پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یارانه نقدی بهمن فردا شب واریز می‌شود

نیوزبانک- یارانه مربوط به بهمن ماه ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه سالجاری به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.

یارانه مربوط به بهمن ماه ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه سالجاری به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، سازمان هدفمندسازی یارانه ها گزارش داد: چهل و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن ماه همزمان با واریز قابل برداشت خواهد بود.
یارانه بهمن ماه سالجاری همانند ماههای گذشته 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر است.
براساس توافق نمایندگان دولت و اعضای کمیسیون تلفیق، قرار است یارانه نقدی افرادی که ماهانه بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، قطع شود.
برآوردها نشان میدهد حدود 10 میلیون نفر مشمول مصوبه حذف یارانه نقدی افراد با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان میشوند.
با این وجود، دیوان محاسبات، اخیرا تخلفات یارانهای دولت در سال ۹۲ را اعلام کرده است.
به گزارش مهر، در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ در بخش هدفمندکردن یارانه­ها (منابع تامین قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۲ آمده است: مطابق بند (۸۰) ماده واحده، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها در سال ۱۳۹۲ بالغ بر پنجاه (۵۰) هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که مبلغ سی و هشت هزار و هشتصد (۳۸.۸۰۰) میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتهای موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها و مبلغ یازده هزار و دویست (۱۱.۲۰۰) میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین می گردید.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر چهل و سه هزار میلیارد تومان معادل (۸۶%) رقم پیش بینی شده محقق گردیده که شامل:
- مبلغ سی و یک هزار و هفتصد (۳۱.۷۰۰) میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و خوراک نقدی پالایشگاهها و پتروشیمی­ ها
- مبلغ یازده هزار و دویست (۱۱.۲۰۰) میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون
- مبلغ دویست و هشت (۲۰۸) میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل است.
- براساس تبصره (۲) جزء (۲) بند (۸۱) ماده واحده، رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و بایستی از ارقام هزینهای به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیفها ممنوع است. تخصیص منابع در سال ۱۳۹۲ به صورت ماهانه یکدوازدهم صورت نگرفته و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور طی ابلاغ مورخ ۲۴ دی ماه ۹۲ اعتبار ردیفهای متفرقه ۱-۵۲۰۰۰۰ و ۱۲-۵۲۰۰۰۰ را از محل کاهش اعتبار ردیف متفرقه ۱۹-۵۲۰۰۰۰ افزایش داده است.
در بخش دوم گزارش دیوان محاسبات درباره مصارف انجام شده در بخش هدفمند سازی یارانه ها آمده است: براساس بند (۸۱) ماده واحده، می بایست تا مبلغ چهل و یک (۴۱) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه­ها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف)، تا مبلغ چهار (۴) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع (حمایت از تولید و صنعت)، تا مبلغ پنج (۵) هزار میلیارد تومان به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مربوط به بخش سلامت) اختصاص می یافت.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲، مبلغ چهل و سه (۴۳) هزار میلیارد تومان جهت اجرای قانون منظور شده که شامل:
- مبلغ چهل و دو (۴۲) هزار میلیاردتومان سهم پرداخت نقدی به خانوارها، مبلغ یک هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیینشده در این جزء پرداخت شده است.
- مبلغ هجده (۱۸) میلیارد تومان در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده است. مبلغ مذکور به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیرهسازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.
- مازاد پرداختی جهت اجرای ماده (۷) قانون هدفمند کردن موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۲٠ ۱۲:٤۹:٣۱

اخبار مرتبط