پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در ۱۲ ماه منتهی به شهریور رقم خورد

تغییرات قیمتی ۱۲گروه کالایی و خدماتی

نیوزبانک-در 12 ماه منتهی به شهریور ماه قیمت خوراکیها و آشامیدنیها 6.3 درصد،پوشاک و کفش 18.2 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها 16.8 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 8.8 درصد، بهداشت و درمان 30.4 درصد افزایش داشته است.

در 12 ماه منتهی به شهریور ماه قیمت خوراکیها و آشامیدنیها 6.3 درصد،پوشاک و کفش 18.2 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها 16.8 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 8.8 درصد، بهداشت و درمان 30.4 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،جزئیات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در شهریور ماه منتشر شد. در 12 ماه منتهی به شهریور ماه امسال قیمت خوراکیها و آشامیدنیها 6.3 درصد، پوشاک و کفش 18.2 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها 16.8 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 8.8 درصد، بهداشت و درمان 30.4 درصد، حمل و نقل 25.1 درصد، ارتباطات 11.9 درصد، تفریح و امور فرهنگی 17.5 درصد، تحصیل 13.1 درصد، رستوران و هتل 18.1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 14.1 درصد رشد داشته است.

در این دوره دخانیات 7.5 درصد کاهش قیمت داشت.

براساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در شهریور ماه 1393 به عدد 202 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشت. این تغییر از 1.3 درصد افزایش مربوط به مرداد ماه 1393، اندکی بیشتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.4 درصد افزایش یافت.

طی شش ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 15.4 درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1392 معادل 21.11 درصد است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور ماه 1393 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش یافت.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور ماه 1393 در تمام استانهای کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل 2.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر معادل 0.6 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 1.4 درصد افزایش داشته است.

گروههای اصلی

*خوراکیها و آشامیدنیها

در شهریور ماه 1393 شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با ماه قبل معادل 1.6 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروهها مانند لبنیات و تخم پرندگان معادل 2.8 درصد، سبزیهای بوتهای 7.9 درصد، انواع برنج 1.5 درصد، موز 7.4 درصد، سبزیهای برگی 2.7 درصد، آشامیدنیها 1.5 درصد، گوشت دام 0.5 درصد، ماکارونی 4.9 درصد، میوههای جالیزی 2.5 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 0.9 درصد، خشکبار 0.8 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 1.1 درصد، انواع ماهی آبهای داخل 2.7 درصد، انواع ماهی آبهای شمال 4.8 درصد، روغنها و چربیها 0.4 درصد، نمک و ادویه، سسها و چاشنیها و ترکیبات خوراکی 1.2 درصد، فرآوردههای سبزی 0.7 درصد، عدس 3.1 درصد، فرآوردههای گوشت 0.9 درصد و کنسرو ماهی 0.6 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروهها مانند گوشت مرغ معادل 2.4 درصد، سبزیهای ریشهای 7.6 درصد، لیموترش 20.3 درصد، سیب درختی 2.4 درصد، انگور 6.5 درصد، هلو 2.8 درصد و گلابی 7.7 درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها معادل 6.3 درصد افزایش نشان میدهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکیها 6.1 درصد و آشامیدنیها 11.0 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش داشت.

*دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 0.5 درصد بود.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 7.5 درصد کاهش داشته است.

*پوشاک و کفش

در شهریور ماه 1393، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 18.2درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل 0.9 درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص بهای گروههای انواع کفش معادل 1.1 درصد، پارچه برای تهیه پوشاک 1.2 درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس 1.7 درصد افزایش داشت.

شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 18.2 درصد افزایش داشت هاست.

*مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها

در شهریور ماه 1393، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1.9 درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای ارزش جاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل 2.1 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 1.1 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها معادل 16.8 درصد افزایش داشته است.

*اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 0.8 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای وسایل خانگی معادل 1.3 درصد، مبلمان، اثاث، فروش و انواع کفپوش 0.9 درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی 0.7 درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه 0.4 درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه 0.3 درصد و ابزار وسایل برای خانه 0.6 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 8.8 درصد افزایش داشته است.

*بهداشت و درمان

در شهریور ماه 1393، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1.8 مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروههای هزینههای خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی و هزینههای بیمارستانی هر یک معادل 2.0 درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه دارو، لوازم و مواد طبی و درمان معادل 1.1 درصد افزایش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 30.4 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزایش نشان میدهد.

*حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حملونقل نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای کرایه مسافرت زمینی معادل 1.3 درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی 0.5 درصد بوده است.

در شهریور ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص گروه حمل و نقل معادل 25.1 درصد افزایش داشته است.

*ارتباطات

در شهریور ماه 1393، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 0.7 درصد کاهش یافت. کاهش فوق بیشتر در اثر پایین آمدن شاخص بهای دستگاه تلفن معادل 4.8 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات 11.9 درصد افزایش داشته است.

*تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 0.8 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروههای هزینه مسافرت با تور معادل 1.6 درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی 1.2 درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی 0.9 درصد، نوشتافزار 1.8 درصد و گل و گیاه 3.6 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای گروه وسایل صوتی و تصویری، عکاسی و فیلمبرداری و کامپیوتر معادل 0.3 درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 17.5 درصد افزایش داشته است.

*تحصیل

در شهریور ماه 1393، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 0.2 درصد افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای کلاسهای تقویتی معادل 1.3 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل 13.1 درصد افزایش داشته است.

*رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل 1.9 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 1.8 درصد بود. همچنین در این ماه شاخص بهای گروههای غذای آماده جهت مجالس و مراسم م عادل 2.4 درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر 1.4 درصد افزایش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل 18.1 درصد افزایش داشته است.

*کالاها و خدمات متفرقه

در شهریور ماه 1393، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.6 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروههای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 0.6 درصد و لوازم شخصی 2.6 درصد بوده است.

شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 14.1 درصد افزایش داشته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٨/٠٧ ٠٨:٤٧:٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!