زمینه خدمترسانی به مناطق محروم و روستائی باشیم چرا که قطعاً اجر اخروی و دنیوی خواهد داشت.
حسن شجاعی رئیس ادارهکل بازرسی و حسابرسی و مبارزه با پولشوئی نیز در هماندیشی مذکور عنوان کرد: بازرسان و حسابرسان به عنوان محرکهای درون سازمانی هستند و باید مدیران و رؤسای شعب را نسبت به مسائل حساس کرده و برای روانسازی کارها همواره آموزشهای مستمری داشته و مجهز به علم و آگاهی روز شوند.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که مبازره با فساد بزرگترین دغدغه جامعه بشری است تصریح نمود: باید مربع مقابله یعنی؛ اراده واقعی، حساسنمودن حوزهها به کار خود، آموزش مستمر و استمرار در نگاه بازرسی و حسابرسی را ایجاد کنیم تا متخلفان بترسند.
رئیس ادارهکل بازرسی و حسابرسی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد این ادارهکل و تأکید به بازرسان و حسابران بر بازدید مستمر از شعب و دفاترخدمات بانکی اظهارداشت: تحمل در مقابل فساد باید همواره صفر باشد و در کنار آن باید به سایر مسائل نیز توجه کرد و هرجا نیاز به تشویق است باید انجام شود.
شجاعی گفت: بر این باور هستیم که پیشگیری بهتر از درمان است و در مقابل فساد تحمل ما صفر است و معتقدیم که آبروی افراد همه زندگی آنهاست و باید به این مهم توجه ویژهای داشت.
وی تصیرح کرد: حضورمان در شعب و دفاترخدمات بانکی باید با برنامهریزی و آگاهی باشد و لازم است دارای وحدت رویه بوده و از همه توانائیها و آموزشهای لازم استفاده نمود.
شجاعی در پایان توصیههای لازم را به بازرسان و حسابرسان به منظور ارتقاء آگاهی و حساسیت کامل آنان نسبت به مسائل بازرسی و حسابرسی و همچنین نقش آنان در ایجاد محیطی امن برای شبکه بانکی و مدیریت مناسب و تسلط بر نرمافزارها، بخشنامهها و دستورالعملها، مکاتبات اداری و گزارش نویسی دقیق ارائه کرد.
علی آزاد رئیس ادارهکل آموزش و تحقیقات نیز در ابتدای این همایش تصریح کرد: بازرسان و حسابرسان باید برای همه امیدواری ایجاد کرده و با خدمت صادقانه امانتدار خوبی برای همگی باشند.
وی ضمن مهم توصیف کردن نقش بازرسان و حسابرسان گفت: بازرس کسی است که از تخلفات پیشگیری میکند و در کنار آن بحث ارزیابی و شناخت و کنترل را مدنظر دارد و در عین حال دارای روحیه، کرامت و امیدواری است.
آزاد، آموزش بویژه آموزشهای کاربردی را مهم دانست و اظهارداشت: آموزشها باید پویا باشند نه ایستا و نباید قانع شویم که به مسائل آشنایی کافی را داریم. باید در ارتباط با مسئله آموزش خود را به آموزش کاربردی عادت دهیم.
رئیس ادارهکل آموزش و تحقیقات با بیان اینکه آموزش کاربردی تأثیر مثبتی در تحقق اهداف دارد تصریح کرد: بحث آموزش کاربردی در تعامل بین کارکنان و استادان در ارتباط با شرح وظیفه تأثیرات عمیقی در پیشبرد اهداف بانک دارد و باید با تشریک مساعی و وحدت نظر با یکدیگر مسائل را حلاجی و به یک نقطه مشترکی برسیم.
وی هدف از برگزاری این نوع هماندیشیها را انتقال تجارب، بحث و تبادل نظر کارشناسان درخصوص مسائل بازرسی و حسابرسی و بررسی آن دانست و برانگیزه لازم جهت آموختن و بروزکردن اطلاعات خود برای پیشبرد برنامههای بانک تأکید کرد.
آزاد درپایان از حمایتهای رئیسهیأت مدیره و مدیرعامل به جهت توجه به امور آموزشی کارکنان برگزاری چنین هماندیشیهائی تقدیر و از همه درخواست کرد انتقادها و پیشنهادها خود را مطرح تا در در برنامههای آینده مدنظر قرار گیرد.
بهرام رضائیعرب مدیرشعب پست بانک استان فارس نیز در این هماندیشی گفت: بازرسان و حسابرسان یاریرسان مسئولان هستند و با مشاوره خود میتوانند در همه زمینهها به مدیران جهت پیشرفت و تعالی بانک و همچنین جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمک کنند.
وی تصریح کرد: هدف از برگزاری اینگونه هماندیشی را انتقال تجارب و توانمندیهای کارکنان بخش بازرسی و حسابرسی و ارتقاء سلامت اداری و اثربخشی در بانک بیان کرد.
رضائیعرب ضمن تأکید بر انتقال موارد آموزشی مطرح شده در این همایش به شعب و استفاده از فرصت بوجود آمده تصریح کرد: بازرسان و حسابرسان با چشمان تیزبین خود از هرگونه سوء استفاده در بانک جلوگیری کرده و آرامش و اطمینان را در شبکه بوجود میآورند و لازم است که با اطمینان خود، حرکت رو به جلو را در مجموعه بانکی رونق میدهند.
مدیرشعب استان فارس با مهم برشمردن وظایف بازرسان و حسابرسان و به حداقل رساندن تخلفات و حفظ قوانین و مقررات توسط آنان اظهارداشت: خواسته مدیران عالی و بازرسان ایجاد ترس نیست بلکه رونق شبکه و ایجاد آرامش برای همه به ویژه مشتریان است.
رضائیعرب بر کنترل و نظارت هدفمند تأکید کرد و از همه درخواست کرد از آگاهی و دانش بازرسان و حسابرسان استفاده نموده تا در تهیه بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی شفافسازی بیشتری داشته باشند.
وی درپایان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بخش بازرسی و حسابرسی استان و تقدیر از برگزار کنندگان این هماندیشی، خواستار استمرار و تقویت دورههای آموزشی و تقویت بازرسی الکترونیکی جهت ارتقاء سلامت اداری شد و ابراز امیدواری کرد؛ برگزاری این هماندیشی مثمرثمر واقع شود.
همچنین مهندس حسنزاده پیش از حضور در همایش مذکور از شعبه دستغیب شیراز بازدید و رهنمودهای لازم را به کارکنان آن ارائه و سپس به همراه سیدرحمان حسینپور رئیس ادارهکل حوزه مدیریت و روابط عمومی، بهرام رضائیعرب مدیرشعب پست بانک استان فارس و دیگر مسئولان پست بانک استان، ابراهیم عوضپور معاون امور روستائی و شوراها استانداری فارس، دهیار و دیگر مسئولان محلی از دفترخدمات بانکی روستای سلطانآباد شهرستان شیراز بازدید و ضمن استماع مسائل و مشکلات مسئول دفتر و کارگزاران آن، توصیههای لازم جهت کمک به پیشرفت دفتر و خدمات صندوق تأمین مالی خرد روستائی ارائه کرد و گفت: منابع حاصله باید صرف توسعه و رونق خود روستاها و اشتغالزائی در این مناطق شود.
وی افزود: هدف پست بانک ایران، خدمترسانی به روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته است. خوشبختانه با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسترها و امکانات خوبی ایجاد شده و فضای کسب و کارها فراهم شده است.
حسنزاده تأکید کرد: با کمک دهیار و معتمدین روستاها میتوانیم اشتغالزائی خوبی در این مناطق ایجاد کنیم.
علینژاد زراع مسئول دفترخدمات بانکی روستای سلطانآباد نیز در جریان این بازدید ضمن تقدیر از حضور مهندس حسنزاده، گزارشی از عملکرد و نحوه فعالیت و راهاندازی آن ارائه کرد و اظهارداشت: این روستا قطب صنعتی محسوب میشود و 10هزار جمعیت دارد و بیش از 6 هزار حساب در این دفتر افتتاح شده و یک هزار سرپرست خانوار نیز یارانه خود را از این دفتر دریافت میکنند.
وی تصریح کرد: این دفتر مجهز به دستگاه خودپرداز(ATM) است که روزانه 350 تراکنش دارد و علاوه بر آن 250 دستگاه کارتخوان(POS) پست بانک ایران را در سطح روستا توزیع کرده است.
زارع اضافه کرد: بسیاری از مستمری بگیران سازمانها و حتی دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و امام جماعت حقوق خود را از این دفتر دریافت میدارند.
رضائیعرب نیز در این بازدید ضمن پاسخگوئی به سئوالات مطرح شده، گزارشی از دفاتر روستائی استان به ویژه این دفتر ارائه کرد و گفت: هدف ما شناسائی استعدادهای سرمایهگذاری روستاها و ایجاد و راهاندازی صندوق تأمین مالی خرد مالی و صندوق قرضالحسنه برای توسعه خدمات بانکی خرد و رونق و آبادانی روستاهاست.
مسعود فرمان دهیار روستای سلطانآباد هم در این بازدید ضمن تقدیر از مسئولان این بانک خاطرنشان ساخت: تمامی حسابهای دهیاریهای روستاهای همجوار را به این دفتر منتقل خواهیم کرد و انتظار داریم با اختصاص منابع لازم به صندوق تأمین مالی خرد روستائی بتوانیم به اشتغالزائی در این منطقه کمک کنیم.
امام جماعت و عضو هیأت امناء صندوق تأمین مالی سلطانآباد نیز در این بازدید ضمن تقدیر از ایجاد این دفتر، خواستار حمایت مسئولان دستگاههای اجرائی از آن شدند.
ابراهیم عوضپور در ادامه این بازدید با تقدیر از خدمترسانی پستبانک ایران در روستاها و اعلام حمایت استانداری از آن جهت پیشرفت و رونق منطقه گفت: این بانک دارای ظرفیتهای خوبی است و طبق دستور استاندار، منابع مرتبط با روستاها و دهیاریها را به دفاترخدمات بانکی روستائی منتقل میکنیم.
وی تصریح کرد: با مشارکت دهیاران و مسئولان دفاتر، مسائل و مشکلات مطرح شده را بررسی و رفع خواهیم کرد.
گفتنی است: مهندس حسنزاده در جلسه شورای اداری پستبانک استان فارس که با حضور تنی چند از مدیران ستادی، مدیر، معاون، رؤسای دوایر و شعب و کارشناسان ستادی استان برگزارشد ضمن ارائه توصیههای لازم به آنان و تأکید بر روانسازی دستورالعملها گفت: ما دنبال خردهبانکداری هستیم و تلاش می کنیم منابع روستاها در همان محل هزینه و سرمایهگذاری شود.
وی گفت: همه باید هوشیار باشیم و اطلاعات مالی و بانکی خود را بهروز کرده و با رعایت قوانین و مقررات، مشتریان را شناسائی کرده و با تکریم هرچه بیشتر به آنان خدمترسانی کنیم.
حسن شجاعی رئیس ادارهکل بازرسی، حسابرسی و مبارزه با پولشوئی، علی آزاد رئیس ادارهکل آموزش و تحقیقات، سیدرحمان حسین پور رئیس اداره کل حوزه مدیریت وروابط عمومی، بهرام رضائیعرب مدیرشعب پست بانک استان، برخی از رؤسای شعب و دوایر ستادی استان نیز در این جلسه دیدگاهها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۱٠ ۱٣:٠۵:٤٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!