پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

خصوصی‌ها گوی سبقت را در جذب سپرده بانکی از دولتی‌ها ربودند

نیوزبانک-افزایش سهم سرمایهگذاری مدت دار از 71 درصد در سال 91 به 78 درصد سپردههای غیردولتی در شهریور 93 نشاندهنده موفقیت سیاست دولت و بانک مرکزی در انضباط مالی نرخ سود بانکی، جذب نقدینگی به بانکها کنترل و نوسان قیمتها در بازار است براساس گزارش آمارهای اقتصادی بانک مرکزی که بهتازگی منتشر شده عملکرد ارقام پولی و اعتباری در شهریور 1393 نشان میدهد که بانکهای خصوصی 1.69 درصد از کل سپردههای بانکی را بهخود اختصاص دادهاند.

افزايش سهم سرمايهگذاري مدتدار از 71 درصد در سال 91 به 78 درصد سپردههاي غيردولتي در شهريور 93 نشاندهنده موفقيت سياست دولت و بانك مركزي در انضباط مالي نرخ سود بانكي، جذب نقدينگي به بانكها كنترل و نوسان قيمتها در بازار است براساس گزارش آمارهاي اقتصادي بانك مركزي كه بهتازگي منتشر شده عملكرد ارقام پولي و اعتباري در شهريور 1393 نشان ميدهد كه بانكهاي خصوصي 1.69 درصد از كل سپردههاي بانكي را بهخود اختصاص دادهاند.

به گزارش نیوزبانک، بررسي عملكرد ارقام پولي و اعتباري نشان ميدهد كه بانكهاي كشور معادل ۶۲۴ هزار و ۴۹۴ميليارد تومان سپرده غيردولتي جذب كردهاند و بانكهاي غيردولتي، خصوصي، خصوصي شده و موسسات مالي و اعتباري، بيشترين سهم از كل سپرده بانكهاي كشور را با رقم ۴۳۱هزار و ۳۹۰ميليارد تومان در شهريور ۹۳ بهخود اختصاص دادهاند و پس از آن بانكهاي تجاري با سهم ۲.۲۰درصد از كل سپردهها و با رقم ۱۲۶هزار و ۲۱۰ميليارد تومان در رتبه بعدي قرار دارند.

همچنين سهم بانكهاي تخصصي با ۷.۱۰درصد از كل سپردهها بالغ بر ۶۶ هزار و ۸۹۲ ميليارد تومان سپرده را جذب كردهاند كه اين آمار نشانگر توجه ويژه مردم و فعالان اقتصادي به وضعيت سپردهگذاري در بانكهاي تجاري كشور است. براساس اين گزارش، سپردههاي بخش غيردولتي در شهريور ۹۲، معادل ۴۷۸ هزار و ۳۲۳ميليارد تومان بوده كه با افزايش ۱۴۶هزار و ۱۷۱ميليارد توماني در شهريور ۹۳ به رقم ۶۲۴ هزار و ۴۹۴ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد ۶.۳۰درصدي است.درحالي كه سهم بانكهاي غيردولتي از كل سپردههاي بانكها در اسفند ۹۱ معادل ۶۵ درصد بوده است اين نسبت در شهريور ۹۲ به ۶۹ درصد افزايش يافته و نشاندهنده رشد فعاليت و عملكرد بانكهاي خصوصي و غيردولتي در دولت يازدهم است.

همچنين رشد سپردههاي غيردولتي در يك سال اخير به ميزان ۳۰.۶درصد كه بالاتر از نرخ تورم ۲۰درصدي بوده و رشد ۳۷درصدي سرمايهگذاري مدتدار، رشد ۳۶درصدي سپردههاي كوتاهمدت و رشد ۳۷.۷درصدي سپردههاي بلندمدت نشان ميدهد كه برنامه دولت و بانك مركزي در ايجاد انضباط مالي و پولي، جذب سپردهها، اثر افزايش نرخ سود بانكي در جذب سپردهها موفقيتآميز بوده و دولت و بانك مركزي از طريق كنترل تورم، نرخ سود بانكي، افزايش رشد و جذب سپردهها، كاهش نوسان قيمت در بازار مسكن، طلا و ارز و داراييهاي ديگر موفق شده كه توجه مردم و صاحبان منابع مالي و پولي را به سپردههاي بلندمدت بانكها جلب كند.

نكته حايز اهميت اين است كه سرمايهگذاري مدتدار با رقم ۴۸۹هزارميليارد تومان به ميزان ۷۸درصد كل سپردههاي غيردولتي را جذب سپردههاي داراي سود كرده است. همچنين ۳۴درصد كل سپردههاي مردم به حسابهاي كوتاهمدت زير يكسال با كسب سود جذب شده و ۴۴درصد سپردههاي غيردولتي جذب سپردههاي بلندمدت با سود بالا شده است.اين درحالي است كه در اسفند ۹۱ سهم سرمايهگذاري مدتدار از كل سپردههاي غيردولتي معادل ۷۱درصد بوده است. همچنين سهم سرمايهگذاري كوتاهمدت يا سپردههاي با سود زير يكسال در اسفند ۹۱ معادل ۳۱درصد كل سپردههاي غيردولتي را جذب كرده و سرمايهگذاري بلندمدت نيز حدود ۴۰درصد كل سپردههاي غيردولتي را جذب كرده بود.به عبارت ديگر، تحتتاثير سياستهاي دولت يازدهم، سهم سپردههاي كوتاهمدتي از ۳۱ به ۳۴درصد رسيده و ۳درصد افزايش يافته و سهم سپردههاي بلندمدت نيز از ۴۰ به ۴۴درصد رسيده و ۴درصد افزايش يافته و كل سپردههاي مدتدار يا سرمايهگذاري مدتدار از ۷۱درصد كل سپردهها به ۷۸درصد سپردهها رسيده و ۷درصد افزايش نشان ميدهد.

همچنين سپردههاي ديداري در شهريور ۹۲ معادل ۸۲ هزار و ۷۹ميليارد تومان بوده كه با افزايش ۸ هزار و ۴۶۲ميليارد توماني به رقم ۹۰هزار و ۵۴۱ ميليارد تومان در شهريور ۹۳ رسيده كه نشانگر رشد ۳.۱۰درصدي است.براساس اين گزارش، شاخص سپردههاي قرضالحسنه در شهريور ۹۲ معادل ۲۸هزار و ۸۲۶ ميليارد تومان بوده كه با افزايش ۴هزار و ۲۶۱ميليارد توماني در شهريور ۹۳ به رقم ۳۳هزار و ۸۷ ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد ۸/۱۴درصدي است.همچنين سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار شامل سپرده كوتاهمدت و بلندمدت در شهريور ۹۲ معادل ۳۵۶هزار و ۸۹۸ ميليارد تومان بوده كه با افزايش ۱۳۲هزار و ۲۸۶ميليارد توماني در شهريور ۹۳ به رقم ۴۸۹هزار و ۱۸۴ميليارد تومان رسيده و رشد ۱.۳۷درصدي داشته است.

اين گزارش ميافزايد: سپردههاي كوتاهمدت بانكي نيز در شهريور ۹۲ رقم ۱۵۷هزار و ۷۸۸ميليارد تومان بوده كه با افزايش ۵۷ هزار و ۲۴۴ميليارد توماني در شهريور ۹۳ به رقم ۲۱۵هزار و ۳۲ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد ۳.۳۶درصدي است.همچنين سپردههاي بلندمدت نيز در شهريور ۹۲ معادل ۱۹۹هزار و ۱۰۹ميليارد تومان بوده كه با افزايش ۷۵هزار و ۴۲ميليارد توماني در شهريور ۹۳ به رقم ۲۷۴هزار و ۱۵۱ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد ۷/۳۷درصدي است.اين گزارش ميافزايد: سپردههاي متفرقه شبكه بانكي در شهريور ۹۲ معادل ۱۰هزار و ۵۱۹ ميليارد تومان بوده كه با افزايش يكهزار و ۱۶۲ميليارد توماني در شهريور ۹۳ به رقم ۱۱هزار و ۶۸۱ ميليارد تومان رسيده كه با رشد ۱۱درصدي همراه بوده است.

روند كاهش سپردههاي ديداري از سال ۱۳۹۱ ادامه داشته و درصد تغيير آن از منفي ۳۲درصد به منفي ۷۶درصد رسيده بهگونهيي كه از ۹۲۵۰ميليارد تومان درپايان سال ۹۱ به ۲۵۰۰ميليارد تومان در شهريور۹۳ كاهش يافته است. شبهپول يا سپردههاي بلندمدت و كوتاهمدت نزد بانكها با ۱۳۷هزار و ۷۰۸ميليارد تومان افزايش نسبت به شهريور ۹۲ با ۳۴.۷۵درصد رشد به ميزان ۵۳۳ هزار و ۹۵۲ميليارد تومان رسيد.سهم سرمايهگذاري مدتدار نيز با رقم ۴۸۹هزار ميليارد تومان به ميزان ۹۲درصد شبه پول رسيده است و سهم سرمايهگذاري مدتدار از نقدينگي به ۷۵درصد و سهم سرمايهگذاري مدتدار از سپرده بخش غيردولتي نيز به ۷۸درصد رسيده است.اين موضوع نشان ميدهد كه دولت و بانكها در افزايش سپردههاي مدتدار و جذب نقدينگي سرگردان به حسابهاي مدتدار از طريق رشد نرخ سود بانكي و كنترل تورم و دلالي در بازار خريد و فروش موفق بوده و به انضباط مالي و پولي كشور كمك كرده است.

به گزارش تعادل، حجم پول يا سپرده ديداري و حساب جاري به اضافه اسكناس و مسكوك نيز به رقم حدود ۱۲۰هزارميليارد تومان نزديك شده و رشد ۸.۸درصدي داشته كه بسيار كمتر از رشد سپردههاي مدتدار بانكي است و نشان ميدهد كه مردم علاقهمندند پول خود را در حساب بلندمدت نگه دارند ونه به صورت حساب جاري، اسكناس و...ميزان اسكناس در دست اشخاص نيز به ۲۹هزارميليارد تومان رسيده و نسبت به يك سال اخير ۴.۴درصد رشد داشته كه در مقايسه با تورم رقم كمي رشد داشته و تنها ۴.۵درصد رقم نقدينگي كشور را پول اسكناس و مسكوك تشكيل ميدهد.سپرده ديداري نيز به ۹۰هزارميليارد تومان رسيده كه رشد ۱۰.۳درصدي داشته و ۱۴درصد نقدينگي كشور را تشكيل ميدهد.سپردههاي بخش غيردولتي نيز به ۶۲۴ هزار ميليارد تومان رسيده و با رشد ۳۰.۵۵ درصدي به ميزان ۱۴۶هزارميليارد تومان افزايش يافته است.

yee8f5nlkl5eh3dyh8kt.jpg


تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/٠٣ ٠٧:۲٤:۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!