پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

امضای تفاهم‌نامه‌ی چهار جانبه موسسه اعتباری عسکریه

نیوزبانک-تفاهمنامه ی چهار جانبهی سرمایه گذاری میان استاندار، رییس شورای شهر، شهردار و مؤسسه اعتباری عسکریه امضا شد.

تفاهمنامه ی چهار جانبهی سرمایه گذاری میان استاندار، رییس شورای شهر، شهردار و مؤسسه اعتباری عسکریه امضا شد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،در نشستی در محل استانداری کرمان، تفاهمنامهی چهار جانبهی سرمایهگذاری میان موسسه اعتباری عسکریه، استانداری، شورای شهر و شهرداری کرمان امضا شد و روند اجرای پروژههای بهار رضوی، تلهکابین و ساختمان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد قطعهی حد فاصل آزادگان تا خیابان جهاد در محور کوثر در پروژهی کوثر با سرمایهگذاری مؤسسهی بهصورت مشارکتی به اجرا درآید.

روحیهی خدمت را در شهردار و رییس شورای شهر کرمان دیدم

مدیرعامل موسسهی اعتباری عسکریه در این جلسه با اشاره به سومین سفر خود به کرمان گفت: در سفر نخست، با بازدید غیرمنتظرهی شهردار کرمان و رییس شورای شهر در ساعت ده و نیم شب روبهرو شدیم و من روحیهی خدمت و اشتیاق به انجام مسئولیت را در آنها دیدم.

فضای سرمایهگذاری در کرمان مطلوب استسیدامین جوادی، استاندار کرمان را خواهان پیشرفت استان دانست و افزود: سرمایهگذاران بهدنبال فضایی امن هستند و از مسئولان، انتظار برداشتن موانع سرمایهگذاری را دارند.وی با اشاره به در اختیار داشتن بیست هزار هکتار زمین در قزاقستان توسط مؤسسهی عسکریه گفت: در سایر کشورها از راههای مختلف، سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری تشویق میکنند، اما ما بهدنبال فضایی امن برای سرمایهگذاری و پیشرفت در کشور خودمان هستیم.مدیرعامل موسسهی اعتباری عسکریه فضای سرمایهگذاری در استان کرمان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بنده اهل خراسان هستم، اما در کرمان بیش از خراسان سرمایهگذاری کردهام؛ چون استاندار و شهردار کرمان، مشتاق و علاقهمند به حضور سرمایهگذاران هستند و با آنها همکاری میکنند.

همکاری کمنظیر مسئولان کرمانی با سرمایهگذارانجوادی، برخورد غیرسیاسی و معتدل استاندار کرمان با سرمایهگذاران را عامل مهمی در جذب سرمایهگذاران به استان دانست و با اشاره به همکاری کمنظیر شهردار کرمان در اجرای پروژههای سرمایهگذاری، گفت: در پروژهی ساختمان شهرداری، آقای سیفالهی با حضور در پروژه در همان محل، دستور صدور پروانه را صادر کرد که چنین همکاری با سرمایهگذاران کمنظیر است.وی، اشتغالزایی را موجب افزایش امنیت و پیشرفت کشور دانست و گفت: جوانان ما باید روی پای خود بایستند و ما باید زمینه را برای اشتغال آنها فراهم کنیم.

نجات کشاورزی و حل مشکلات آن، کلید توسعهی استانسید امین جوادی با اشاره به ظرفیتهای فراوانی که در استان کرمان وجود دارد، گفت: نجات کشاورزی و حل مشکلات این بخش، کلید توسعه و پیشرفت استان است.جوادی، با استقبال از طرح واگذاری رایگان پنج حلقه چاه در قلعهگنج توسط استاندار برای ایجاد صنایع گلخانهای در این منطقه گفت: قطعاً در طرح تبدیل قلعهگنج به شهر نمونهی اقتصاد مقاومتی مشارکت میکنیم تا به مردم ثابت کنیم میتوان پیشرفت کرد.وی، تأکید کرد: اگر مردم کرمان سرمایه و ثروت راکد خود را وارد سرمایهگذاری در استان خود کنند، مؤسسهی اعتباری عسکریه، دو برابر آن را در این استان سرمایهگذاری خواهد کرد.

استاندار کرمان افزود: طی هشت ماه خدمت به مردم کرمان، فرش قرمزی برای سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری در این استان، پهن کردهایم.

از همهی ظرفیتهای استان استفاده نشده استاستاندار کرمان نیز گفت: استان کرمان در زمینهی معدن دارای رتبهی اول، در بخش گردشگری، رتبهی دوم و در بخش کشاورزی، در زمینهی 10 قلم از محصولات، رتبهی اول تا سوم را در کشور دارد.علیرضا رزمحسینی، هدف خود را جذب سرمایهی بخش خصوصی در استان در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای رسیدن به این هدف، حداکثر صرفهجویی در وقت سرمایهگذاران در اعطای مجوزهای لازم به بخش خصوصی را ایجاد کردهایم.

20 درصد سهام ریلی کرمان در اختیار موسسهی اعتباری عسکریهاستاندار کرمان با بیان این که مؤسسهی عسکریه 20 درصد سهام ریلی کرمان را در اختیار دارد، گفت: افتتاح مسیر جدید ریلی نیز جزو برنامههای سفر آیندهی رییس جمهور به کرمان است.وی با اشاره به توافق قبلی با مؤسسهی اعتباری عسکریه در خصوص آمادگی این موسسه برای تامین 500 مگاوات برق در کرمان، به ظرفیت خوبی که در استان در زمینهی سرمایهگذاری برای تولید برق وجود دارد، اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرحهای در حال بهرهبرداری در استان به 4500 مگاوات برق نیاز داریم و مجوز صادرات 10 هزار مگاوات برق را هم از وزیر نیرو اخذ کردهایم.استاندار کرمان به مدیرعامل مؤسسهی اعتباری عسکریه پیشنهاد سرمایهگذاری در تامین برق مورد نیاز استان را داد و گفت: در صورت تمایل به سرمایهگذاری در این زمینه، بخشی از سرمایهگذاری را مؤسسه انجام خواهد داد و مابقی را از صندوق ذخیرهی ارزی و ملی تامین خواهیم کرد.

واگذاری رایگان پنج حلقه چاه در قلعهگنج به مؤسسهی اعتباری عسکریه برای آبادانی منطقهرزمحسینی، از آمادگی برای واگذاری پنج حلقه چاه در منطقهی قلعهگنج بهصورت رایگان به همراه زمین به مؤسسهی عسکریه برای ایجاد صنایع گلخانهای و کشاوررزی خبر داد و افزود: با توجه به سیاستهای اخیر دولت در زمینهی توسعهی صادرات و تسهیلات ویژهای که برای صنعت گلخانهای وجود دارد، در صورت تمایل این مؤسسه به سرمایهگذاری در این منطقه، برای ایجاد شرکت تخصصی کشت و صنعت، به آن وام میدهیم.وی افزود: با وجود شش هزار حلقه چاه در قلعهگنج و وجود ثروت عظیمی که برای ما از نفت هم مهمتر است، متاسفانه مردم این منطقه در فقر و محرومیت زندگی میکنند.

قلعهگنج الگوی اقتصاد مقاومتی میشودرزمحسینی، به ایدهی تبدیل قلعهگنج به شهر نمونهی اقتصاد مقاومتی و معرفی آن بهعنوان یک شهر موفق در کشور جمهوری اسلامی به دنیا اشاره کرد و گفت: در حال بررسی و انجام مطالعات لازم برای اجرای این طرح با اقداماتی مانند ایجاد کشاورزی یکپارچه با استفاده از تکنولوژی روز و بهرهوری محصولات و احداث فرودگاه بینالمللی برای صادرات کالا و محصولات هستیم.استاندار کرمان، راه نجات کشور را جذب سرمایهی بخش خصوصی و استفاده از ثروتهای خدادادی دانست و گفت: اگر بخواهیم گره فرهنگ اقتصادی را باز کنیم، باید از توانایی و جایگاه روحانیت و ائمهی جمعه و جماعات استفاده کنیم.

انجام 450 میلیارد تومان پروژه توسط موسسه عسکریه در استان کرمان

شهردار کرمان گفت: موسسه اعتباری عسکریه مجموعه موفق و سالمی است و فعالیتهای خوبی در کشور انجام داده استو دیدگاه فرهنگی و اقتصادی خوبی دارد.

وی گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حضور استاندار کرمان، تا کنون اقدامات خوبی برای توسعه استان کرمان انجام شده است.

ابوالقاسم سیف الهی در ادامه افزود: ما به عنوان شهرداری باید جای خود را در مسیر توسعه استان کرمان پیدا کنیم و در راستای جذب سرمایه بخش خصوصی گام برداریم.

وی تصریح کرد: 400 تا 450 میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط موسسه اعتباری عسکریه در استانکرمان در حال انجام است که این موسسه علاوه بر سرمایهگذاری در استان، در زمینه تامین منابع مالی برای سایر پروژهها هم گام برمیدارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/٠۲ ٠۹:٣۲:٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!