پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تهیه طرح عملیاتی برای مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک توسعه صادرات برون سپاری می شود

مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات طرح پژوهشی با عنوان «تهیه طرح عملیاتی برای مدیریت داراییها و بدهیهای بانک...» را برونسپاری می کند.

مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات طرح پژوهشی با عنوان «تهیه طرح عملیاتی برای مدیریت داراییها و بدهیهای بانک...» را برونسپاری می کند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، به منظور انجام اين طرح توجه به اسنادي چون قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه كشور، سند چشم انداز 20 ساله، مستندات مرتبط با الگوهاي توسعه نظام مالي كشور، منشور اقتصاد مقاومتي، برنامه راهبردي بانك توسعه صادرات و مقررات و استانداردهاي تعيين شده از سوي نهادهاي نظارتي همچون بانك مركزي ضروري است.

طرح ياد شده در راستاي بخش تجهيز منابع مندرج در برنامه عملياتي سال 93 بانك توسعه صادرات است.

نهادهاي متقاضي و محققان مي توانند براي كسب اطلاعات در خصوص بانك توسعه صادرات به پرتال بانك به آدرس www.edbi.ir مراجعه نمايند.

پژوهشگران مي توانند طرح پيشنهادي خود را در قالب "پرسشنامه پيشنهاد طرح پژوهشي" موجود در سايت اين بانك تكميل و تا تاريخ 25 اسفندماه سال 93 دايره هماهنگي امور پژوهشي مركز پژوهش و آموزش بانك توسعه صادرات ايران ارسال نمايند.

همچنين متن فراخوان برون سپاري طرح ياد شده در وب سايت بانك در بخش اولويتهاي پژوهشي قرار گرفته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۲٦ ۱٧:٣٣:۲٠
کلمات کلیدی :