پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر عامل بانک سپه :

2000 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک سپه وصول شد

نیوزبانک- مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه در طول یکسال گذشته دولت کمترین دخالت را در امور بانکی داشته است، از تک رقمیشدن نسبت مطالبات معوق به تسهیلات تا پایان سال جاری و وصول بیش از 2000 میلیارد تومان از مطالبات معوق این بانک خبر داد.

مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه در طول یکسال گذشته دولت کمترین دخالت را در امور بانکی داشته است، از تک رقمیشدن نسبت مطالبات معوق به تسهیلات تا پایان سال جاری و وصول بیش از 2000 میلیارد تومان از مطالبات معوق این بانک خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نیوزبانک-،کامل تقوینژاد امروز یکشنبه در نشستی با اشاره به تغییر رویکرد دولت نسبت به بانکها در طول یک سال گذشته اظهار کرد: یک سال اخیر بهترین دوران ارتباطی بین نهادهای مالی بود که در نهایت به اجرای سیاستهایی در راستای کاهش تورم و برقراری ثبات انجامید.

وی توضیح داد: ایجاد مدیریت یکپارچه در بازار مالی، همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، برقراری شفافیت در اطلاعات، انضباط پولی و مالی، تغییر نگاه دولت به بانکها از صندوق به یک بنگاه اقتصادی و همچنین کمترشدن دخالت دولت بر امور بانکها از مهمترین دستاوردهای سیستم بانکی در سال گذشته است.

تقوینژاد گفت: منطقیشدن نرخ سود سپرده و تسهیلات که پیش از این بهطور کارشناسی تعیین نشده و بانکها را با زیان همراه میکرد نیز از اقدامات مناسب در سال گذشته بود که توانست رابطه منطقی بین سود سپرده و تسهیلات ایجاد کند.

بخش عمدهای از منابع بانکها قفل شده است

مدیر عامل بانک سپه در ادامه به قفلشدن بخش عمدهای از منابع بانکها اشاره کرد و گفت: این نوع تسهیلات که از آنها به تسهیلات همیشه سبز تعبیر میشود موجب شده تا هماکنون بخشی از منابع بانکها در اختیار بنگاههای اقتصادی - فارغ از اینکه در چه دورهای به بهرهوری میرسند - قرار گرفته و مانع از در اختیار قرار گرفتن این منابع برای سایر بنگاهها شده است.

وی همچنین مطالبات معوق را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه در حال حاضر رقم مطالبات معوق به گونهای است که موجب قفل شدن ۲۰درصد از منابع سیستم بانکی شده است.

وصول بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک سپه از سال گذشته تاکنون

تقوینژاد همچنین با اشاره به نگاه این بانک به وصول مطالبات معوق بانکی افزود: در پایان سال ۱۳۹۱رقم مطالبات معوق بانک سپه حدود ۳۱هزار و ۳۰۰میلیارد ریال بود که در پایان سال ۱۳۹۲به ۳۲هزار و ۱۰۰میلیارد ریال رسید و در ادامه تا خردادماه سال جاری به ۳۳هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۹۲علیرغم رشد مطالبات معوق بانک سپه، نسبت این مطالبات به تسهیلات کاهش یافته است، به گونهای که از ۱۶درصد در پایان سال ۱۳۹۱به ۱۳.۵درصد در پایان سال ۱۳۹۲رسیده است.

مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات جاری بانک سپه تا پایان سال ۱۳۹۳تک رقمی خواهد شد، گفت: این در حالی است که امکانات و سازماندهیهای انجام شده موجب میشود تا بتوانیم مطالبات بیشتری را دریافت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در طول سال ۱۳۹۲حدود ۱۷۵۰میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک سپه دریافت شد و در سال جاری نیز تاکنون ۴۰۰میلیارد تومان دیگر دریافتی داشتیم که رقمی بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان را نشان میدهد.

وقتی سرمایه بانک سپه صفر شد!

مدیر عامل بانک سپه در ادامه به مهمترین مسالهای که در سال گذشته برای این بانک پیش آمد اشاره کرد و گفت: کلیدیترین مشکل بانک سپه در سال گذشته این بود که به یکباره سرمایه بانک کاهش یافت و حتی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۲با زیان ایجاد شده نزدیک صفر رسید.

وی توضیح داد: در حالی سرمایه بانک سپه در اسفندماه سال ۱۳۹۱حدود ۸۵۹۹میلیارد ریال بود که در شهریورماه به صفر نزدیک شد و توانستیم با کمک موثر وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی منابعی را تامین کرده و پایه سرمایه خود را افزایش دهیم.

تقوینژاد با بیان اینکه هماکنون پایه سرمایه بانک سپه حدود ۷۲هزار و ۵۰۰میلیارد ریال است، بیان کرد: این منابع را از تجدید ارزیابی داراییها، فروش دارایی، واگذاری حدود ۳۰۰میلیارد تومان از اموال بانک و کمک دولت تامین کردیم.

نسبت کفایت سرمایه بانک سپه منفی ۰.۱۹درصد بود

وی همچنین با اشاره به کاهش قابل توجه نسبت کفایت بانک سپه گفت: هنگامی که با کاهش سرمایه مواجه شدیم نسبت کفایت سرمایه ما در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۲به منفی ۰.۱۹درصد رسید که این در مقابل میزان استاندارد هشت تا ۱۲درصدی بسیار نادر است.

به گفته مدیر عامل بانک سپه در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه بانک سپه حدود ۲.۸درصد است.

مدیر عامل بانک سپه همچنین با بیان اینکه این بانک حذف بنگاهداری را با فروش مازاد داراییهای خود انجام میدهد، بیان کرد: ما اگر هم اقدام به بنگاهداری میکنیم سود ناشی از آن را در صنعت سرمایهگذاری کرده و خواهیم کرد.

تقوینژاد با بیان اینکه نباید به بنگاهداری بانکها به طور یکسان نگاه شود، گفت: متاسفانه برخی از بانکها اکنون به سمت ساختوساز و راههای دریافت سود بیشتر که نتیجهای هم برای اقتصاد کشور ندارد حرکت میکنند، اما بانکهایی هم هستند که با سرمایهگذاریهای مولد توانستهاند ضمن ایجاد اشتغال و تاثیر مثبت در اقتصاد کشور سودآوری نیز داشته باشند.

پرداخت ۴۰هزار فقره تسهیلات در چهارماه نخست سال جاری

وی به توضیحاتی در مورد تسهیلات پرداخت شده بانک سپه در سال گذشته تاکنون پرداخت و گفت: در سال گذشته ۱۶۴هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۹۲هزار میلیارد ریال به بخش صنعت، معدن و کشاورزی پرداختهایم که ۴۴هزار میلیارد ریال مربوط به صنعت و معدن، ۳۵هزار میلیارد ریال به بازرگانی و ۱۲هزار میلیارد ریال به کشاورزی بوده است.

مدیر عامل بانک سپه گفت: در چهارماه نخست سال جاری نیز ۴۰هزار و ۵۰۰فقره تسهیلات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی پرداخت شده که رقمی حدود ۳۴هزار و ۷۳۲میلیارد ریال را در بر میگیرد.

تقوینژاد خاطرنشان کرد: علاوه بر تسهیلات سرمایهگذاری بلندمدت در سال گذشته حدود ۱۰۰هزار فقره تسهیلات خرد پرداختهایم و رقمی حدود ۵۶۰۰میلیارد ریال را به آن اختصاص دادیم.

وی یادآور شد: در چهار ماه نخست سال جاری نیز حدود ۳۲هزار فقره تسهیلات خرد با مجموع ۲۵۰۰میلیارد ریال منابع پرداخت شده است.

بهای تمام شده پول بالاست

مدیر عامل بانک سپه همچنین به افزایش نامناسب بهای تمام شده پول اشاره کرد و افزود: متاسفانه نرخ تسهیلات منابع در حال افزایش است، به گونهای که آمارهای ما نشان میدهد این نرخ در پایان سال ۱۳۹۱حدود ۱۴.۶درصد و در پایان سال ۱۳۹۲نزدیک به ۱۶.۴۵درصد بوده است و در انتهای تیرماه سال جاری به ۱۷.۶درصد رسید که به هیچ عنوان نوید خوبی نمیدهد و باید برای ارزانتر شدن منابع اقدام کرد.

بازگشت ۸۲۰میلیون دلار از تسهیلات معوق بانک سپه از صندوق توسعه ملی

تقوینژاد در مورد مطالبات معوق ارزی بانک سپه از صندوق توسعه ملی نیز گفت: با تشکیل کمیسیون اقتصادی دولت و همکاری بانکها میزان مطالبات معوقات بانکها از حساب ذخیره ارزی در حال وصول است.

وی خاطرنشان کرد: از حدود ۱.۷میلیارد دلار مجموع تسهیلاتی که بانک سپه برای حساب ذخیره ارزی پرداخت کرده اکنون حدود ۸۲۰میلیون دلار آن معوق است.

مدیر عامل بانک سپه در مورد میزان بدهی دولت به بانک سپه نیز گفت: مجموع مطالبات ما از دولت تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۲حدود ۳۴۰۰میلیارد تومان بود که توانستهایم نزدیک ۱۸۰۰میلیارد تومان آن را از طریق واگذاری یک نیروگاه وصول کنیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/٠۹ ۱۵:٣٦:۱٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!