پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تصویب وام خرید مسکن برای اقشار خاص

نیوزبانک-دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، ۴ نوع تسهیلات مسکن برای پرداخت به اقشار خاص شامل جانبازان، ایثارگران، آزادگان و خانوادههای شهید تصویب کرد.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، ۴ نوع تسهیلات مسکن برای پرداخت به اقشار خاص شامل جانبازان، ایثارگران، آزادگان و خانوادههای شهید تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، مطابق لایحهای که روز گذشته تقدیم مجلس شد، بانک مرکزی موظف شده است به این اقشار، بین 30 تا 72 میلیون تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا کند. سقف این تسهیلات متناسب با محل سکونت این اقشار در شهرهای پرجمعیت، مراکز استان، سایر شهرها و روستاها، به صورت شناور تعیین شده است.
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ بانکهای ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺎل 1394 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان 15 درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی، آزادﮔﺎن، ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 5/2 ﺳﺎل ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان 70 درﺻـﺪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ و وراث ﺗﺤـﺖ ﺗﻜﻔـﻞ ﺟﺎﻧﺒـﺎزان 25 درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ و وراث ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام بانکها ﺑﻪ ﭘﺮداخت ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ وراث ﺟﺎﻧﺒـﺎزان و آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻣصوب (22/1/1380 ) واﺟﺪان ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ مسکن اﻋﻄﺎ کند. ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از یک ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ، ﺗﺎ 72 ﻣﻴﻠﻴون تومان ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺎ 60 میلیون، ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ 50 ﻣﻴلیون و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺎ 30 میلیون تومان و در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﻘﻒ ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﻣﺮﻛـﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻧﺮخ 4 درصد ﺑﺎ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ 20 ساله ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﻮب ﻣﺴﻜﻦ و ﻧﻮﺳﺎز ﺑﻮدن ﺗﻌﻴﻴﻦ میشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/۱٧ ۱٠:٠٠:۵٦
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!