پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معتمدی در جشن سالگرد تاسیس کانون ارزیابی بانک اقتصادنوین:

شایسته سالاری از ارکان مهم موفقیت در صنعت بانکداری است

نیوزبانک- آئین جشن سالگرد تاسیس کانون ارزیابی بانک اقتصادنوین با حضور رئیس هیات مدیره، مدیرعامل، معاونین، مدیران و تعدادی از ارزیابان این کانون برگزار شد.

آئين جشن سالگرد تاسيس کانون ارزيابي بانک اقتصادنوين با حضور رئيس هيات مديره، مديرعامل، معاونين، مديران و تعدادي از ارزيابان اين کانون برگزار شد.

به گزارش نیوزبانک، حسن معتمدي مديرعامل اين بانک در اين مراسم با تبريک سالگرد تاسيس کانون ارزيابي گفت: خوشبختانه بانک اقتصادنوين اين چنين برنامههايي را به طور جدي دنبال ميکند و تصميم داريم در افق ۱۴۰۰، بانکي جامع متکي بر کارکنان شايسته را داشته باشيم.

وي افزود: يکي از اصول مهم در کار مديريت انتصابهاي صحيح است، اگر در اين بخش موفق عمل کنيم طبيعي است که شاهد تاثيرات مثبت در سازمان خواهيم بود و اگر در تصميمگيريها دقت لازم را نداشته باشيم، دچار مشکل خواهيم شد.

وي با اعلام اينکه در گام نخست بايد ديد که چه برداشتي را ميتوان از گزارشهاي ارزيابي براي شناسايي توانمنديهاي بانکي داشت، عنوان کرد: استعداد در همه همکاران بانک وجود دارد؛ شناسايي اين استعدادها ضرورتي انکارناپذير است که آينده سازمان را تامين خواهد کرد، علاوه بر اينکه در مسير استعداديابي و توانمند کردن کارکنان بايد بسترهاي لازم براي ايجاد انگيزه نيز فراهم شود.

مديرعامل بانک اقتصادنوين شايسته سالاري را از ارکان مهم موفقيت در صنعت بانکداري دانست و اعلام کرد: شايسته سالاري نبايد فقط در حد شعار باشد و بايد تبديل به يک باور شود. تجارب به دست آمده توسط شرکت کنندگان در کلاسهاي کانون ارزيابي موجب ميشود که از ميان آنها بهترينها شناسايي شوند و همچنين براي ارتقاء سطح کيفي کارکنان بايد راهکارهايي را در اختيارشان قرار داد که اين مهم محقق نخواهد شد مگر با ارزيابي همکاران بانک.

معتمدي در ادامه با اشاره به بخش ديگري از استراتژي بانک گفت: بيش از ۳۰ بانک در سيستم بانکداري کشور فعاليت ميکنند و پيشبيني ميشود طي ۲ تا ۳ سال آينده ۱۵ بانک ديگر هم به اين جمع اضافه شوند، در چنين شرايطي مصمم هستيم جزو سه بانک برتر کشور در قدر مطلق سودآوري باشيم و در اين زمينه نگاهي هم به جايگاه نخست خواهيم داشت.

مديرعامل بانک اقتصادنوين تاکيد کرد: به طور يقين هر وجه تمايز موثري که توسط بانک اقتصادنوين ايجاد شود، رقبا از آن الگوبرداري خواهند کرد که براي رفع اين مورد توسعه کانون ارزيابي يکي از نمونههاي وجه تمايزات اقتصادنوين نسبت به ساير بانکها مورد توجه قرار گرفته است.

معتمدي مکانيزه شدن عمليات پشت باجه را يکي از اهداف نخستين بانک خصوصي کشور برشمرد و گفت: همکاران نبايد فقط به عنوان يک بانکدار فعاليت کنند بلکه براي پيشرفت بانک بايد به عنوان مشاور نيازهاي مشتريان را شناسايي و نسبت به رفع آن بکوشند. به طور حتم ارتقاي سطح کيفي هم ضرورتي است که با ارزيابي همکاران محقق ميشود.

رئيس هيات مديره بانک اقتصادنوين نيز در مراسم جشن يکسالگي کانون ارزيابي ضمن تبريک سالگرد تاسيس کانون ارزيابي بانک اقتصادنوين به تشريح اهميت سرمايه انساني در سازمانها پرداخت و اعلام کرد: کانون ارزيابي زمينه را براي دستيابي به شايسته سالاري در بانک فراهم ميکند و موجب تربيت سرمايه انساني زبده ميگردد.

بهرام فتحعلي افزود: فرآيند بسيار پيچيده تبديل نيروي انساني به سرمايه انساني در مجموعهاي همچون کانون ارزيابي عملياتي ميشود و اين تجربه ارزشمند ستودني است.

وي با اعلام اينکه يک فکر خوب کافي نيست بلکه شکل دادن و ساماندهي آن از اهميت ويژهاي برخوردار است، تصريح کرد: نيروي کارآمد بدون راهاندازي کانون محقق نميشد و سپاسگزار اين نعمت هستم که چنين رويدادي در نخستين بانک خصوصي کشور منشا اثرات مثبت شده است.

رئيس هيات مديره بانک اقتصادنوين با بيان اينکه يک هسته مرکزي ارزيابي در داخل بانک وجود دارد، افزود: انتقال تجارب مشاوران برون سازماني به اين نيروها موجب شده تا استعدادهاي نهفته شناسايي شوند.

فتحعلي متذکر شد: تا بانک اقتصادنوين پابرجاست؛ ياد و خاطره تلاشهاي همکاران جاودانه باقي خواهد ماند.

در ادامه اين مراسم علي اکبر حدادزادگان معاون طرح و برنامه و سرمايه انساني بانک اقتصادنوين نيز با تشکر از دستاندرکاران کانون ارزيابي گفت: برنامه بسيار اساسي در بانک عملياتي شده است و اميدوارم روز به روز شاهد پيشرفت کانون باشيم و به تبع آن در ديگر زمينهها هم از نتايج مطلوب آن بهرهمند شويم.

وي افزود: يکي از ويژگيهاي بانک عنايت و توجه به سرمايه انساني است. بانکي که بدون اغراق، سرمايه انساني را مهمترين سرمايه خود تلقي ميکند، طبيعي است از طريق آن مزيت رقابتي پايدار براي خود ايجاد خواهد کرد، پس بايد از دانش، مهارت، خلاقيت و ابتکارات اين سرمايه استفاده کرد.

معاون طرح و برنامه و سرمايه انساني هدف از تشکيل کانون ارزيابي را شناسايي شايستگي مديران و همکاران دانست و گفت: کانون فرآيندي است که به موجب آن استعداها به صورت استاندارد و با تکنيکهاي خاص توسط ارزيابان شناسايي ميشود. بنابراين به هر ميزان که استانداردها ملموستر و تکنيکيتر باشد، خروجي ارزيابيها کاربرديتر خواهد شد.

حدادزادگان اظهار داشت: ممکن است مدل شايستگي تعريف شده فعلي با گذر زمان و در راستاي استراتژيها تغيير کند که لازم است به طبع آن، مدلها نيز به روز شوند. وي اضافه کرد رقابتي شدن کسب و کارها، سرعت تغييرات محيطي و تخصصي شدن کارها، استفاده از کانون هاي ارزيابي را بيش از پيش ضروري مي سازد. يقينا براي موفقيت در کسب و کار بايد از شيوههاي علمي استفاده کرد.

وي اطمينان از شايستگي افراد در پستهاي کليدي فعلي سازمان، ايجاد شرايط جذب و ادامه خدمت براي مديران مستعد، فراهم نمودن بستري مناسب براي برنامهريزي جانشيني با توجه به شناخت پتانسيلهاي موجود سازمان، ايجاد فضاي رشد و يادگيري در سازمان، تحرک و مبارزه با روزمرگي را از مهمترين کاربردها و نتايج کانونهاي ارزيابي دانست که توام با پيشرفت سازماني است.

حدادزادگان ادامه داد: در کنار کاربردهاي اصلي کانونهاي ارزيابي، مزاياي ديگري قابل دسترسي است که عبارتند از: ايجاد بانک اطلاعاتي در خصوص استعدادها و توانمنديهاي کارکنان، بهبود نظام حفظ و نگهداري نيرو، تعيين نيازهاي آموزشي و سرمايهگذاري آموزشي هدفمند، ترويج فرهنگ شايسته سالاري، بررسي تناسب بين شغل و شاغل و همچنين تسهيل در چرخش شغلي در سطوح مختلف را ميتوان نام برد که بايد مورد توجه قرار گيرد و شرايطي ايجاد کرد تا مديران لايق در جايگاه بالاتري قرار بگيرند. در يک جمعبندي کلي بايد گفت که هدف ما شناسايي استعدادها و جايگزين کردن بهترينها در پستهاي مختلف بانک اقتصادنوين است.

عليرضا لشگريپور مدير آموزش و منابع انساني نيز در اين اين مراسم با ارائه گزارشي از روند شکلگيري و اجراي جلسات کانون ارزيابي اظهار داشت: ايده راهاندازي کانون در بهمن سال ۱۳۹۱ و در زمان مديرعاملي آقاي دکتر بتشکن شکل گرفت.

لشگريپور با اشاره به وجود برخي چالشها در آغاز فعاليت کانون ادامه داد: بانکي بودن کانون، نخستين مشکل در مسير راهاندازي اين مجموعه بود چراکه در صنعت بانکداري کانون ارزيابي به صورت تخصصي اجرايي نشده بود. مشکل دوم اقتصادنوين کردن کانون بر اساس شايستگيها و باورهاي بانک بود که در اين راستا نياز به چندين مولفه بود. در شروع کار فاز مطالعاتي را در دستور کار قرار داديم تا دريابيم به چه مولفههايي براي تخصصي کردن کانون نياز است.

وي تصريح کرد: نخستين مولفه شايستگي بود، اکثريت همکاران در بخشهاي مختلف شعب مشغول به کار بودند. پستها را در نظر گرفتيم بر اساس شرح وظايف و مصاحبه با همکاران به جمعآوري شايستگي مورد نظر کرديم.

مدير آموزش و توسعه انساني، مولفه ابزارها را به عنوان دومين فاکتور مهم اين کانون قلمداد کرد و گفت: شايستگيها را بايد به وسيله ابزارها اندازهگيري ميکرديم و در اين زمينه سناريوهاي بسياري را تدارک ديديم و ابزارها را طراحي کرديم.

لشگريپور افزود: مولفه بعدي، انتخاب افرادي بود که با استفاده از ابزارها شايستگيها را اندازهگيري ميکردند. در اين راستا همکاران به عنوان ارزياب با کانون تعامل داشتند و کلاس هاي کانون برگزار شد. بعد از گذراندن دوره آموزشي، مصاحبه با ارزيابان را داشتيم و ارزيابان درون سازماني به کمک سه ارزياب مطرح و حرفهاي کشور که از برون سازماني بودند فرايند کانون ارزيابي را اغاز کرديم.

وي گفت: در حين ارزيابي با استفاده از ارزيابان خبره برون سازماني، انتقال دانش و تجربه به ارزيابان داخلي را جزو برنامه هاي کانون قرار داديم و اين رويه نظارت و راهنمايي هاي دکتر ابوالعلايي در مقام مشاوره کانون نتايج مطلوبي را به همراه داشت.

اين مقام مسئول در بانک اقتصادنوين با اعلام اينکه سيزدهم مهر سال ۹۲ نخستين جلسه کانون ارزيابي برگزار شد، اعلام کرد: در مجموع ۴۳ جلسه براي ۲۸۹ نفر از همکاران در قسمتهاي مختلف بانک برگزار شد. همچنين بنا داريم سال آينده سهم بيشتري را به همکاران ستادي کانون اختصاص دهيم.

لشگريپور با اشاره به اينکه فعاليت اين کانون فقط به ارزيابي کارکنان ختم نخواهد شد، تصريح کرد: تصميم داريم با کمک دکتر ابوالعلايي براي تمامي افراد شرکت کننده در اين کانون جلسات بازخورد انفرادي برگزار کنيم تا نقاط ضعف و قدرت آنها را شناسايي کنيم. سعي داريم کلاسها را کاملا کاربردي برگزار کرده و از گزارشهاي بدست آمده از کانون را در جهت تخصصي کردن کلاسها و رفع نواقص به کار گيريم.

مدير آموزش و منابع انساني بانک اقتصادنوين با تشکر و قدرداني از مديرعامل و اعضاي هيات مديره به عنوان حاميان کانون ارزيابي، عنوان کرد: راهاندازي اين مجموعه در بانک مشکلات خاص خود را داشت چراکه تجربه چنين استراتژي را نداشتيم و بدون حمايتهاي مديرعامل و هيات مديره غيرممکن بود.

در اين مراسم دکتر ابوالعلايي مشاور مديريت آموزش و توسعه انساني در کانون ارزيابي و همايون بهزادافشار سرپرست منطقه ۸ استانها نيز به نمايندگي از ارزيابان کانون ارزيابي سخنراني کردند.

در پايان اين مراسم از خدمات ارزيابان درون و برون سازماني و همچنين همکاران برگزار کننده کانون ارزيابي تقدير بعمل آمد.


تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/۱۲ ۱۱:٣٨:۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!