پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یارانه غیر نیازمندان به بهانه سرک کشیدن حذف نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سه نگاه برای عدم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که میتواند مانع آن شود و همچنین نمیتوان به بهانه سرک کشیدن و نگرانی از اعتراض غیر نیازمندان را از یارانه مختصر حذف نکرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سه نگاه برای عدم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که میتواند مانع آن شود و همچنین نمیتوان به بهانه سرک کشیدن و نگرانی از اعتراض غیر نیازمندان را از یارانه مختصر حذف نکرد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك، الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه در برنامه تلویزیونی نگاه یک با موضوع کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: گزارش مرکز پژوهشها در هنگام تدوین بودجه 93 کل کشور ارائه شد که برآورد 80 دلاری برای نفت پیشبینی کرده بود و قیمت 100 دلاری را خوشبینانه فرض گرفته بود و با این حال پیشنهاد دولت در کمیسیون مطرح شد و تلاش کردیم که این قیمت بین 90 تا 95 دلار مصوب شود که با این حال همان 100 دلار در نظر گرفته شد و اکنون برای متوازن کردن بودجه باید هزینهها کاهش یابد.

وی ادامه داد: دولت نمیتواند از هزینههای ضروری مانند حقوق و دستمزد جاری کسر کند، تأکید کرد: فشار هزینهها قطعاً روی طرحهای عمرانی است و نمایندگان به دلیل همین موضوع ابا داشتند که اگر پیشنهاد دولت را رد کنند، طرحهای عمرانی استانها کاهش یابد و به همین دلیل موافقت کردند، اکنون آثار آن مجدداً در طرحهای عمرانی مشاهده میشود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید انتظارات را به صورت واقعی مشخص کرد، نه اینکه القا شود، تصریح کرد: کارشناسان نفتی معتقد بودند و مرکز پژوهشها نیز به آن تأکید داشت و در عین حال عربستان نیز نفت خود را 80 دلار در بودجه بست، اما با این حال دوستان به موضوعات دیگر معتقد بودند.

وی افزود: با توجه به اینکه درآمدهای نفتی با تأخیر به خزانه میرسد، امسال مشکلی نخواهیم داشت و در عین حال فروش نفت کشور به دو صورت نقدی و بلندمدت بوده که نسبت فروش نقدی کمتر از صورت دیگر است و متوسط به معدل وزنی امسال مشکل اساسی ایجاد نمیکند، مگر در طرحهای عمرانی که دست دولت را میبندد.

به گفته نادران دولت نمیتواند از هزینههای جاری بکاهد و قطعاً این کاهش در طرحهای عمرانی خواهد بود و آثار تخریبی این کسری بودجه در سال 94 جدی است که باید به فکر این باشیم که در بودجه 94 نفت با قیمت 80 دلار بسته شود، تازه اگر این موضوع خوشبینانه نباشد و برای شکافها فکر اساسی شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: مشکل ساختاری قدیمی از جهت وابستگی در اقتصاد داریم و چون نفت کالای استراتژیک و حساس است برای 5 درصد اضافه تولید، متحمل 20 درصد کاهش قیمت نفت شدیم، اگر اوپک درست و به موقع فعال میشد و دیپلماسی فعال نفتی وجود داشت، با کاهش 5 درصدی امکان بازگشت به قیمت قبلی فراهم میشد که این موضوع نیازمند جدیتر شدن دیپلماسی نفتی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به سمت جایگزین کردن درآمدهای نفتی نمیرود، عنوان کرد: اگر دولتی تصور داشت که تا 50 سال آینده باقی میماند، میتواند آنچه در ذهن دارد، را عملیاتی کند و رفتارش متفاوت میشود، اما در یک دوره 4 ساله طوری رفتار میکند که در 4 سال بعد رأی بگیرد که در این حالت کوتاهنگری حاکم است.

وی ادامه داد: زیرساختها، ایجاد سامانه مالیاتی، رابطه مردم با اقتصاد، نقش مردم در اقتصاد باید فراهم شود که همه این مباحث رأیآور نیست، اما رفتن به اقتصاد کارآفرینی و مردمی ضروری است و شاید به دولت نرسد که مردم میوه شیرین آن را بچشند و به همین دلیل رأی نیاورد که در پس آن نگاه مردم نیز کوتاهنگر میشود.

به گفته این نماینده مجلس یکی از دلایل اساسی در نگاه کوتاهمدت بوده که نمیتوان درآمدها را از نفت جدا کرد و ساختار طلب اقتصادی و سوء مدیریت ناشی از این ساختار در کنار تئوریهای غلط اقتصادی و صرفاً رشد محور نیز مشکلآفرین است و اینکه به نقش مردم توجه نشود فاجعهبار بوده، نیاز به نگاه بلندمدت دارد. دولتها تصمیماتی میگیرند، برای اینکه بتوانند 4 سال بعد بمانند و به همین دلیل امروز تصمیماتی گرفته میشود که ساختار اقتصاد از نفتی بودن و دولتی بودن در نیامده و مردم در اقتصاد حضور ندارند.

وی با اشاره به قانون محیط کسب و کار و امنیت سرمایهگذاری گفت: در دنیا سودآورترین کارها در نفت است، اما در کشور ما شکل نمیگیرد، برای اینکه آنقدر موانع ایجاد شده که سرمایهگذار منصرف میشود، یا اجازه به آن نمیدهیم که در این جهت گام بردارد، راز شکوفایی نگاه بلندمدت است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا تعهد به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد، بیان داشت: رهبر انقلاب اسلامی بنا به وظیفه کلی در مدیریت کشور هم چشمانداز را درست میبیند و نیز مسیر را درست طراحی میکنند که در این راستا به موقع سیاستهای اصل 44 اقتصاد مقاومتی، نفتی و دیگر سیاستها مطرح شده است، اما مشکل در اجرا بوده که با موانع همراه است، یعنی به دلیل باور نداشتن سیاستها یا عدم توانمندی نسبت به آن یا منافع ذینفعان این کار صورت نمیگیرد، اکنون بستگی به مدیران دارد و میتواند هر 3 این موضوع صادق باشد.

نادران افزود: وقتی گفته میشود که سیاست اقتصاد مقاومتی برای فشارهای بیرونی و نیز نوسان داخلی نوشته شده، اما باور به این موضوع وجود نداشته باشد و به جای نگاه تولید محور و تقویت و حمایت آن به سمت سیاستهای سابق برویم و تا زمانی که پولی است و کسی را از یارانه حذف نکنیم، تا نگرانی در کشور ایجاد نشود، اما اگر تولید مشکلدار باشد، هیچ حساسیتی وجود ندارد.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تکلیف کرد و وزیر اقتصاد نیز رسماً اعلام کرد: 10 میلیون نفر غیر نیازمند وجود دارد که اگر اجرایی شود تأثیرگذار است در عین حال مردمی کردن و ساماندهی سرمایههای خود مردم در سرمایهگذاریها اقتصاد ملی را توانمند میکند.

نادران با اشاره به اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید به تولید بها داده شود، اظهار داشت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 47 حکم وجود دارد که طبق گزارشهای مرکز پژوهش ها 4 حکم آن اجرایی، 8 حکم اجرای ناقص، 4 حکم قابل ارزیابی نبوده و 31 حکم آن اصلاً اجرا نشده است و در گذشته نیز انتقاد به دولت احمدینژاد وجود داشت که شورای گفتوگو را تشکیل نمیدهد و وزرا در آن حضور ندارند و اکنون حضور وزرا دولت از گذشته کمتر است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: رئیس اتاق بازرگانی را مسئول دفتر رئیس جمهور کردیم، تا بخش خصوصی فعال شود، اما وی اکنون دولتی شده و سر بخش خصوصی کلاه رفت.

وی در خصوص مدیریت واردات نیز گفت: واردات به لطف تحریمها کاهش یافته با این وجود هنوز بازار ما نسبت به کالاهای خارجی سهم وحشتناکی دارد که خیلی از آنها بیکیفیت و غیراستاندارد است و میتوان تولید داخل را با قیمت مناسب فعال کرد. در جایی گفتم وزیری که 900 میلیارد تومان دارایی داشته باشد، نمیداند که مردم چه مشکلی دارند و در بخش صنعت و تولید چه کاری باید انجام شود که البته دوستان ناراحت شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موضوع هدفمندی یارانهها در بخش تولید تصریح کرد:نیازمندی تولید به نقدینگی بیش از ارقام ترسیم شده است گزارشها حکایت از تخصیص 2 تا 3 میلیارد تومانی دارد که هنوز هم پرداخت نشده، دولت گفته بود که 48 هزار میلیارد تومان از اجرای هدفمندی درآمد کسب میکند و در عین حال 11 هزار میلیارد تومان و 3 هزار میلیارد تومان نیز برای برق در نظر گرفته شد و آن زمان معتقد بودیم که چنین درآمدی کسب نخواهد شد و قطعاً در این صورت دستدرازی به دولت میشود، چون سهم مردم را نمیتوان پرداخت نکرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لایحه خروج از رکود اظهار داشت: در حکمی موضوع تسعیر بدهیهای دولت تفکیک شده و اجازه داده نشد که بدهیهای دیگر از این طریق انجام شود و فقط واحدهای تولیدی که آسیب دیدهاند، قانونگذار به آنها کمک خواهد کرد، تا فرصت تقویت و توانمندی پیدا کند و معتقدیم اگر آنچه در نظر گرفته شده تصویب شود، رونق ایجاد میکند.

نادران به موضوع حذف دهکهای غیر نیازمند در هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: اینکه گفته میشود ضربالاجل ایجاد نشده شاید درست باشد، اما دولت باید دخل و خرج خود را هماهنگ کند و اینکه به هر حال ضربالاجل دولت تا پایان سال 93 خواهد بود و فرصت برای این کار دارد، اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.

وی به بهانه سرک کشیدن به حسابهای مردم برای حذف نیازمندان اشاره کرد و یادآور شد: باید حاکمیت را از مردم جدا کرد، حاکمیت دلیلی ندارد نسبت به تردد پول و امکانات افراد بیاطلاع باشد اگر دخل و خرجی وجود نداشته باشد چطور میتوان مالیات گرفت، شفاف شدن مبادلات تجاری در همه جای دنیا یک اصل است در حالی که گردش پول اساساً در کشور ما نظاممند نیست، شما وقتی در کشورهای خارجی حساب بانکی باز میکنید یک اقرارنامه از شما گرفته میشود که ریز حسابتان برای مالیات ارسال میشود به این سرک کشیدن گفته نمیشود و چه لزومی دارد یارانه مختصر به افرادی که نیازمند نیستند پرداخت شود و فقط با اطلاعات و ابزار موجود آنها شناسایی میشوند و قصد سرک کشیدن وجود ندارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٨/۱۹ ٠۹:۵۱:۵۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!