پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مرکز آمار گزارش می دهد

کاهش ۴۵ تا ۵۰درصدی ساخت‌وساز در تهران و سراسر کشور

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در تهران و کل کشور بهترتیب ۵۰.۵ و ۴۵ درصد کاهش یافته است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در تهران و کل کشور بهترتیب ۵۰.۵ و ۴۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش نیوزبانک ، در بهار امسال تعداد 3522 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که این رقم نسبت به فصل گذشته (زمستان 92) حدود 2.9 درصد و نسبت به بهار 92 حدود 50.5 درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود 10.3 درصد از کل پروانههای ساختمانی کشور را تشکیل میدهد.

از کل پروانههای صادر شده 19 پروانه مربوط به افزایش بنا و 3503 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 2.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 92 حدود 50.6 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال جاری حدود 4693.9 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 33.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.2 درصد کاهش داشته است.

حدود 22.9 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور را تشکیل میدهد.

همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان حدود 1340 مترمربع و در پروانههای احداث ساختمان مسکونی حدود 1079 مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال 93 بالغ بر 26439 واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه گذشته حدود 53.3 درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی 26.4 درصد از واحدهای مسکونی پیشبینی شده در پروانههای احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداریهای کشور را تشکیل میدهد.

با توجه به تعداد پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانههای احداث ساختمان 7.6 واحد و در پروانههای احداث ساختمان مسکونی 47.5 درصد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 1010.6 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 62.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 52.8 درصد کاهش داشته است.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 289 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺣﺪود 243 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوانههای ﺻﺎدره ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهای ﻣﺴﮑﻮنی 0.1 درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﯾﮏﻃﺒﻘـﻪ، 0.1 درﺻـﺪ ﺑـﺮای اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهای دوطبقه، 1.2 درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهای ﺳﻪطبقه، 4.2 درﺻﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭼﻬﺎرﻃﺒﻘﻪ و 94.4 درﺻﺪ برای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهای ﭘﻨﺞﻃﺒﻘﻪ و بیشتر بوده است.

بر اساس این گزارش پروانههای صادر شده برای احداث ساختمانهای مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان میدهد که 39.6 درصد این پروانهها برای احداث ساختمانیهای اسکلت فلزی، 60.3 درصد برای احداث ساختمانهای بتون آرمه و 0.1 درصد برای احداث ساختمانهایی با سایر مصالح بوده است.

*کاهش 45درصدی صدور پروانه ساختمانی در کشور

در بهار امسال تعداد 34237 پروانه ساختمانی توسط شهرداریهای کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 45.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38.4 درصد کاهش داشته است.

از کل پروانههای صادر شده 3302 پروانه (9.6 درصد) مربوط به افزایش بنا و 30935 پروانه (90.4 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 46.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 40.3 درصد کاهش داشته است.

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﭘﺮوانههای ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺪود 20539 ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼـﻞ ﮔﺬﺷـته 41.4 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 37.4 درصد کاهش داشته است. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ در ﭘﺮوانههای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 664 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮنی 561 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﭘﺮوانههای ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در بهار امسال ﺑﺎﻟﻎ بر 100219 واﺣﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 45.9 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ حدود 48.2 درصد کاهش داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮوانههای ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﭘﺮوانههای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 3.2 واﺣـﺪ و در ﭘﺮواﻧـﻪﻫـﺎی اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن مسکونی 3.4 واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

مجموع مساحت زمین پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان حدود 12229 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 41.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 27.9 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانههای احداث ساختمان 395 مترمربع و در پروانههای احداث ساختمان مسکونی 283 مترمربع بوده است.

از مجموع پروانههای صادر شده برای احداث ساختمانهای مسکونی حدود 24.7 درصد برای احداث ساختمانهای یکطبقه 24.5 درصد برای احداث ساختمانهای دوطبقه، 13.1 درصد برای احداث ساختمانهای سهطبقه، 11.4 درصد برای احداث ساختمانهای چهارطبقه و 26.3 درصد برای احداث ساختمانهای پنجطبقه و بیشتر است.

به گزارش تسنیم، پروانههای صادر شده برای احداث ساختمانهای مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بهکار رفته در بنای آنها نشان میدهد که 26.7 درصد این پروانهها برای احداث ساختمانهای اسکلت فلزی 50.9 درصد، برای احداث ساختمانهای بتون آرمه 21.1 درصد، برای ساختمانهای با آجر و آهن و 1.4 درصد برای احداث ساختمانهایی با سایر مصالح بوده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/۱٣ ۲۲:٠۵:۱٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!