پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

چگونگی رفع سوء اثر از چک برگشتی افراد

نیوزبانک-باتوجه به راه اندازی سامانه ثبت چک های برگشتی و اخبار منتشر شده در این خصوص عده ای در خصوص نحوه رفع سوء اثر چک های برگشتی سوالاتی برایشان پیش آمده است.

باتوجه به راه اندازی سامانه ثبت چک های برگشتی و اخبار منتشر شده در این خصوص عده ای در خصوص نحوه رفع سوء اثر چک های برگشتی سوالاتی برایشان پیش آمده است.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،سایت بانک مرکزی تمام مراحل را به دقت درسایتش توضیح داده است که برای رفع ابهامات آن را می آوریم:
به گزارش بانکی دات آی آر، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ از ﭼﻜﻬﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﺷﺨﺎص از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﺐ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮر ذﻳﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

1. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدی
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺴﺮی موجودی را به حساب جاری واریز کرده و پس از دریافت ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ذی ﻧﻔﻊ ﭼﻚ، ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
2.اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ:
ﻣﺸﺘﺮی ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اراﺋﻪ می نمایدﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮطه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی دراضای دریافت لاشه چک رﺳﻴﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ؛
3. اراﺋﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی ذی ﻧﻔﻊ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ :
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن، ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ و ﺳﻮﺧﺘﻦ، ذی ﻧﻔﻊ ﭼﻚ (ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از ﭼﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺑﻄﺎل آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
- ﺗﺒﺼﺮه :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﭼﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ رضاﻳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﺮده و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ از ﭼﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺑﻄﺎل آن اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
4.واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه
چنانچه ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیرنباشدمشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط دستگاه قضایی مسدود نشده باشدمشتری می تواند با واریز معادل کسری به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی زی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی یا حد اکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس نسبت به رفع سوء اثر چک برگشتی اقدام نماید بانک موظف است ظرف مدت 5 روز کاری تامین مبلغ رابه فردی که چک برگشتی برایش صادر شده اعلام و وی نسبت به دریافت وجه اقدام نماید.
5. ارائه حکم قضای مبنی بر رفع سوء اثر چک برگشتی
* در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮءاﺛﺮ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺮ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺻﺮًﻓﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی رﻓﻊ ﺳﻮء اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﻛﺎری ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﻚ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮی ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ ﭼﻚ ﻳﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮی از ذی ﻧﻔﻊ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ وی از ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﻚ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺸﺨﺼات ﭼﻚ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ وی ﺑﺎ درج ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٤/۲۵ ۱۱:۲٠:۱٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!