پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جدول و جزئیات پایه سنوات کارگران در سال 94

نیوزبانک-در صورتی که مصوبه شورای عالی کار برای افزایش پایه سنوات روزانه کارگران در سال ۹۴ اجرا شود، گروه یک شغلی در سال جاری برای ۱۲ ماه کارکرد ۳۶۰ هزار تومان و گروه ۲۰ شغلی نیز برای همین مدت کارکرد ۷۵۰ هزار تومان پایه سنواتی میگیرد.

در صورتی که مصوبه شورای عالی کار برای افزایش پایه سنوات روزانه کارگران در سال ۹۴ اجرا شود، گروه یک شغلی در سال جاری برای ۱۲ ماه کارکرد ۳۶۰ هزار تومان و گروه ۲۰ شغلی نیز برای همین مدت کارکرد ۷۵۰ هزار تومان پایه سنواتی میگیرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك،پایه سنوات یکی از مزایای جانبی شغلی مشمولان قانون کار است که اکنون به صورت ماهیانه ، سه ماه یکبار، 6 ماهه، سالیانه یا هنگام قطع همکاری از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

طبق قانون دستمزد 93 اعطای یک پایه سنوات در سال 93 به کارگران در کارگاه هایی که فاقد طرح طبق بندی میباشند روزانه 5000 ریال بابت پایه طبق مقررات به مزد کارگر اضافه میشود. به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 93 به میزان مقرر در این بند تبصره آن حسب مورد تعلق میگیرد. افزایش مزد پایه سنوات کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند طبق دستورالعمل وزارت کار و رفاه اجتماعی است.

ماجرای پرداخت سنوات به کارگران موقت تا جایی ضرورت دارد که در سال 92 دستورالعملی از سوی وزارت کار برای پرداخت پایه سنوات به کارگران موقت در سال 93 صادر شد. اما با وجود اینکه این دستور العمل صادر و در بخشنامه مزد 93 بر پرداخت سنوات خدمت به کارگران قراردادی تأکید شده است نمایندگان کارگران معتقد که بسیاری از کارگران قراردادی از دریافت پایه سنوات محرومند.

* کارگران قراردادی سنوات نمی گیرند/ کارفرمایان به قانون عمل نمی کنند

فرامرز توفیقی در این باره میگوید: با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت کار، مهمترین ابزار کارفرمایان برای سوء استفاده از کارگران است. تخصیص پایه سنوات بعنوان لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران محسوب میشود و میتواند نوعی انگیزه برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه الزامات قانونی وجود دارد که کارگران قراردادی از پایه سنوات محروم نباشند اظهار میکند: متأسفانه تا کنون کارگران قرارداد موقت از دریافت پایه سنوات محروم بودهاند که این مسئله چیزی جز بی عدالتی نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار نیست.زمانی که پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت پرداخت شود می توانند با تقویت مهارت، باعث ارتقای بهره وری کارگران قرارداد موقت شوند.

مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران میگوید:برای جبران بخشی از شکاف بین دستمزدها و هزینه های مشمولان قانون کار در سال 93، طرحی در قالب افزایش سنوات کارگران بررسی می شود که در صورت نهایی شدن قبل از پایان سال، دستمزد ماهیانه کارگران گروه یک تا بیست از محل مزایای جانبی شغل بین 15000 تا 38700 تومان افزایش می یابد.

* اولین گروه شغلی در سال 94 ماهیانه 30هزار تومان مزد پایه سنوات می گیرند

به گزارش تسنیم، شورای عالی کار، هر ساله در زمان تعیین مزد سال بعد برخی مزایا مانند حق مسکن، سنوات روزانه و حق بن نقدی را با توافق کارگر و کارفرما تعیین میکند. برخی دیگر از مزایا مانند حق اولاد، مبلغ اضافه کار روزانه افراد، عیدی پایان سال و موارد دیگری طبق فرمول هایی تابعی از میزان افزایش مزد سالیانه است و به صورت مستقل امکان تعیین را ندارند.

آخرین پایه سنواتی تعیین شده به مبلغ روزانه حداقل 500 تومان برای پایین ترین گروه شغلی و حداکثر 780 تومان برای بالاترین گروه شغلی بوده است. اولین گروه شغلی تاکنون و برای سال جاری جهت هر ماه کارکرد، مبلغ 15 هزارتومان مزد پایه سنوات دریافت کرده است.

هفته گذشته شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد،برای بررسی افزایش پایه سنوات کارگران از 500 تومان به 1000 تومان برای سال آینده کارگران تشکیل جلسه داد.

* پایه سنوات روزانه 1000 تومان شد؛ کارگران صورتجلسه را امضا نکردند

محمدرضا بقاییان در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات و بن خواروبار دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بود، میگوید: در این نشست کارفرمایان تأکید کردند که قید شود این افزایش در راستای ماده 41 قانون کار است که نمایندگان کارگران نپذیرفتند چرا که افزایش پایه سنوات بهنوعی کمک به سبد معیشت خانوار کارگری است و ربطی به ماده 41 قانون کار ندارد.

وی ادامه میدهد: پس از گذاشتن این شرط و شروط کارگران نپذیرفتند که صورتجلسه را امضا کنند و این موضوع تنها به امضای کارفرمایان رسید. اما در آن جلسه مقرر شد پایه سنوات برای گروه یک شغلی از 500 تومان به 1000 تومان و برای گروه 20 روزانه 1560 تومان یعنی از 1060 تومان به 1560 تومان در سال آینده برسد.

بقاییان بیان میکند: مصوبات جلسه قبلی شورا افزایش حق مسکن کارگران از 20هزار تومان به 40هزار تومان بود.این رقم برای گروه 20 شغل به میزان 23400 تومان بوده است. در عین حال، گروه یک شغلی در سال جاری برای 12 ماه کارکرد مبلغ 180 هزارتومان و گروه 20 شغلی نیز برای همین مدت کارکرد 280800 تومان پایه سنواتی خواهند گرفت و یا به حساب آنها منظور خواهد شد.

به گزارش تسنیم ، نمایندگان کارگران معتقدند که در جلسه بعدی شورا مجدداًباید بحث پایه سنوات به بحث گذاشته شود. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که این میزان افزایش تأیید شده است و سال آینده پایه سنوات روزانه برای گروه یک شغلی از 500 تومان به 1000 تومان و برای گروه 20 روزانه 1560 تومان یعنی از 1060 تومان به 1560 تومان در سال آینده برسد مطابق با جدول زیر تغییرات پایه سنوات کارگران را خواهیم داشت.

دریافت پایه سنوات کارگران به این صورت است که کارگران هر ماه متناسب با گروه شغلی شان مزد پایه سنوات را به صورت ماهیانه دریافت میکنند.علاوه بر این آن دسته از کارگرانی که یک سال سابقه کاری دارند، پایان هر یک سال به اندازه یک ماه پایه حقوق پایه سنوات دریافت می کنند.

اما اگر طرحی که در شورای عالی کار مبنی بر افزایش دو برابری پایه حقوق کارگران که بدون امضای نمایندگان کارگر بوده به نتیجه برسد مبلغ پایه سنواتی گروه یک شغلی در سال آینده برای هر ماه 30 هزارتومان تعیین می شود. کارگران در گروه یک شغلی سنوات 1000 تومان برای هر روز کارکرد و کارگران گروه 20 شغلی نیز 2070 تومان برای هر روز کارکرد در سال 94 دریافت خواهند کرد.

* جدول تغییرات پایه سنوات کارگران در سال 94

1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 نرخ پایه

گزارش از پروانه حسین زاده

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠٣ ٠۹:۵٤:۵٦

اخبار مرتبط