پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک قرض الحسنه رسالت 20 میلیون تومان وام می دهد

نیوزبانک-مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت می توانند مبلغ 20 میلیون تومان وام قرض الحسنه با کارمزد دو درصد دریافت نمایند

مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت می توانند مبلغ 20 میلیون تومان وام قرض الحسنه با کارمزد دو درصد دریافت نمایند

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،بانک قرض الحسنه رسالت اعلام کرد: به هریک از مشتریان خود تا مبلغ بیست میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می کند که کارمزد آن فقط دو درصد در سال است .

بنا بر اعلام این بانک سپرده گذاران صندوق های ساماندهی شده در صورتی که همچنان مشتری بانک باقیمانده باشند طبق ضوابط بانک قرض الحسنه رسالت می توانند از تسهیلات اعطایی این بانک بهره مند شود.

بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه گذشته از بانک قرض الحسنه رسالت خواسته بود مبالغی که افراد در صندوق های ادغام شده در این بانک مانند صندوق مهر وطن و دهها صندوق و موسسه قرض الحسنه دیگر سپرده گذاری کرده اند به آنها بازپرداخت شود اما این بانک در خصوص سایر تعهدات ایجاد شده از جمله اعطای تسهیلات مسئولیتی نداشته است .

خاطر نشان میکند با تاسیس بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان نخستین بانک قرض الحسنه خصوصی کشور با تصمیم بانک مرکزی مدیریت دهها صندوق قرض الحسنه در کشور که با بحران مالی روبرو شده بودند به بانک قرض الحسنه رسالت واگذار شد و این بانک در مدت زمانی کوتاه توانست مشکلات این صندوق ها را با هدف حفظ حقوق مشتریان آنها ساماندهی و از ضرر و زیان بیشتر شهروندان عزیز جلوگیری کند .

بنا بر اعلام این بانک پرداخت وام جدولی و مشروط که پیش تر در صندوقهای قرض الحسنه ادغام شده پرداخت می شده است از نظر قانونی و شرعی جایز نمی باشد و در چارچوب ضوابط و مقررات این بانک نیست.

این بانک همچنین اعلام کرد برخی از صندوقها مانند صندوق نصر کردستان پیش تر با صندوق قرض الحسنه مهر وطن ادغام شده بودند که تعهدات و مسئولیت های بانک قرض الحسنه رسالت در قبال مهر وطن شامل مشتریان این نوع صندوقها هم می شود .

حسین زاده مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت گفت : مسئولان نظام بانکی پیگیر اجرای کامل ((بانکداری اسلامی)) هستند.

وی افزود : بحث اقتصاد مقاوتی یکی از محورهای اصلی اقتصاد و فرهنگ در نظام بانکی است.

حسینزاده ادامه داد: یکی از محورهای اصلی بحث اقتصاد مقاومتی این است که بتواند بر اساس آن مشاغل خرد در کشور با هزینه تمامشده پایین پا بگیرد و اینکار عمدتاً در قالب یک فرهنگ تعاون امکانپذیر است.

وی ادامه داد: برای اجرای اقتصادی مقاومتی باید، اطلاعرسانی لازم به مردم انجام شود تا منابعشان را برای اجرای اقتصادی مقاومتی بهمنظور تقویت اقتصاد خرد در اختیار مسئولین قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: در این رابطه بانک قرضالحسنه رسالت میتواند با وجود رسالت قرضالحسنهای خود اقدامات لازم را برای هدمند کردن روح کارهایی که مردم انجام میدهند در رابطه با اقتصادی مقاومتی به مرحله اجرا بگذارند.

حسینزاده ادامه داد: این کار از طرفی باعث کمشدن هزینه میشود که بانک قرضالحسنه رسالت، از اول سال جاری بحث کاهش هزینهها را در دستور کار خود قرار دادهاست و این روند نقش مهمی در حرکت منابع مالی به سمت فعالیتهای خرد اقتصادی دارد که این بانک اولویت اصلی خود را بر این اساس گذاردهاست.

مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت گفت: در مورد تأمین منابع مالی برای فعالیتهای خرد اقتصادی ما بهعنوان بانک پرداختکننده تسهیلات قرضالحسنه هیچ مشکلی در این رابطه نداریم و در سال جدید اولویت ما بر اساس بیانات مقام معظم رهبری تأمین منابع مالی بر اساس هدایت سرمایههای خرد به سمت فعالیتهای اقتصادی است.

وی در مورد بحث یارانه نقدی گفت: همه کارشناسان اقتصادی کشور پرداخت یارانه نقدی به همه مردم بر ا ساس روش کنونی را درست نمیدانند اما به هر حال تصمیمگیری در اینمورد بهعهده مجموعه دولت است.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار مردم هدر دادن منابع است که یکی از اثرات اصلی آن افزایش نرخ تورم است.

وی در مورد بحث حفظ اطلاعات بانکی افراد گفت: در این رابطه موضوع تکنولوژی مطرح است که از نظر حفظ اسرار مردم طابق با قانون مشکلی نداریم.

وی افزود: در بحث تکنولوژی باید بگویم مدیران فنی تمهیدات لازم را باید مدنظر داشته باشند که در این مورد بانک قرضالحسنه رسالت فعالیتهای خوبی را آغاز کرده و در حال توسعه آن است.

وی درخصوص تأثیر جداسازی منابع قرضالحسنه در بانکهای تجاری از سایر منابع بانکی گفت: باید در بانکهای دیگر هم منابع قرضالحسنه از سایر منابع جدا شود زیرا این موضوع منجر به شفافسازی نظام بانکی میشود.

وی در پایان درخصوص بحث بانکدرای اسلامی بهویژه آنکه آیا عملکرد نظام بانکی کشور کاملاً مطابق با بانکداری اسلامی است یا خیر گفت: این موضوع سیاستگذاری است روی عقود اسلامی کار شده و قوانین در این رابطه تهیه گردیده علت آنکه بخش عمده آن اجرا و یا بهدرستی در نظام بانکی پیاده نشده بیشتر بهخاطر عدم فرهنگسازی است که اگر بستر فرهنگی مناسب اجرا شود بهطور حتم ما شاهد کاهش مشکلات نظام بانکی بر اساس قانون و بانکداری اسلامی خواهیم بود ضمن آنکه موضوع اجرای بانکداری اسلامی یکی از دغدغههای مسئولین نظام بانکی است.

حسینزاده : مسولین نظام بانکی پیگیر اجرای کامل بانکداری اسلامی هستند.

حسینزاده مدیر عامل بانک قرضالحسنهرسالت گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید اطلاع رسانی لازم به مردم انجام شود تا منابعشان را برای اجرای اقتصادمقاومتی به منظور تقویت اقتصاد خرد در اختیار مسئولین قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی بحث اقتصاد مقاومتی این است که بتواند بر اساس آن مشاغل خرد در کشور با هزینه تمام شده پایین، پا بگیرد و این کار عمدتاً در قالب یک فرهنگ تعاون امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: در این رابطه بانکقرضالحسنهرسالت می تواند با وجود رسالت قرضالحسنه ای خود اقدامات لازم را برای هدفمند کردن روح کارهایی که مردم انجام میدهند در رابطه با اقتصادی مقاومتی به مرحله اجرا بگذارند.

حسین زاده ادامه داد: این کار از طرفی باعث کم شدن هزینه میشود که بانکقرضالحسنه رسالت، از اول سال جاری بحث کاهش هزینهها را در دستور کار خود قرار داده است و این روند نقش مهمی در حرکت منابع مالی به سمت فعالیتهای خرد اقتصادی دارد که این بانک اولویت اصلی خود را بر این اساس گذارده است.

مدیر عامل بانکقرضالحسنهرسالت گفت: در مورد تأمین منابع مالی بر اساس هدایت سرمایه های خرد به سمت فعالیت های اقتصادی است.

وی در مورد بحث یارانه نقدی گفت: همه کارشناسان اقتصادی کشور پرداخت یارانه نقدی به همه مردم بر اساس روش کنونی را درست نمی دانند اما به هر حال تصمیمگیری در این مورد به عهده مجموعه دولت است.

وی در مورد بحث حفظ اطلاعات بانکی افراد گفت: در این رابطه موضوع تکنولوژی مطرح است که از نظر حفظ اسرار مردم مطالق قانون مشکلی نداریم.

وی افزود: در بحث تکنولوژی باید بگویم مدیران فنی تمهیدات لازم را باید مدنظر داشته باشند که در این مورد بانکقرضالحسنهرسالت فعالیت های خوبی را آغاز کرده و در حال توسعه است.

وی در خصوص تأثیر جداسازی منابع قرض الحسنه در بانکهای تجاری از سایر منابع بانکی گفت: باید در بانک های دیگر هم منابع قرضالحسنه از سایر منایع جدا شود زیرا این موضوع منجربه شفاف سازی نظام بانکی میشود.

وی در پایان در خصوص بحث بانکداری اسلامی به ویژه آنکه آیا عملکرد نظام بانکی کشور کاملاً مطابق با بانکداری اسلامی است یا خیر گفت: این موضوع سیاستگذاری است روی عقود اسلامی کار شده و قوانینی در این رابطه تهیه گردیده علت آنکه بخش عمده آن اجرا و یا به درستی در نظام بانکی پیاده نشده بیشتر به خاطر عدم فرهنگ سازی است که اگر بستر فرهنگی مناسب اجرا شود به طور حتم ما شاهد کاهش مشکلات نظام بانکی بر اساس قانون و بانکداری اسلامی خواهیم بود ضمن آنکه موضوع اجرای بانکداریاسلامی یکی از دغدغه های مسئولین نظام بانکی است
تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٣/۲۱ ٠۹:٤۵:۱٣

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!