پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جزئیات متغیرهای بانکی در ۹ ماهه اول سال

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۹.۶ درصد رشد کرد

نیوزبانک- براساس گزارش خلاصه داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری در آذر ماه امسال، بدهی بخش دولتی در 9 ماهه اول امسال با 26.7 درصد رشد 96 هزار و 99 میلیارد تومان و بدهی بانکها و موسسات به بانک مرکزی با 29.6 درصد افزایش به 77 هزار و 161 میلیارد تومان رسید.

براساس گزارش خلاصه داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری در آذر ماه امسال، بدهی بخش دولتی در 9 ماهه اول امسال با 26.7 درصد رشد 96 هزار و 99 میلیارد تومان و بدهی بانکها و موسسات به بانک مرکزی با 29.6 درصد افزایش به 77 هزار و 161 میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از فارس، بر اساس آخرین گزیده آمارهای اقتصادی حجم کل داراییهای خارجی بانکها در پایان آذر ماه امسال به 215 هزار و 619 میلیارد تومان رسیده است که رشد 19 درصدی نسبت به آذر ماه سال قبل و افزایش 5.6 درصدی نسبت به اسفند را نشان میدهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در بخش داراییها، اسکناس مسکوک با 53.5 درصد رشد نسبت به اسفند به 8 هزار و 684 میلیارد تومان رسیده و سپرده بانکها نزد بانک مرکزی که شامل سپرده قانونی و سپردههای دیداری میشود به 76 هزار و 898 میلیارد تومان بالغ شده که تنها 1.5 درصد نسبت به اسفند سال گذشته رشد داشته است که در مقایسه با آذر ماه سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.همچنین سپرده قانونی در 9 ماهه امسال 14.8 درصد نسبت به آذر سال گذشته 26.9 درصد رشد کرده است.

بدهی بخش دولتی به بانکها با 26.7 درصد افزایش در 9 ماهه امسال و 34 درصد رشد در 12 ماه منتهی به آذر امسال به 96 هزار و 99 میلیارد تومان رسیده که بدهی دولت 93 هزار و 297 میلیارد تومان و بدهی شرکتها و موسسات دولتی 2 هزار و 801 میلیارد تومان است.

بدهی بخش غیر دولتی نیز با 10.9 درصد رشد به 560 هزار و 827 میلیارد تومان بالغ شده است.

بر اساس این گزارش سایر دارایی بانکها هم 34 هزار و 641 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذر ماه سال قبل 37.3 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 24.7 درصد افزایش داشته است. در مجموع کل داراییهای سیستم بانکی به یک تریلیون و 517 هزار و 407 میلیارد تومان رسیده که در 12 ماه منتهی به آذر 23.2 درصد و در 9 ماهه امسال 13.9 درصد افزایش یافته است.

در بخش بدهیها، بدهی بانکها به بانک مرکزی همچنان به سیر صعودی خود ادامه داده به طوری که در 12 ماه منتهی به آذر امسال 36.5 درصد رشد و در مقایسه با اسفند 29.6 درصد افزایش داشته و به رقم 77 هزار و 161 میلیارد تومان رسیده است.

حجم سپردههای بخش غیر دولتی در 9 ماهه امسال 16.6 درصد رشد داشته و به 654 هزار و 488 میلیارد تومان رسیده است. در این میان حجم سپردههای دیداری با 0.4 رشد 86 هزار و 12 میلیارد تومان، سرمایهگذاری مدتدار با 20.8 درصد افزایش 522 هزار و 514 میلیارد تومان سپرده قرضالحسنه که شامل سپردههای صندوق بانک مسکن هم میشود 33 هزار و 710 میلیارد تومان برآورد شده که 2.6 درصد افزایش داشته است.

سایر سپردهها هم با 19.2 درصد افزایش 12 هزار و 250 میلیارد تومان محاسبه شده است.

با وجود رویکرد دولت و بانک مرکزی در اتخاذ سیاست انضباط مالی رشد بدهی بخش دولتی به ویژه دولت به بانکها بسیار زیاد بوده است.

ارقام به میلیارد تومان

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠٨ ۱۵:٠٤:۱٧
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط